ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

protuberant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *protuberant*, -protuberant-

protuberant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
protuberant (adj.) ที่เห็นเด่นชัด Syn. projecting, prominent
English-Thai: HOPE Dictionary
protuberant(โพรทฺ'เบอเรินทฺ) adj. ยื่นออกมา,เป็นนูนออกมา,เป็นปุ่ม,เป็นโหนก.
English-Thai: Nontri Dictionary
protuberant(adj) ซึ่งโป่งออก,ซึ่งบวมออก,ซึ่งเป็นปุ่ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
protuberantia mentalis; mental process; mental protuberance; protuberance of chinกระโดงคาง, ปลายคาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โหนก (adj.) protuberant See also: bulging, protruding, projecting Syn. นูน, ยื่น

protuberant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hàn, ㄏㄢˋ, 睅] protuberant eyes

protuberant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
便々;便便[べんべん, benben] (adj-t,adv-to) (1) protuberant; paunchy; (adv-to) (2) idly

protuberant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โหนก[adj.] (nōk) EN: protuberant ; bulging ; protruding ; projecting FR:
นูน[adj.] (nūn) EN: convex ; bulging ; raised ; embossed ; puffing out ; protruding FR: convexe ; bombé ; cambré ; renflé ; proéminent ; protubérant ; saillant
โปน[adj.] (pōn) EN: protrusive ; bulgy ; distended ; enlarged ; protuberant ; stalky ; bugging out FR: protubérant
ตาโปน[n. exp.] (tā pōn) EN: protruding eyes ; bulging eyes ; popping eyes FR: yeux protubérants [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า protuberant
Back to top