ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rather

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rather*, -rather-

rather ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rather (adv.) ค่อนข้าง See also: ค่อนข้างจะ, ออกจะ, อยากจะ Syn. quite, somewhat
rather (adv.) มากกว่า Syn. preferably
rather (adv.) ถ้าจะพูดให้ถูก
rather (adv.) ในทางตรงกันข้าม Syn. on the contrary
English-Thai: HOPE Dictionary
rather(รา'เธอะ) adv. ค่อนข้าง,ค่อนข้างจะ,ออกจะ,พอสมควร,อยาก,มากกว่า,ตรงกันข้าม,แน่นอนทีเดียว -interj. คำอุทานแสดงการยืนยัน
English-Thai: Nontri Dictionary
rather(adv) ดูเหมือนจะ,ค่อนข้างจะ,อย่างไรก็ตาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่อนข้าง (aux.) rather See also: somewhat Syn. ออกจะ, ค่อนข้างจะ
ค่อนข้างจะ (aux.) rather See also: somewhat Syn. ค่อนจะ
ค่อนจะ (aux.) rather See also: somewhat
ชัก (aux.) rather See also: somewhat, a bit, gradually, a little, slightly Syn. ค่อนข้าง, เกือบ, เริ่ม, ออกจะ
พาน (adv.) rather See also: near
ออกจะ (aux.) rather See also: somewhat Syn. ค่อนข้างจะ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He's rather busy just nowเขาค่อนข้างยุ่งอยู่เดี๋ยวนี้
I'd rather not talk about itฉันไม่อยากพูดเกี่ยวกับมัน
I'd rather stay home and watch TVฉันอยากจะอยู่บ้านและดูทีวีนะ
But it is rather difficult to write good and correct sentencesแต่มันค่อนข้างยากที่จะเขียนประโยคให้ดีและถูกต้อง
They insisted on staying rather than goingพวกเขายืนกรานที่จะอยู่มากกว่าไป
I would rather you didn't tell himฉันไม่อยากให้คุณบอกเขาเลย
Oh, I rather like that oneโอ ฉันชอบอันนั้นมากกว่า
I'd rather die than go backฉันตายซะดีกว่ากลับไปอีก
I'd rather look tough than cuteฉันค่อนข้างจะดูแข็งกร้าว มากกว่าน่ารักนะ
In any case, I'd rather not hear any more of youไม่ว่ากรณีใดๆ ฉันไม่อยากได้ยินเรื่องราวใดๆ เกี่ยวกับเธออีกต่อไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I'd rather go with you, heyแต่ฉันอยากจะไปกับคุณเดี๋ยว ก่อน
Well, I think it's rather artificial.- เอ่อ ดิฉันคิดว่ามันดูค่อนข้างจะกํามะลอ
Wouldn't that rather defeat the purpose?ฟังดูไม่ขัดกับวัตถุประสงค์เหรอครับ
It rather reminds me of our coastline at home. Do you know Cornwall at all?มันทําให้นึกถึงชายฝั่งทะเลแถวบ้าน คุณรู้จักคอร์นวอลมั้ย
You got on rather well with him, didn't you?เธอเข้ากันกับเขาได้ดีเลยใช่มั้ย
That's rather a coincidence, Mrs. Van Hopper.บังเอิญจริงๆ เลยครับ คุณนายแวน ฮอปเปอร์
Isn't he rather afraid that somebody might come down and carry you off?ไม่กลัวรึครับว่าจะมีอะไรลงมาลักพาตัวคุณไป
"You'd look rather foolish trying to divorce me now after four days of marriage, so I'll play the part of a devoted wife, mistress of your precious Manderley."คุณต้องดูโง่เง่าเเน่ที่พยายามจะหย่ากับฉัน หลังจากเเต่งงานได้เพียง 4วัน' "ดังนั้นฉันจะเล่นตามบท เป็นภรรยาที่อุทิศตัว และเป็นนายหญิงให้แมนเดอเลย์ที่คุณรัก"
She knew that I'd sacrifice everything rather than stand up in a divorce court and give her away, admit that our marriage was a rotten fraud.หล่อนรู้ดีว่าผมยอมเสียสละทุกอย่าง ดีกว่าที่จะยื่นฟ้องหย่าในศาล ปล่อยหล่อนไป เเละยอมรับว่า การแต่งงานของเราเป็นเรื่องหลอกลวง
Yes, I rather expected it would be.- ฉันก็คาดว่าจะเป็นอย่างนั้น
I was rather worried about you at first. That's why I came down to the inquest.ตอนเเรกฉันอดเป็นห่วงนายไม่ได้ ก็เลยมาร่วมฟังการไต่สวนนี่ไงล่ะ
Well, I'm touched by your solicitude. But if you don't mind, we'd rather like to have our lunch.ขอบคุณที่เป็นห่วง แต่ถ้าไม่ว่าอะไร เราขอตัวทานอาหารกลางวันก่อน

rather ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
民间[mín jiān, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢ, 民间 / 民間] among the people; popular; folk; non-governmental; involving people rather than governments
宁死不屈[nìng sǐ bù qū, ㄋㄧㄥˋ ㄙˇ ㄅㄨˋ ㄑㄩ, 宁死不屈 / 寧死不屈] rather die than submit (成语 saw)
临渊羡鱼不如退而结网[lín yuān xiàn yú bù rú tuì ér jié wǎng, ㄌㄧㄣˊ ㄩㄢ ㄒㄧㄢˋ ㄩˊ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄊㄨㄟˋ ㄦˊ ㄐㄧㄝˊ ㄨㄤˇ, 临渊羡鱼不如退而结网 / 臨淵羨魚不如退而結網] rather than admiring fish, go home and weave a net
似的[sì de, ㄙˋ ㄉㄜ˙, 似的] seems as if; rather like; also pr. (shi4 de5) or (shi5 de5)
[tǐng, ㄊㄧㄥˇ, 挺] straight and stiff; rather (good); quite; very; classifier for guns or machinery
安步当车[ān bù dàng chē, ㄢ ㄅㄨˋ ㄉㄤˋ ㄔㄜ, 安步当车 / 安步當車] walk over leisurely instead of riding in a carriage; walk rather than ride
情愿[qíng yuàn, ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 情愿 / 情願] willingness; would rather (agree to X than Y)
[guài, ㄍㄨㄞˋ, 怪] bewildering; odd; queer; strange; uncanny; devil; monster; wonder at; to blame; quite; rather
比较[bǐ jiào, ㄅㄧˇ ㄐㄧㄠˋ, 比较 / 比較] compare; contrast; fairly; comparatively; relatively; quite; rather
转而[zhuǎn ér, ㄓㄨㄢˇ ㄦˊ, 转而 / 轉而] conversely; but rather; to turn and (address a topic, face attackers etc); to turn against sb; to turn one's thoughts back to; to come around (to a point of view)
店内用餐[diàn nèi yòng cān, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄟˋ ㄩㄥˋ ㄘㄢ, 店内用餐 / 店內用餐] eat-in (rather than take-way) at fast-food store
[níng, ㄋㄧㄥˊ, 宁 / 寧] peaceful; rather; Ningxia (abbr.); Nanjing (abbr.); surname Ning
宁可[nìng kě, ㄋㄧㄥˋ ㄎㄜˇ, 宁可 / 寧可] preferably; one would prefer to...(or not to...); would rather; (would) be better to; (to pick) the lesser of two evils
[nìng, ㄋㄧㄥˋ, 宁 / 寧] rather; to prefer
而是[ér shì, ㄦˊ ㄕˋ, 而是] rather
[pō, ㄆㄛ, 颇 / 頗] rather; quite; considerably (Taiwan pr. po3); oblique; inclined; slanting
颇为[pō wéi, ㄆㄛ ㄨㄟˊ, 颇为 / 頗為] rather; quite
有一些[yǒu yī xiē, ㄧㄡˇ ㄧ ㄒㄧㄝ, 有一些] somewhat; rather
宁肯[nìng kěn, ㄋㄧㄥˋ ㄎㄣˇ, 宁肯 / 寧肯] would rather...; it would be better...; would prefer
宁愿[nìng yuàn, ㄋㄧㄥˋ ㄩㄢˋ, 宁愿 / 寧願] would rather; better

rather ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うら恥ずかしい;心恥かしい[うらはずかしい, urahazukashii] (adj-i) slightly ashamed; rather shy
コップ酒[コップざけ, koppu zake] (n) sake sold in a cup rather than a bottle; drinking sake from a regular-size cup rather than from a small sake cup
ちょい[, choi] (adv,adv-to) (1) (See ちょっと) just a minute; short time; just a little; (2) somewhat; easily; readily; rather
ってゆうか;っていうか;っつーか;っつうか;つーか;てゆーか;ってか;てか[, tteyuuka ; tteiuka ; ttsu-ka ; ttsuuka ; tsu-ka ; teyu-ka ; tteka ; teka] (conj) (col) (See と言うか) or rather (say); or better (say); or perhaps I should say; or, how should I put it,...; I mean
なれ鮨;熟れ鮨;熟鮨;馴鮨;熟寿司;馴れ寿司;熟れ寿司[なれずし, narezushi] (n) (uk) old-style fermented sushi (pickled in brine rather than vinegar)
メガフェプス[, megafepusu] (n) megafeps (mnemonic for verbs that never precede infinitives, but rather their gerunds); mind, enjoy, give up, avoid, finish, escape, postpone, stop
ヤリ目;やり目[ヤリもく(ヤリ目);やりもく(やり目);ヤリモク, yari moku ( yari me ); yarimoku ( yari me ); yarimoku] (n) (from 遣る and 目的) sexual rather than serious relationship
下手な考え休むに似たり[へたなかんがえやすむににたり, hetanakangaeyasumuninitari] (exp) (See 考え) take a rest rather than useless thinking
人の事を言う;人のことをいう[ひとのことをいう, hitonokotowoiu] (exp,v5u) to find fault with other people rather than oneself; the pot calling the kettle black
元い[もとい, motoi] (int) (1) (uk) (See 元へ) (in calisthenics) return to your original position!; (2) er, rather (used in speech to correct yourself)
元へ[もとへ, motohe] (int) (1) (in calisthenics) return to your original position!; (2) er, rather (used in speech to correct yourself)
内科[ないか, naika] (n,adj-no) (1) internal medicine, i.e. treatment by medical procedures rather than surgical procedures; (2) department of internal medicine (hospital, etc.); (P)
割かし;割りかし[わりかし, warikashi] (adv) (See 割り方) comparatively; quite; rather
割り方;割りかた[わりかた, warikata] (adv) comparatively; quite; rather
嗜好品[しこうひん, shikouhin] (n) luxury grocery item; something consumed for taste or stimulant effect rather than nourishment (e.g. alcohol, tobacco, coffee); indulgence
太り気味[ふとりぎみ, futorigimi] (adj-no) plump; rather overweight
小憎らしい[こにくらしい, konikurashii] (adj-i) (1) provoking; rather annoying; (2) (speaking ironically) darling
態々(P);態態[わざわざ, wazawaza] (adv) (uk) expressly; specially; doing something especially rather than incidentally; (P)
暖簾代[のれんだい, norendai] (n) goodwill; intangible assets (part of the acquisition price of a business paid for the name and reputation of the company rather than tangible assets)
狼狽気味[ろうばいぎみ, roubaigimi] (n,adj-na) being rather confused; looking somewhat dismayed (perturbed)
腰ばき[こしばき, koshibaki] (n) (sl) wearing one's pants low (so that they hang from the hip rather than the waist)
腰パン[こしパン, koshi pan] (n) (abbr) (sl) wearing one's pants low (so that they hang from the hip rather than the waist); pants worn in such a manner
花より団子[はなよりだんご, hanayoridango] (exp) dumplings rather than flowers; people are more interested in the practical over the aesthetic
薄ら寒い[うすらさむい, usurasamui] (adj-i) chilly; rather cold; somewhat cold
言わずもがな[いわずもがな, iwazumogana] (exp) (1) (it) goes without saying; needn't be said; (2) should rather be left unsaid
言わずもがなの事;言わずもがなのこと[いわずもがなのこと, iwazumogananokoto] (exp,n) (1) something that goes without saying; something that needn't be said; (2) something that should rather be left unsaid
言わでも[いわでも, iwademo] (exp) (1) (See 言わずもがな) goes without saying; needn't be said; (2) should rather be left unsaid
言わでもの事;言わでものこと[いわでものこと, iwademonokoto] (exp,n) (1) something that goes without saying; something that needn't be said; (2) something that should rather be left unsaid
過ちを文る[あやまちをかざる, ayamachiwokazaru] (exp,v5r) to not try to fix an error but rather make it look good on the surface only
集団主義[しゅうだんしゅぎ, shuudanshugi] (n) collectivism (giving priority to a group rather than any individual member)
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P)
いっそ[, isso] (adv) (formerly written as 一層) rather; sooner; preferably; (P)
いっその事[いっそのこと, issonokoto] (adv) (See いっそ) rather; sooner; preferably; (P)
ちょこっと[, chokotto] (adv,adj-f) (on-mim) (See ちょっと) rather; a little; small
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P)
一寸(P);鳥渡(ateji)[ちょっと(P);ちょと;ちょいと, chotto (P); choto ; choito] (adv) (1) (uk) just a minute; short time; just a little; (2) somewhat; easily; readily; rather; (3) (before a verb in negative form) (will not) easily; (int) (4) hey!; (P)
一層[いっそう, issou] (adv,adj-no) (1) (uk) much more; still more; all the more; more than ever; (n,adj-no) (2) single layer (or storey, etc.); (adv) (3) (arch) (See いっそ) rather; sooner; preferably; (P)
中中(P);中々[なかなか, nakanaka] (adv) (1) (uk) very; considerably; easily; readily; fairly; quite; highly; rather; (2) by no means (with negative verb); (P)
却って[かえって, kaette] (adv) on the contrary; rather; all the more; instead; (P)
喫茶店[きっさてん, kissaten] (n) coffee lounge; coffee shop; (rather formal) cafe; (P)

rather ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชัก[X] (chak) EN: rather ; somewhat ; a bit ; gradually ; a little ; slightly ; little by little FR:
เขื่อง[adj.] (kheūang) EN: big ; rather big ; large FR:
ค่อนข้าง[adv.] (khǿnkhāng) EN: rather ; somewhat ; comparatively ; more or less ; fairly FR: plutôt ; quelque peu ; plus ou moins ; assez
ค่อนข้างจะ[adv.] (khǿnkhāng j) EN: rather ; somewhat FR:
ค่อนข้างจำกัด[adj.] (khǿnkhāng j) EN: rather limited FR:
ครามครัน[adv.] (khrāmkhran) EN: quite ; fairly ; utterly ; somewhat ; rather FR:
ก็ดี[X] (kødī) EN: that's all right ; that's good ; that's fine ; it's fine ; allright ; rather good ; notwithstanding ; no matter ; why not? FR: c'est daccord ; c'est bon ; cela convient ; c'est satifaisant ; c'est parfait ; peu importe ; Pourquoi pas ?
กระเดียด[adv.] (kradīet) EN: quite ; rather ; enclined FR: plutôt
ไม่เลว[adv.] (mai lēo) EN: pretty well ; rather well ; not bad FR: plutôt bien ; pas mal
ออกจะ[X] (øk ja) EN: rather ; somewhat ; sort of ; kind of FR: plutôt ; assez
ติดจะ[adv.] (titja ) EN: rather ; quite FR:
อยากที่จะ...[v. exp.] (yāk thī ja ) EN: would rather FR:
อยู่ข้างขี้เกียจ[X] (yū khāng kh) EN: rather lazy ; lazyish FR: plutôt fainéant
ยุ่ง ๆ หน่อย[adj.] (yung-yung n) EN: be rather busy FR: être assez occupé
กระดุมไพลิน[n. exp.] (kradum phai) EN: Centratherum punctatum FR: Centratherum punctatum
กระดุมหยก[n. exp.] (kradum yok) EN: Centratherum punctatum FR: Centratherum punctatum
กระเท่เร่[adj.] (krathērē) EN: lopsided ; leaning to one side FR: déjeté ; penché

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rather
Back to top