ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-programme-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น programme, *programme*,

-programme- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know that chest expansion programme on late-night TV?การสูญเสียความหวังทั้งหมดทำให้ผมเป็นอิสระ มันก็ดีน่ะ
Under a special programme todayUnder a special programme today
The programme took just 20 people every six months.โปรแกรมนี้รับแค่ 20 คนทุกๆ 6 เดือน
I submitted an application for the intern programme about a month ago and I would just love to sit with you briefly...ผมสมัครฝึกอบรมมาเดือนนึงแล้ว ผมอยากคุยกับคุณสักครู่...
One intern was hired at the end of the programme from a pool of 20.ใน 20 คน จะมีคนเดียวที่ถูกจ้างให้ทำงาน
Well, we've always had a student summer work programme here at Lava Springs.อ้อ ลาวาสปริงคอยรับรายชื่อ เด็กที่อยากทำงาน
You know, we've got a heck of a basketball programme over at U of A, and an excellent scholarship programme as well.รู้ไหม เรามีโปรแกรมบาส ที่ยอดเยี่ยมที่ยูออฟเอรนะ และหลักสูตรนักเรียนทุน ก็ไม่เลวเลย
This programme contains very strong language and scenes of horror which some viewers may find disturbing.This programme contains very strong language and scenes of horror which some viewers may find disturbing.
I want you to set up a research programme into magnetite.ฉันต้องการจะวิจัย แผนงานเกี่ยวกับmagnetite.
Our wiretapping programme intercepted a phone call to a Bureau cell phone.โครงการดักฟังโทรศัพท์ของเรา ได้ดักฟังสายที่โทรเข้า มือถือของสำนักงาน
This programme is about to be over. Give me two minutes.รายการนี้ใกล้จะจบแล้ว/ ขอแค่สองนาทีเอง
Live from Terminal Island, television's most violent, most disturbing, and most watched programme in human history.Live จาก Terminal Island televisions รุนแรงที่สุดรบกวนมากที่สุด และดูประวัติศาสตร์ของมนุษย์มากที่สุดโปรแกรม นิน

-programme- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
综艺节目[zōng yì jié mù, ㄗㄨㄥ ㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ, 综艺节目 / 綜藝節目] Variety show, programme of assorted entertainment

-programme- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクションプログラム[, akushonpuroguramu] (n) action program; action programme
アクセス番組[アクセスばんぐみ, akusesu bangumi] (n) access program; access programme
アプリケーションプログラム[, apurike-shonpuroguramu] (n) {comp} application program; application programme
コントロールプログラム[, kontoro-rupuroguramu] (n) control program; control programme
サステイニングプログラム[, sasuteiningupuroguramu] (n) sustaining program; sustaining programme
サスプロ[, sasupuro] (n) (abbr) sustaining program; sustaining programme
サセプロ[, sasepuro] (n) (abbr) sustaining program; sustaining programme
プログラムアナライザー[, puroguramuanaraiza-] (n) program analyzer; programme analyzer
プログラム誘導[プログラムゆうどう, puroguramu yuudou] (n) program guidance; programme guidance
双方向番組[そうほうこうばんぐみ, souhoukoubangumi] (n) interactive program; interactive programme
国際連合開発計画[こくさいれんごうかいはつけいかく, kokusairengoukaihatsukeikaku] (n) (obsc) (See 国連開発計画) United Nations Development Programme
提供[ていきょう, teikyou] (n,vs) offer; tender; program sponsoring; programme sponsoring; furnishing; provisioning; supply; (P)
替わり狂言;替り狂言;替狂言(io)[かわりきょうげん, kawarikyougen] (n) upcoming program; upcoming programme
画策;劃策[かくさく, kakusaku] (n,vs) plan; scheme; program formulation; programme formulation; maneuver; manoeuvre
緊縮政策[きんしゅくせいさく, kinshukuseisaku] (n) austerity plan; austerity program; austerity programme
進行係[しんこうがかり, shinkougakari] (n) program director; programme director; facilitator; steering committee (chair)
進行役[しんこうやく, shinkouyaku] (n) (See 進行係) facilitator; programme director; steering committee (chair)

-programme- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟรีโปรแกรม[n. exp.] (frī prōkraē) EN: freeware FR: logiciel gratuit [m] ; programme gratuit [m] ; gratuiciel [m] ; freeware [m] (anglic.)
จัดรายการ[v. exp.] (jat rāikān) EN: make a programme FR: animer une émission
กำหนดการ[n.] (kamnotkān) EN: schedule ; agenda ; program ; programme (Am.) ; itinerary FR: programme [m] ; agenda [m]
การติดตั้งโปรแกรม[n. exp.] (kān tittang) EN: software installation FR: installation d'un logiciel [f] ; installation d'un programme [f]
โครงการ[n.] (khrōngkān) EN: plan ; project ; programme ; program (Am.) ; scheme FR: plan [m] ; projet [m] ; programme [m] ; mission [f] ; dessein [m] ; schéma [m] ; résolution [f]
โครงการอนุเคราะห์[n. exp.] (khrōngkān a) EN: aid programme FR:
โครงการอะพอลโล[n. prop.] (Khrōngkān A) EN: Apollo Program FR: programme Apollo [m]
โครงการช่วยเหลือ[n. exp.] (khrōngkān c) EN: aid programme FR: programme d'aide [m]
โครงการนำร่อง[n. exp.] (khrōngkān n) EN: pilot project FR: projet pilote [m] ; projet-pilote [m] ; programme pilote [m]
โครงการนิวเคลียร์[n. exp.] (khrōngkān n) EN: nuclear program FR: programme nucléaire [m]
โครงการสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (khrōngkān s) EN: environment programme FR: programme environnemental [m]
โครงสร้างหลักสูตร[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: studies program FR: programme d'études [m]
กิจวัตร[n.] (kitjawat) EN: routine ; habitual practice ; daily routine ; daily programme ; daily task ; routine matter ; routine of work ; one's daily tasks FR: routine [f] ; tâches quotidiennes [fpl] ; train-train [m] (fam.) ; habitude [f] ; ronron [m] (fam.)
กิจวัตรประจำวัน[n. exp.] (kitjawat pr) EN: daily routine ; daily programme ; daily task ; routine matter ; routine of work FR: routine quotidienne [f] ; routine [f] ; train-train quotidien [m] (fam.)
หลักสูตร[n.] (laksūt) EN: course ; syllabus ; curriculum ; programme FR: programme d'études [m] ; programme d'un cours [m] ; programme scolaire [m]
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย[n. exp.] (laksūt khøn) EN: university curriculum FR: programme universitaire [m]
หลักสูตรเร่งรัด[n. exp.] (laksūt reng) EN: accelerated course ; crash course FR: formation accélérée [f] ; programme accélére [m]
พัฒนาโปรแกรม[v. exp.] (phatthanā p) EN: FR: développer un programme ; développer une application
เพิร์ต (เทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ)[n. exp.] (Phoēt (thēk) EN: programme evaluation and review technique (PERT) ; program evaluation and review technique (PERT) FR:
โปรแกรม[n.] (prōkraēm) EN: programme ; program (Am.) ; software ; application FR: programme [m] ; programme informatique [m] ; logiciel [m] ; application informatique [f]
โปรแกรมเบา ๆ[n. exp.] (prōkraēm ba) EN: FR: programme allégé [m]
โปรแกรมช่วย[n. exp.] (prōkraēm ch) EN: FR: programme utilitaire [m] ; logiciel utilitaire [m] ; utilitaire [m]
โปรแกรมฟรี[n. exp.] (prōkraēm fr) EN: freeware FR: programme gratuit [m] ; logiciel gratuit [m] ; logiciel libre [m] ; gratuiciel [m]
โปรแกรมการฝึก[n. exp.] (prōkraēm kā) EN: training program ; training programme (Am.) FR: programme d'entraînement [m]
โปรแกรมการฝึกอบรม[n. exp.] (prōkraēm kā) EN: training program ; training programme (Am.) FR:
โปรแกรมคอมพิวเตอร์[n.] (prōkraēmkhø) EN: computer program FR: programme informatique [m] ; application informatique [f]
โปรแกรมแนนำ[n. exp.] (prōkraēm na) EN: FR: programme recommandé [m] ; programme conseillé [m]
โปรแกรมแปลภาษา[n. exp.] (prōkraēm pl) EN: translator FR: programme de traduction [m]
โปรแกรมป้องกันไวรัส[n. exp.] (prōkraēm pø) EN: antivirus program FR: programme antivirus [m] ; antivirus [m]
โปรแกรมเร่งรัด[n. exp.] (prōkraēm re) EN: accelerated program FR: programme accéléré [m]
รายการ[n.] (rāikān) EN: list ; directory ; agenda ; catalogue ; program ; account ; itinerary FR: liste [f] ; répertoire [m] ; programme [m]
รายการเด็ก[n. exp.] (rāikān dek) EN: FR: programme pour enfants [m]
รายการแสดง[n. exp.] (rāikān sada) EN: FR: programme de spectacle [m]
รายการสาระบันเทิง[n. exp.] (rāikān sāra) EN: FR: programme de divertissement [m]
รายการทีวี[n. exp.] (rāikān thīw) EN: television programme ; television program ; TV program FR: programme de télévision [m] ; programme TV [m] ; émission de télévision [f]
รายการโทรทัศน์[n. exp.] (rāikān thōr) EN: television programme ; television program ; TV program FR: programme de télévision [m] ; programme TV [m] ; émission de télévision [f] ; série télévisée [f]
รายการต่อไปนี้[n. exp.] (rāikān tø p) EN: FR: programme suivant [m]
รายการวิทยุ[n. exp.] (rāikān witt) EN: radio program FR: programme de radio [m]
รายการใหญ่[n. exp.] (rāikān yai) EN: big tournament ; big programme FR: belle affiche [f]
สปายแวร์[n.] (sapāiwaē) EN: spyware FR: spyware [m] ; programme espion [m]

-programme- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Investitionsprogramm {n}capital expenditure program; capital expenditure programme [Br.]
Intensivprogramm {n}crash programme
Austauschprogramm {n}exchange program; exchange programme [Br.]
Graduiertenkolleg {n}post graduate programme
Originalsendung {f}live program; live programme [Br.]
Wunschkonzert {n}musical request programme
Programm {n} | Programme
Quizsendung {f}quiz program; quiz programme [Br.]
Wunschsendung {f}request programme
Raumfahrtprogramm {n}space programme
Rahmenprogramm {n}supporting program; supporting programme [Br.]
Fernsehprogramm {n}TV program; televison programme [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -programme-
Back to top