ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

receipt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *receipt*, -receipt-

receipt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
receipt (n.) ใบเสร็จรับเงิน See also: ใบรับ, ใบเสร็จ Syn. proof of purchase, sales slip
receipt (n.) การได้รับ Syn. acceptance, receiving
receipt (n.) จำนวนเงินที่ได้รับ See also: ปริมาณ (ของสิ่งของ) ที่ได้รับ Syn. acquisition, gain
receipt (vt.) ออกใบเสร็จรับเงิน Syn. acknowledge, give a receipt
receipts (n.) ยอดการขาย See also: รายได้จากการขาย
English-Thai: HOPE Dictionary
receipt(รีซีท') n. ใบเสร็จรับเงิน,ใบเสร็จรับของ vt.,vi. ระบุว่าได้รับ,ออกใบเสร็จรับของหรือเงิน,ประทับตรารับเงิน, See also: receipts n.,pl. จำนวนหรือปริมาณที่ได้รับ,การได้รับ,สิ่งที่ได้รับ,รายรับ, Syn. reception
English-Thai: Nontri Dictionary
receipt(n) ใบเสร็จรับเงิน,การรับ,รายรับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
receiptใบรับ, ใบเสร็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Receiptใบเสร็จรับเงิน [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใบรับ (n.) receipt Syn. ใบรับของ
ใบรับของ (n.) receipt
ใบรับเงิน (n.) receipt See also: bill Syn. บิล, ใบเสร็จ
ใบรับเงิน (n.) receipt See also: bill Syn. ใบเสร็จรับเงิน, บิล
ใบเสร็จ (n.) receipt See also: bill Syn. ใบเสร็จรับเงิน, บิล, ใบรับเงิน
ใบเสร็จรับเงิน (n.) receipt See also: bill Syn. บิล, ใบรับเงิน, ใบเสร็จ
rcpt. (abbr.) คำย่อของ receipt See also: ใบเสร็จรับเงิน
ประทวนสินค้า (n.) warehouse receipt See also: godown receipt
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was a receipt from the hair outlet on 24th street.มันเป็นใบเสร็จรับเงินจากร้านวิกผม ตรงถนน 24 สตรีท
Maybe you give me 20, I write a receipt for 30 and you pocket 10.บางทีเธออาจจะให้ชั้นซัก 20 เหรียญ แต่ชั้นจะลง ในใบเสร็จให้ว่า 30 เหรียญ ส่วนอีก 10 เหรียญเธอก็เก็บเอาไว้ได้
What's this fucking receipt from Gold Foods Market for $254?แล้วนี่มันใบเสร็จเหี้ยอะไร จากโกลด์ ฟู๊ด ซูเปอร์มาเก็ต 254 เหรียญ
Do you think you still have the receipt for it?คุณยังเก็บใบเสร็จไว้รึเปล่า?
I think I still have the receipt in here somewhere.คิดว่ายังมีใบเสร็จรับเงินอยู่ในนี้
I still have the receipt in here,somewhere.ฉันยังมีใบเสร็จอยู่ในนี้เลย
We'd like you to fill in this form and keep the receipt carefullyกรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ และเก็บรักษาใบรับเอาไว้ให้ดี
Hope you kept the receipt for that tiara, b.หวังว่าคงเก็บใบเสร็จค่ามงกุฎไว้นะ บี
Now, I am in receipt of a directive which tells me that I am to make myself useful to you in whichever way that you request or require.ฉันได้รับคำสั่ง ให้ช่วยเหลือนายอย่างเต็มที่ ไม่ว่านายจะร้องขออะไรมาก็ตาม
I might have the receipt in my back pocket.ผมอาจจะเก็บใบเสร็จไว้ในกระเป๋าของผม
Found a receipt from the Marina.เจอใบเสร็จรับเงินที่ท่าจอดเรือ
Walker, I have here a receipt from a waterfront restaurant named Le Jardin.วอร์คเกอร์ ฉันได้ใบเสร็จรับเงิน จากร้านอาหารริมน้ำที่ชื่อว่า ลี จอร์แดน

receipt ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tāo, ㄊㄠ, 叨] be in receipt of
发票[fā piào, ㄈㄚ ㄆㄧㄠˋ, 发票 / 發票] invoice; receipt or bill for purchase
借字儿[jiè zì r, ㄐㄧㄝˋ ㄗˋ ㄖ˙, 借字儿 / 借字兒] IOU; receipt for a loan
借单[jiè dān, ㄐㄧㄝˋ ㄉㄢ, 借单 / 借單] receipt for a loan; written confirmation of a debt; IOU
借单儿[jiè dān r, ㄐㄧㄝˋ ㄉㄢ ㄖ˙, 借单儿 / 借單兒] receipt for a loan; written confirmation of a debt; IOU
借据[jiè jù, ㄐㄧㄝˋ ㄐㄩˋ, 借据 / 借據] receipt for a loan
借条[jiè tiáo, ㄐㄧㄝˋ ㄊㄧㄠˊ, 借条 / 借條] receipt for a loan; IOU
进账[jìn zhàng, ㄐㄧㄣˋ ㄓㄤˋ, 进账 / 進賬] income; receipts
单据[dān jù, ㄉㄢ ㄐㄩˋ, 单据 / 單據] receipts; invoices; transaction records
回条[huí tiáo, ㄏㄨㄟˊ ㄊㄧㄠˊ, 回条 / 回條] receipt; note acknowledging receipt
收据[shōu jù, ㄕㄡ ㄐㄩˋ, 收据 / 收據] receipt
收条[shōu tiáo, ㄕㄡ ㄊㄧㄠˊ, 收条 / 收條] receipt
汇总[huì zǒng, ㄏㄨㄟˋ ㄗㄨㄥˇ, 汇总 / 匯總] summary; to summarize; to collect (data, receipts etc); to gather and report
汇总[huì zǒng, ㄏㄨㄟˋ ㄗㄨㄥˇ, 汇总 / 彙總] summary; to summarize; to collect (data, receipts etc); to gather and report; also written 匯總|汇总

receipt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
受領[ずりょう;ずろう, zuryou ; zurou] (n,vs) receipt (of letter); acknowledgement; acceptance; (P)
引受時刻[ひきうけじこく, hikiukejikoku] (n) time of receipt (of a package, etc. by the post office)
検収[けんしゅう, kenshuu] (n,vs) acceptance inspection; collating; receipt and inspection
納め札[おさめふだ, osamefuda] (n) (1) (See 納札) votive card or tablet; (2) (arch) treasury or granary receipt statement
請け書;請書[うけしょ, ukesho] (n) written acknowledgement; written acknowledgment; receipt
領収書の控え[りょうしゅうしょのひかえ, ryoushuushonohikae] (n) counterfoil of a receipt
レシート[, reshi-to] (n) receipt; docket (e.g. cash register); (P)
[なり, nari] (aux-v) (1) (uk) (arch) (meaning 〜だ、〜である) to be (an affirmation); (2) (uk) (arch) (meaning 〜にある、〜にいる. Usu. なる) (See なる・1) to be (location); (n,suf) (3) (usu. 也) sum of money (used to express an exact sum on a receipt, envelope, certificate, etc.)
出納[すいとう, suitou] (n,vs) receipts and expenditure (disbursements); (P)
収納[しゅうのう, shuunou] (n,vs) crop; harvest; receipts; putting or stowing away; (P)
引換証;引き換え証[ひきかえしょう, hikikaeshou] (n) receipt; coupon; bond; check
米国預託証券[べいこくよたくしょうけん, beikokuyotakushouken] (n) American depositary receipt; ADR
領収[りょうしゅう, ryoushuu] (n,vs) receipt; voucher; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
受信[じゅしん, jushin] receipt (vs), receive
受信通知要求表示[じゅしんつうちようきゅうひょうじ, jushintsuuchiyoukyuuhyouji] receipt notification request indication
受信不能通知要求表示[じゅしんふのうつうちようきゅうひょうじ, jushinfunoutsuuchiyoukyuuhyouji] non-receipt notification request indication

receipt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุโมทนาบัตร[n.] (anumōthanāb) EN: donation receipt ; testimonial ; prerogative ; privilege FR:
ใบรับ[n.] (bairap) EN: receipt FR: reçu [m] ; récépissé [m]
ใบรับของ[n. exp.] (bairap khøn) EN: receipt FR:
ใบรับเงิน[n. prop.] (bairap ngoe) EN: receipt FR: reçu [m] ; quittance [f] ; acquit [m]
ใบเสร็จ[n.] (baiset) EN: receipt ; bill ; sales check FR: reçu [m] ; récépissé [m]
ใบเสร็จรับเงิน[n.] (baiset rap ) EN: receipt ; bill ; sales check FR: quittance [f] ; acquit [m] ; reçu [m]
ใบเสร็จรับเงินค่าปรับ[n. exp.] (baiset rap ) EN: fine receipt FR:
ใบส่งของ[n.] (bai song kh) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบส่งมอบสินค้า[n.] (bai songmøp) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
บิล = บิลล์[n.] (bin) EN: bill ; receipt FR: facture [f] ; addition [f] ; reçu [m] ; note [f]
เครื่องออกใบเสร็จรับเงิน[n. exp.] (khreūang øk) EN: receipt dispenser FR:
ออกใบรับ[v. exp.] (øk bairap) EN: write out a receipt FR:
ออกใบเสร็จ[v. exp.] (øk baiset) EN: make out a receipt FR:
โพยก๊วน[n. exp.] (phōikuan) EN: Chinese business exchange receipt FR:
ประทวนสินค้า[n. exp.] (prathūansin) EN: warehouse receipt ; warehouse warrant FR:
ตกเบิก[v.] (tokboēk) EN: obtain back-pay ; receive overdue money ; take remainder receipt FR: toucher les arriérés
ตอบรับ[v.] (tøprap) EN: acknowledge the receipt of ; accept ; respond ; reply in the affirmative ; answer in the affirmative ; answer affirmatively ; say yes ; acknowledge FR: répondre positivement
การจัดเก็บภาษีอากร[n. exp.] (kān jat kep) EN: public revenue ; revenue receipts ; tax receipts FR:
ขอบิล[v. exp.] (khø bin) EN: please give me a receipt! FR: l'addition, s'il vous plaît !
รายได้[n.] (rāidāi) EN: income ; revenue ; receipts ; turnover ; earnings ; proceeds FR: revenu [m] ; produit [m] ; chiffre d'affaires [m] ; gain [m] ; rentrée d'argent [f]
รายรับ[n.] (rāirap) EN: revenue ; receipts ; turnover ; income ; earnings FR: recette [f] ; encaisse [f] ; revenu [m]
สมุดรายวันเงินสดรับ[n. exp.] (samut rāiwa) EN: cash receipts journal FR:

receipt ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückschein {m}advice of receipt
Bankbeleg {m}bank receipt
Studienbescheinigung {f}enrolment receipt
Rechnungseingang {m}invoice receipt
Postempfangsschein {m}postal receipt
Empfang {m} (eines Briefes; einer Ware) | Empfang zurückbestätigen | zahlbar nach Empfangreceipt | to return receipt | payable on receipt
Angebotsanfrage {f} | Eingang der Angebotsanfragerequest for proposal (RFP) | receipt of RFP
Spediteurübernahmebescheinigung {f}Forwarding Agent's Certificate of Receipt (FCR)
Spediteurübernahme-Bescheinigung {f}FCR : Forwarding agents, certificates of receipt
Aktienquittung {f}stock receipt
Wareneingang {m}stock-receipt; stock receipt
Isteinnahmen {pl}actual receipts
Mehreinnahme {f}additional receipts
Gepäckschein {m}luggage receipt; luggage ticket
Postempfang {m}receipt of mail
Zahlungseingang {m} | vorbehaltlich Zahlungseingangreceipt of payment | reserving due payment
Reinerlös {m}net receipts
Gesamteinnahme {f}total receipts

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า receipt
Back to top