ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lurk

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lurk*, -lurk-

lurk ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lurk (vi.) ซุ่มซ่อน See also: ดักซุ่ม, ซุ่มโจมตี Syn. haunt, prowl, skulk
lurk (vi.) หลบ See also: ซ่อน, เดินลับๆล่อๆ Syn. hide
lurk about (phrv.) คอยซุ่มอยู่บริเวณ See also: ดักซุ่มแถวๆ Syn. lurk around
lurk around (phrv.) คอยซุ่มอยู่บริเวณ See also: ดักซุ่มแถวๆ Syn. lurk about
English-Thai: HOPE Dictionary
lurk(เลิร์ค) {lurked,lurking,lurks} vi. ซุ่มซ่อน,ดักซึ่ม,แอบแฝง,สิงสู่,คอยอยู่., See also: lurker n. ดูlurk lurkingly adv. ดูlurk
English-Thai: Nontri Dictionary
lurk(vi) ซ่อน,ดักซุ่ม,สิงสู่,แอบแฝง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lurkerผู้ซุ่มอ่านข่าว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ghosts lurk in the shadows, eager to remind us of the choices we made.เหล่าภูติผีซ่อนอยู่ในเงามือเพื่อที่จะเตือนถึงสิ่งที่เราได้เลือกทำลงไป
They prefer to lurk in the darkness of their nests, feasting on rot and filth.พวกมันชอบแอบแฝงอยู่ในความมืด รังของพวกมันก็คือสิ่งที่เน่าเหม็นและโสโครก
It makes no sense. If trolls like to lurk in their caves so much, what's this one doing in Camelot?ไม่เห็นเข้าใจ ถ้าพวกโทรลชอบหลบอยู่ในถ้ามาก แล้วมันมาทำอะไรที่คาเมลอทนี่ล่ะ
So it's no accident that prisons have iron bars to not merely contain the body, but the evil that may lurk within it.ดังนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่จะมีกรงเหล็กในคุก ไม่ใช่เพื่อกันคนหนีอย่างเดียวแต่ป้องกันการลอบจู่โจมของวิญญาณร้าย
These pretenders live in shadows these creatures lurk in dark corners of our society.แต่พวกฉ้อฉลพวกนี้\กบดานอยู่ในเงามืด เป็นสัตว์ร้ายซ่อนตัวอยู่ใน\มุมมืดของสังคม
So my guess is that he's got to lurk around their networkที่ฉันเดาคือ เขาไปด้อมๆ มองๆ แถวเน็ตเวิร์คของเหยื่อ
Could the secrets of backwards time travel lurk in their Stygian depths?สามารถลับของการเดินทางข้ามเวลาไปข้างหลัง แฝงตัวอยู่ในระดับความ ลึก สไทกีแอน ของพวกเขา?
The greatest weapon anyone can use against us is our own mind... By preying on the doubts and uncertainties that already lurk there.นั้นก็คือใจของเราเอง โดยที่อยู่ตกอยู่ในความสงสัย และความไม่แน่นอน
For once, I'd like you to handle one of these meetings while I lurk in the shadows.สักครั้งที่ฉันอยากให้นาย จัดการการประชุมเหล่านี้ ตอนที่ฉันแอบซุ่มอยู่ในเงามืด
You couldn't lurk if you tried.พยายามยังไงนายก็ซุ่มไม่ได้หรอก
You know, it used to be that just straight ex-football players would lurk the halls of high schools after graduation, but you've proven that gay ex-show choir champs can also be depressive sad sacks desperately clinging to the past.รู้มั้ย เคยมีแต่พวกอดีต นักฟุตบอลที่เป็นชายแท้เท่านั้น ที่เดินไร้สาระไปตามทางเดินของแม็คคินลีย์
Halloween... the most terrifying time of the year, where frightening horrors lurk around every corner.วันฮาโลวีน-- ช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดของปี มีแต่เรื่องเขย่าขวัญ ซ่อนอยู่ในทุกมุม

lurk ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ROM[ロム, romu] (n) (1) read-only memory; ROM; (2) (See ロムる) lurker (on a forum); read-only member; (P)
デラーク[, dera-ku] (n) {comp} delurk
ラーカー[, ra-ka-] (n) {comp} lurker
ラーク[, ra-ku] (n) (1) {comp} lurk; (2) Lark (cigarette brand)
潜む(P);濳む[ひそむ, hisomu] (v5m,vi) to lurk; to lie dormant; to be hidden; to be concealed; to be stashed; (P)
疑団[ぎだん, gidan] (n) a doubt that lurks in one's soul and that cannot be resolved
蟠る[わだかまる, wadakamaru] (v5r) (1) (uk) to lurk; to hover in the background; (2) to be coiled up; to stretch tortuously
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ラーク[らーく, ra-ku] lurk
デラーク[でらーく, dera-ku] delurk
ラーカー[らーかー, ra-ka-] lurker
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
潜む[ひそむ, hisomu] Thai: ซ่อนอยู่ English: to lurk

lurk ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบแฝง [v.] (aēpfaēng) EN: hide ; conceal ; lurk FR: cacher
ตัวแปรปะปน[n. exp.] (tūapraē pap) EN: confounding variable ; confounding factor ; lurking variable ; confound ; confounder FR:
ตัวแปรปนเปื้อน[n. exp.] (tūapraē pon) EN: confounding variable ; confounding factor ; lurking variable ; confound ; confounder FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lurk
Back to top