ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*programme*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น programme, -programme-

*programme* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deprogramme (vt.) ทำให้หลุดพ้นจากอิทธิพลของคำสั่งสอนในลัทธิ See also: ปลดเปลื้องให้พ้นจากคำสั่งสอนในลัทธิ
programme (n.) แผนงาน
programme (n.) รายการ
programme (n.) ชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมเครื่องอิเล็กทรอนิค
programme (vt.) เขียนโปรแกรม
programmed learning (n.) วิธีการศึกษาที่แบ่งเป็นรายการย่อยและระดับสำหรับผู้เรียน
programmer (n.) ผู้เขียนโปรแกรม See also: ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, โปรแกรมเมอร์ Syn. programer
English-Thai: HOPE Dictionary
computer programmerนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หมายถึง คนที่เขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการได้ และควรจะมีความชำนาญด้วย (สำหรับคนที่หัดเขียนใหม่ ๆ ไม่ควรจะใช้คำ ๆ นี้) นักเขียนโปรแกรมที่ดีนั้น จะต้องรู้วิธีแก้ปัญหา และรู้ด้วยว่า จะแก้อย่างไร รวมทั้งต้องเข้าใจหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาต่าง ๆ ที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจด้วย เพื่อจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งได้
programmerนักเขียนโปรแกรมนักเขียนชุดคำสั่งหมายถึง คนที่เขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการได้ และควรจะมีความชำนาญด้วย (สำหรับคนที่หัดเขียนใหม่ ๆ ไม่ควรจะใช้คำ ๆ นี้) นักเขียนโปรแกรมที่ดีนั้น จะต้องรู้วิธีแก้ปัญหา และรู้ด้วยว่า จะแก้อย่างไร รวมทั้งต้องเข้าใจหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาต่าง ๆ ที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจด้วย เพื่อจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งได้
English-Thai: Nontri Dictionary
programme(n) สูจิบัตร,โครงการ,รายการ,กำหนดการ,แผน,ระเบียบวาระ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
PERT (programme evaluation and review technique)เพิร์ต (เทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
programmeกำหนดการ, แผนงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
programmerนักเขียนโปรแกรม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affirmative action programmeแผนงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Computer programmersนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Programmed Inquiry Language Or Teaching ภาษาไพล็อต [คอมพิวเตอร์]
Programmer นักเขียนโปรแกรม [คอมพิวเตอร์]
Vientiane Action Programmeแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักเขียนโปรแกรม (n.) programmer
นักโปรแกรม (n.) programmer
รายการโทรทัศน์ (n.) television programmes See also: programs
โปรแกรมเมอร์ (n.) programmer Syn. นักเขียนโปรแกรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Since Hal was capable of operating Discovery unassisted, it was decided that he should be programmed to complete the mission autonomously in case the crew was incapacitated or killed.ตั้งแต่ แฮล คือความสามารถ ในดิสคัเฟอรีในการดำเนินงาน โดยความช่วยเหลือของมนุษย์ มันก็ตัดสินใจ เขาควรจะถูกตั้งโปรแกรมให้ เสร็จสมบูรณ์
Now remember, he was programmed for curiosity.ตอนนี้จำเขาได้รับโปรแกรม สำหรับ ความอยากรู้ ถ้าลูกเรือถูกฆ่า ตาย
Taking classified programmers out of the country compromises national security.การนำพาโปรแกรมเมอร์ออกนอกประเทศ เป็นการละเมิดสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยของชาติ
Supervisors discovered there were no programmed instructions. It operated by itself.พวกผู้ดูแลไม่พบว่ามีการใช้โปรแกรมสั่งการ ... พวกมันเปิดเครื่องตัวเอง
It's programmed for self-preservation.มันถูกโปรแกรมป้องกันตัวเองไว้!
And who do you think was the main programmer on his team?ทายซิว่าใครเป็นหัวหน้าทีมโปรแกรมเมอร์?
My programmers regarded me as a bug and attempted to isolate me by confining me in a physical body.โปรแกรมเมอร์ที่สร้างผม มองว่าผมเป็นข้อผิดพลาด และพยายามกำจัดผมออกไป – โดยการกักผมไว้ในร่าง...
We're going to access the weather programme' now. So hold on to your hats.เราจะเข้าโปรแกรมอุตุฯ เตรียมหมวกด้วย
People are programmed to accept so little.ผู้คนถูกโปรแกรม เพื่อการยอมรับเพียงเล็กน้อย
You know that chest expansion programme on late-night TV?การสูญเสียความหวังทั้งหมดทำให้ผมเป็นอิสระ มันก็ดีน่ะ
For the sake of family harmony one is programmed not to tell.เพื่อความกลมเกลียวของครอบครัว ตนถูกโปรแกรมไม่ให้บอกครับ
To teach you all the things that haven't been programmed into you.เพื่อสอนทุกอย่างที่ไม่ได้โปรแกรมไว้

*programme* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
综艺节目[zōng yì jié mù, ㄗㄨㄥ ㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ, 综艺节目 / 綜藝節目] Variety show, programme of assorted entertainment
程序员[chéng xù yuán, ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ ㄩㄢˊ, 程序员 / 程序員] programmer

*programme* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクションプログラム[, akushonpuroguramu] (n) action program; action programme
アクセス番組[アクセスばんぐみ, akusesu bangumi] (n) access program; access programme
アプリケーションプログラム[, apurike-shonpuroguramu] (n) {comp} application program; application programme
アプリケーション開発者[アプリケーションかいはつしゃ, apurike-shon kaihatsusha] (n) {comp} application developer; applications developer; applications programmer
キッチンプログラマー[, kicchinpurogurama-] (n) kitchen programmer
コントロールプログラム[, kontoro-rupuroguramu] (n) control program; control programme
コンピュータプログラマー[, konpyu-tapurogurama-] (n) {comp} computer programmer
サステイニングプログラム[, sasuteiningupuroguramu] (n) sustaining program; sustaining programme
サスプロ[, sasupuro] (n) (abbr) sustaining program; sustaining programme
サセプロ[, sasepuro] (n) (abbr) sustaining program; sustaining programme
システムプログラマ[, shisutemupurogurama] (n) {comp} system programmer
スポーツプログラマー[, supo-tsupurogurama-] (n) sports programmer
セカンドスクール[, sekandosuku-ru] (n) outdoor environmental educational program for city children (programme) (wasei
パーティシペーションプログラム[, pa-teishipe-shonpuroguramu] (n) participation program; participation programme; PT
プログラマー;プログラマ[, purogurama-; purogurama] (n) {comp} programmer
プログラマーズツールキット[, purogurama-zutsu-rukitto] (n) {comp} programmer's tool kit
プログラムアナライザー[, puroguramuanaraiza-] (n) program analyzer; programme analyzer
プログラムシャッター[, puroguramushatta-] (n) programmed shutter
プログラム学習[プログラムがくしゅう, puroguramu gakushuu] (n) programmed learning
プログラム誘導[プログラムゆうどう, puroguramu yuudou] (n) program guidance; programme guidance
予定案[よていあん, yoteian] (n) program; programme; prospectus
予定表[よていひょう, yoteihyou] (n) schedule; program; programme; itinerary
代わり(P);替わり(P);代り;替り[かわり, kawari] (n,adj-no) (1) substitute; replacement; substituting; replacing; (2) stand-in; proxy; alternate; deputy; relief; successor; (3) (usu. as 〜代わりに, etc.) (See 代わりに) compensation; exchange; return; (4) (usu. as お代わり) (See お代わり・おかわり・1) second helping; another cup; seconds; (5) (abbr) (esp. 替わり, 替り) (See 替わり狂言) upcoming program; upcoming programme; (P)
双方向番組[そうほうこうばんぐみ, souhoukoubangumi] (n) interactive program; interactive programme
国際連合開発計画[こくさいれんごうかいはつけいかく, kokusairengoukaihatsukeikaku] (n) (obsc) (See 国連開発計画) United Nations Development Programme
大切り;大喜利;大切(io)[おおぎり, oogiri] (n) (1) (大切り, 大切 only) large cut (e.g. of meat); (2) last piece of the day's programme; last act of a play; comic dialogue as the last item in vaudeville, music hall, etc.
帯番組[おびばんぐみ, obibangumi] (n) radio or television program broadcast in the same time slot on all or most days (programme)
引数;引き数[ひきすう;いんすう(引数), hikisuu ; insuu ( hikisuu )] (n) {comp} argument (e.g. function, program, programme)
授産[じゅさん, jusan] (n) sheltered work programs; sheltered work programmes; providing with work; giving employment
提供[ていきょう, teikyou] (n,vs) offer; tender; program sponsoring; programme sponsoring; furnishing; provisioning; supply; (P)
替わり狂言;替り狂言;替狂言(io)[かわりきょうげん, kawarikyougen] (n) upcoming program; upcoming programme
次第[しだい, shidai] (n-adv,n) (1) dependent upon; (2) as soon as; immediately (upon); (n) (3) circumstances; (4) order; precedence; program; programme; agenda; (P)
献立[こんだて, kondate] (n) (1) menu; bill of fare; (2) program; programme; schedule; (P)
画策;劃策[かくさく, kakusaku] (n,vs) plan; scheme; program formulation; programme formulation; maneuver; manoeuvre
白ロム;白ROM[しろロム, shiro romu] (n) contract-free mobile phone; unprogrammed cellphone; mobile telephone without an assigned number
緊縮政策[きんしゅくせいさく, kinshukuseisaku] (n) austerity plan; austerity program; austerity programme
自動プログラムツール[じどうプログラムツール, jidou puroguramutsu-ru] (n) {comp} APT; Automatically Programmed Tools
進行係[しんこうがかり, shinkougakari] (n) program director; programme director; facilitator; steering committee (chair)
進行役[しんこうやく, shinkouyaku] (n) (See 進行係) facilitator; programme director; steering committee (chair)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンピュータプログラマー[こんぴゅーたぷろぐらまー, konpyu-tapurogurama-] computer programmer
システムプログラマ[しすてむぷろぐらま, shisutemupurogurama] system programmer
プログラマ[ぷろぐらま, purogurama] programmer
プログラマーズツールキット[ぷろぐらまーずつーるきっと, purogurama-zutsu-rukitto] programmer's tool kit
自動プログラムツール[じどうプログラムツール, jidou puroguramutsu-ru] APT, Automatically Programmed Tools

*programme* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟรีโปรแกรม[n. exp.] (frī prōkraē) EN: freeware FR: logiciel gratuit [m] ; programme gratuit [m] ; gratuiciel [m] ; freeware [m] (anglic.)
จัดรายการ[v. exp.] (jat rāikān) EN: make a programme FR: animer une émission
กำหนด[v.] (kamnot) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; establish ; earmark ; assign ; appoint ; allocate ; limit FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; programmer ; allouer
กำหนดการ[n.] (kamnotkān) EN: schedule ; agenda ; program ; programme (Am.) ; itinerary FR: programme [m] ; agenda [m]
กำหนดวันประชุม[v. exp.] (kamnot wan ) EN: schedule a meeting FR: programmer une réunion
การติดตั้งโปรแกรม[n. exp.] (kān tittang) EN: software installation FR: installation d'un logiciel [f] ; installation d'un programme [f]
โครงการ[n.] (khrōngkān) EN: plan ; project ; programme ; program (Am.) ; scheme FR: plan [m] ; projet [m] ; programme [m] ; mission [f] ; dessein [m] ; schéma [m] ; résolution [f]
โครงการอนุเคราะห์[n. exp.] (khrōngkān a) EN: aid programme FR:
โครงการอะพอลโล[n. prop.] (Khrōngkān A) EN: Apollo Program FR: programme Apollo [m]
โครงการช่วยเหลือ[n. exp.] (khrōngkān c) EN: aid programme FR: programme d'aide [m]
โครงการนำร่อง[n. exp.] (khrōngkān n) EN: pilot project FR: projet pilote [m] ; projet-pilote [m] ; programme pilote [m]
โครงการนิวเคลียร์[n. exp.] (khrōngkān n) EN: nuclear program FR: programme nucléaire [m]
โครงการสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (khrōngkān s) EN: environment programme FR: programme environnemental [m]
โครงสร้างหลักสูตร[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: studies program FR: programme d'études [m]
กิจวัตร[n.] (kitjawat) EN: routine ; habitual practice ; daily routine ; daily programme ; daily task ; routine matter ; routine of work ; one's daily tasks FR: routine [f] ; tâches quotidiennes [fpl] ; train-train [m] (fam.) ; habitude [f] ; ronron [m] (fam.)
กิจวัตรประจำวัน[n. exp.] (kitjawat pr) EN: daily routine ; daily programme ; daily task ; routine matter ; routine of work FR: routine quotidienne [f] ; routine [f] ; train-train quotidien [m] (fam.)
หลักสูตร[n.] (laksūt) EN: course ; syllabus ; curriculum ; programme FR: programme d'études [m] ; programme d'un cours [m] ; programme scolaire [m]
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย[n. exp.] (laksūt khøn) EN: university curriculum FR: programme universitaire [m]
หลักสูตรเร่งรัด[n. exp.] (laksūt reng) EN: accelerated course ; crash course FR: formation accélérée [f] ; programme accélére [m]
นักเขียนโปรแกรม[n. exp.] (nak khīen p) EN: programmer FR: programmeur [m]
พัฒนาโปรแกรม[v. exp.] (phatthanā p) EN: FR: développer un programme ; développer une application
เพิร์ต (เทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ)[n. exp.] (Phoēt (thēk) EN: programme evaluation and review technique (PERT) ; program evaluation and review technique (PERT) FR:
โปรแกรม[n.] (prōkraēm) EN: programme ; program (Am.) ; software ; application FR: programme [m] ; programme informatique [m] ; logiciel [m] ; application informatique [f]
โปรแกรมเบา ๆ[n. exp.] (prōkraēm ba) EN: FR: programme allégé [m]
โปรแกรมช่วย[n. exp.] (prōkraēm ch) EN: FR: programme utilitaire [m] ; logiciel utilitaire [m] ; utilitaire [m]
โปรแกรมช่วยต่าง ๆ[n. exp.] (prōkraēm ch) EN: FR: divers programmes utilitaires ; divers logiciels utilitaires ; divers utilitaires
โปรแกรมฟรี[n. exp.] (prōkraēm fr) EN: freeware FR: programme gratuit [m] ; logiciel gratuit [m] ; logiciel libre [m] ; gratuiciel [m]
โปรแกรมการฝึก[n. exp.] (prōkraēm kā) EN: training program ; training programme (Am.) FR: programme d'entraînement [m]
โปรแกรมการฝึกอบรม[n. exp.] (prōkraēm kā) EN: training program ; training programme (Am.) FR:
โปรแกรมคอมพิวเตอร์[n.] (prōkraēmkhø) EN: computer program FR: programme informatique [m] ; application informatique [f]
โปรแกรมเมอร์[n.] (prōkraēmmoē) EN: programmer ; computer programmer FR: programmeur [m]
โปรแกรมแนนำ[n. exp.] (prōkraēm na) EN: FR: programme recommandé [m] ; programme conseillé [m]
โปรแกรมแปลภาษา[n. exp.] (prōkraēm pl) EN: translator FR: programme de traduction [m]
โปรแกรมป้องกันไวรัส[n. exp.] (prōkraēm pø) EN: antivirus program FR: programme antivirus [m] ; antivirus [m]
โปรแกรมประมวลผลคำ[n. exp.] (prōkraēm pr) EN: word processor FR: (programme de) traitement de texte [m]
โปรแกรมเร่งรัด[n. exp.] (prōkraēm re) EN: accelerated program FR: programme accéléré [m]
รายการ[n.] (rāikān) EN: list ; directory ; agenda ; catalogue ; program ; account ; itinerary FR: liste [f] ; répertoire [m] ; programme [m]
รายการเด็ก[n. exp.] (rāikān dek) EN: FR: programme pour enfants [m]
รายการแสดง[n. exp.] (rāikān sada) EN: FR: programme de spectacle [m]
รายการสาระบันเทิง[n. exp.] (rāikān sāra) EN: FR: programme de divertissement [m]

*programme* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Assembler-Programmierer {m} [comp.]assembler programmer
Sendeprogramm {n} | Sendeprogramme
Investitionsprogramm {n}capital expenditure program; capital expenditure programme [Br.]
Konvergenzprogramm {n}convergence programme; convergence program
Intensivprogramm {n}crash programme
Abendprogramm {n} (TV, Radio)evening programmes
Austauschprogramm {n}exchange program; exchange programme [Br.]
Graduiertenkolleg {n}post graduate programme
Jungprogrammierer {m}junior programmer
Originalsendung {f}live program; live programme [Br.]
maskenprogrammiert {adj} [comp.]mask-programmed
Wunschkonzert {n}musical request programme
Plug-in {n}; Programmerweiterung
Portierung {f} (eines Computerprogrammes)porting; transferring (of sourcecode)
Programm {n} | Programme
Programmeingabe {f} [comp.] | manuelle Programmeingabe | maschinelle Programmeingabeprogram input | keyboard program input | external program input
Quizsendung {f}quiz program; quiz programme [Br.]
Wunschsendung {f}request programme
Raumfahrtprogramm {n}space programme
Rahmenprogramm {n}supporting program; supporting programme [Br.]
Unterrichtsprogramm {n} | Unterrichtsprogramme
Fernsehprogramm {n}TV program; televison programme [Br.]
Programmausarbeitung {f}programme elaboration
Schwerpunktprogramm {n}programme of selective measures
Vorfilm {m}programme picture

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *programme*
Back to top