ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

acquisition

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *acquisition*, -acquisition-

acquisition ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
acquisition (n.) การได้มา Syn. acquirement, acquiring, attainment
acquisition (n.) การตรวจหาที่ตั้งโดยเรดาร์ (เครื่องบิน) See also: การตรวจหาที่ตั้งโดยเครื่องมืออื่นๆ
acquisition (n.) การพัฒนาทักษะ
acquisition (n.) สิ่งที่เพิ่มเติม Syn. addition, accession, appendix
English-Thai: HOPE Dictionary
acquisition(แอคคิวซิซ' เชิน) n. การได้มาซึ่งการเข้าถือสิทธิ์, สิ่งที่ได้มา, Syn. procurement)
English-Thai: Nontri Dictionary
acquisition(n) การครอบครอง,การเข้าถือสิทธิ์,การเข้ายึด,สิ่งที่ได้มา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acquisitionการได้มาซึ่งดินแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acquisitionการจัดหา การจัดหา (Acquisition) ในที่นี้หมายถึงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด ศูนย์บริการสารสนเทศ ศูนย์บริการความรู้ ซึ่งหมายถึง กิจกรรมที่ให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดซื้อ การบอกรับเป็นสมาชิก การขอหรือได้รับบริจาค การแลกเปลี่ยน และการจัดทำขึ้นเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's the moment of the acquisition of technology.ในประวัติศาสตร์ ของอารยธรรมใด ๆ มันเป็นช่วงเวลาของการเข้า ซื้อกิจการของเทคโนโลยี
The acquisition of a particular little piece of information has cost me a small fortune.The acquisition of a particular little piece of information has cost me a small fortune.
Beresford Capital opened higher today after their announcement of the Dirasonic acquisition over the weekend.Beresford Capital opened higher today after their announcement of the Dirasonic acquisition over the weekend.
And with that merger still in question, the Dirasonic acquisition will go a great way to calming investors' concerns that Beresford is playing with fire.And with that merger still in question, the Dirasonic acquisition will go a great way to calming investors' concerns that Beresford is playing with fire.
Yeah, we're in the information acquisition business.ใช่ เราอยู่ในธุรกิจข้อมูลข่าวสาร
The moment this meeting breaks up, we'll be going over every acquisition B% R has made in the past 18 months.ทันทีที่คุยกันเสร็จ เราจะลองไปดูทุกๆ บริษัท ที่BRรวบมาไว้ในรอบ 18 เดือน
Ah, we have visual acquisition of the target.อ่า เราเจอเป้าหมายแล้ว
...but the data acquisition problem in Minsky's "society-of-mind" theory was addressed in large part by Singh's "E-M-One" paper back in... 2005...แต่ปัญหาการรวบรวมข้อมูล ในทฤษฎี "สังคมแห่งจิตใจ" ของมินสกี้ ได้ถูกพูดถึง โดยซิงค์ ในหัวข้อ"E-M-One"
With the acquisition of Mr. Scully's place,จากการครอบครองบ้านของคุณสกูลลี่
Thursday morning, you close on the land acquisition in Gleason.เช้าวันพฤหัสบดีคุณจะอยู่ใกล้ ที่ๆคุณจะซื้อในกลีสัน
I needed to discuss with him the Han-Young Bank acquisition terms.ผมต้องปรึกษากับเขาเกี่ยวกับเงื่อนไข การเข้าครอบงำกิจการธนาคารฮันยอง
It's a shame that the accident happened, but it appears that the biggest obstacle in the Han-Young Bank acquisition is gone.เป็นเรื่องน่าเสียใจที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น แต่ดูเหมือนว่าอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ของการเข้าครอบครอง ธนาคารฮันยองก็หมดไปด้วย

acquisition ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
并购[bìng gòu, ㄅㄧㄥˋ ㄍㄡˋ, 并购 / 併購] merger and acquisition (M and A); acquisition; to take over

acquisition ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクイジション;アクウィジション[, akuijishon ; akuuijishon] (n) acquisition
アメダス[, amedasu] (n) Automated Meteorological Data Acquisition System; AMeDAS; (P)
データ収集[データしゅうしゅう, de-ta shuushuu] (n) {comp} data collection; data acquisition
データ収集管理システム[データしゅうしゅうかんりシステム, de-ta shuushuukanri shisutemu] (n) {comp} data acquisition and control system
データ取得[データしゅとく, de-ta shutoku] (n) {comp} data acquisition
企業買収[きぎょうばいしゅう, kigyoubaishuu] (n) corporate acquisition (buyout)
協同収集[きょうどうしゅうしゅう, kyoudoushuushuu] (n) {comp} co-operative acquisition
外貨獲得[がいかかくとく, gaikakakutoku] (n) acquisition of foreign currency
得喪[とくそう, tokusou] (n) (from 取得 and 喪失) acquisition or forfeiture; acquisition (question of whether or not something is acquired)
暖簾代[のれんだい, norendai] (n) goodwill; intangible assets (part of the acquisition price of a business paid for the name and reputation of the company rather than tangible assets)
有償収集[ゆうしょうしゅうしゅう, yuushoushuushuu] (n) {comp} non-gratuitous acquisition
瞬時獲得モデル[しゅんじかくとくモデル, shunjikakutoku moderu] (n) instantaneous acquisition model
言語獲得[げんごかくとく, gengokakutoku] (n) language acquisition
買収[ばいしゅう, baishuu] (n,vs) (1) acquisition (esp. corporate); buy-out; takeover; purchase; (2) corruption; bribery; (P)
獲得[かくとく, kakutoku] (n,vs,adj-no) acquisition; possession; (P)
自動データ収集[じどうデータしゅうしゅう, jidou de-ta shuushuu] (n) {comp} Automatic Data Acquisition; ADA
自得[じとく, jitoku] (n,vs) self-acquisition; self-satisfaction; being paid back for one's deeds
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データ収集[データしゅうしゅう, de-ta shuushuu] data collection, data acquisition
データ収集管理システム[データしゅうしゅうかんりシステム, de-ta shuushuukanri shisutemu] data acquisition and control system
データ取得[データしゅとく, de-ta shutoku] data acquisition
協同収集[きょうどうしゅうしゅう, kyoudoushuushuu] co-operative acquisition
有償収集[ゆうしょうしゅうしゅう, yuushoushuushuu] non-gratuitous acquisition
無償収集[むしょうしゅうしゅう, mushoushuushuu] free acquisition
自動データ収集[じどうデータしゅうしゅう, jidou de-ta shuushuu] Automatic Data Acquisition, ADA

acquisition ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การได้ดินแดน[n. exp.] (kān dāi din) EN: acquisition FR:
การได้มา[n.] (kān dāi mā) EN: acquisition FR: acquisition [f]
การจัดหาเงินทุน[n. exp.] (kān jathā n) EN: acquisition of capital ; raising of capital FR:
การเข้าถือ[n. exp.] (kān khao th) EN: acquisition FR: acquisition [f]
การเข้าถือหลักทรัพย์[n. exp.] (kān khao th) EN: acquisition of securities FR:
การเรียนรู้[n.] (kān rīenrū) EN: learning ; acquisition of knowledge FR: apprentissage [m] ; compréhension [f] ; acquisition de connaissances [f]
การรวบรวมข้อมูล[n. exp.] (kān rūaprūa) EN: data collection ; data acquisition ; collecting data FR: collecte de données [f]
การซื้อ[n.] (kān seū) EN: buying ; purchase ; acquisition FR: achat [m]
กระบวนการจัดซื้อ[n. exp.] (krabūankān ) EN: acquisition process FR:
สิ่งที่ได้มา[n. exp.] (sing thī dā) EN: acquisition FR: acquisition [f]
ระบบโทรมาตร[n. exp.] (rabop thōra) EN: SCADA (supervisory control and data acquisition) FR:
ซื้อ[v.] (seū) EN: buy ; purchase ; pay for FR: acheter ; acquérir ; faire l'acquisition de ; se payer (fam.) ; s'offrir

acquisition ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Datenerfassungsschema {n}data acquisition scheme
Neuanschaffung {f}new acquisition
Abschlussgebühr {f}acquisition fee
Abschlussprovision {f}acquisition commission
Anschaffungsetat {n}acquisition budget
Anschaffungsvorschlag {m} / Anfrage (Bibliothek)acquisition request
Beteiligungserwerb {m}acquisition of stock
Bezugsart {f}acquisition type
Bezugsdaten {pl}acquisition data
Eigentumserwerb {m}acquisition of ownership
Erfassungsabwicklung {f}acquisition management
Erfassungsaufgabe {f}acquisition task
Erfassungsaufwand {m}acquisition effort
Erfassungsbild {n}acquisition screen
Informationsgewinnung {f}acquisition of information

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า acquisition
Back to top