ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prow*, -prow-

prow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prow (n.) หัวเรือ See also: ส่วนหน้าของเรือ Syn. head, bowsprit
prowess (n.) ความกล้าหาญ Syn. bravery, valor, courage
prowess (n.) ความสามารถที่เหนือกว่า
prowl (vi.) เดินด้อมๆ มองๆ Syn. sneak, rove, lurk
prowl (vt.) เดินด้อมๆ มองๆ Syn. sneak, rove, lurk
prowl (n.) การเดินด้อมๆ มองๆ
prowler (n.) คนเดินด้อมๆ มองๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
prow(เพรา) n. หัวเรือ adj. อาจหาญ,องอาจ
prowess(เพรา'อิส) n. ความอาจหาญ,ความองอาจ,ความสามารถยอดเยี่ยม,การกระ-ทำที่อาจหาญหรือองอาจ., Syn. bravery,strength,skill
prowl(เพราลฺ) vi. เที่ยวออกหากิน. vi. เดินด้อม ๆ มอง ๆ n. การเที่ยวออกหากิน,การเดินด้อม ๆ มอง ๆ -prowlingly adv., Syn. stalk,hunt
English-Thai: Nontri Dictionary
prow(n) หัวเรือ
prowess(n) ความกล้าหาญ,ความองอาจ,ความอาจหาญ
prowl(vi) หาเหยื่อ,ด้อมๆมองๆ,ออกหากิน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปากปลา (n.) prow See also: a kind of ancient boat with a prow shaped like a fish´s mouth
ปากปลา (n.) prow See also: a kind of ancient boat with a prow shaped like a fish´s mouth
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But never more than fit between prow and sternแต่ไม่ไกลเกินหัวเรือจรดท้ายเรือ
Means he's one of those guys out there... prowling around all night, dedicated.เปล่าเลย เขาตะลอนไปกับลูกน้อง ตระเวนถนนทั้งคืน อุทิศตัวให้งาน
I've always had great admiration for your investigative abilities and your physical prowess, your commanding voice.และฉันชื่นชม... ความสามารถในการสืบสวนและ พลังทางกายของคุณเสมอมา... เสียงสั่งการของคุณ
Even the Witch of the Waste is back on the prowl.ไหนจะแม่มดแห่งทุ่งร้างเที่ยวด้อมๆมองๆไปทั่วเมือง
You guys are great. You're great prowl.นายเจ๋งมากเลย นายเจ๋งที่สุด
That boy, he was prowling around here at night.ผู้ชายคนนั้นอยู่ที่มุมถนนเมื่อคืนนี้
Olympus is no stranger to military prowess.มับไม่ใช่เรื่องใหม่ของโอลิมปัส กับการใช้กำลังทางการทหาร
Demons are prowling everywhere nowadays.ปิศาจคืบคลานอยู่ทุกแห่งหน ทุกวันนี้
Those who yet stand before me represent the pinnacle of generations of Akkadian fighting prowess, the Order of the Black Scorpions.พวกที่ยืนต่อหน้าข้า จะเป็นยอดนักรบรุ่นต่อไป ของชาว อัคคาเดีย หน้าที่ของหน่วยแมงป่องดำ
Curse you and your diabolical checkers prowess.ข้าขอสาปให้เจ้ากลายเป็นกบเดี๋ยวนี้
I think your prowess as a lawman is a myth created from the hoopla of headlines by Mr. Suydam, your publicist there.ผมว่าชื่อเสียงยอดมือปราบของคุณเป็นเรื่องแต่ง สร้างข่าวขึ้นโดยคุณซูยเดียม ประชาสัมพันธุ์ของคุณนั่นเอง
I think that you have overestimated my prowess as, as, as a lover and a man.ผมว่าคุณประเมินค่าสูงไป ผมมันก็แค่คนธรรมดา

prow ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威名[wēi míng, ㄨㄟ ㄇㄧㄥˊ, 威名] fame for fighting prowess; military glory
普氏立克次体[pǔ shì lì kè cì tǐ, ㄆㄨˇ ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ ㄘˋ ㄊㄧˇ, 普氏立克次体 / 普氏立克次體] Rickettsia prowazekii

prow ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うろつき回る;彷徨き回る[うろつきまわる, urotsukimawaru] (v5r) to rove; to prowl; to go cruising
付け狙う;附け狙う[つけねらう, tsukenerau] (v5u,vt) to prowl after; to keep watch on
剛勇;豪勇[ごうゆう, gouyuu] (adj-na,n,adj-no) bravery; prowess
勇武[ゆうぶ, yuubu] (adj-na,n) bravery; valor; valour; military prowess
密行[みっこう, mikkou] (n,vs) prowling about; traveling in secret; travelling in secret
彷徨う(P);さ迷う[さまよう, samayou] (v5u,vi) to loiter; to putter; to prowl; to wander about; to roam about; to knock around; (P)
彷徨く[うろつく(P);ウロつく, urotsuku (P); uro tsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to loiter; to putter; to prowl; to wander aimlessly; to knock around; (2) to be confused from not knowing what to do; (P)
武勇[ぶゆう, buyuu] (n) bravery; military prowess; valour; valor; (P)
武者振り[むしゃぶり, mushaburi] (n) prowess; gallantry
空き巣(P);空巣;明き巣[あきす, akisu] (n) (1) prowler; sneak thief; cat burglar; (2) empty nest; (P)
空き巣狙い;空き巣ねらい;空巣狙い[あきすねらい, akisunerai] (n) prowler; sneak thief
船首[せんしゅ, senshu] (n) bow (of boat); prow; stem

prow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวเรือ[n. exp.] (hūa reūa) EN: prow of a ship ; forward of a ship FR: proue d'un navire [f] ; proue [f]
ความกล้าหาญ[n.] (khwām klāhā) EN: bravery ; courage ; valiance ; prowess ; guts ; mettle FR: courage [m] ; bravoure [f] ; audace [f]

prow ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bugüberhang {m} [naut.]prow
Bug {m}prow
Tapferkeit {f}prowess

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prow
Back to top