ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prognostication

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prognostication*, -prognostication-

prognostication ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prognostication (n.) การทำนาย Syn. forecast, prediction, prophecy
English-Thai: Nontri Dictionary
prognostication(n) การทาย,การทำนาย,การแสดงอาการ,ลาง,นิมิต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บุพนิมิต (n.) prognostication See also: sign, omen, augury, presage

prognostication ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相士[xiàng shì, ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ, 相士] fortune-teller who uses the subject's face for his prognostication

prognostication ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
予言(P);預言;兼言[よげん(予言;預言)(P);かねごと(予言;兼言), yogen ( yogen ; yogen )(P); kanegoto ( yogen ; ken gen )] (n,vs,adj-no) prediction; promise; prognostication; (P)

prognostication ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุพนิมิต[n.] (bupphanimit) EN: prognostication FR:
คำพยากรณ์[n. exp.] (kham phayāk) EN: prediction ; forecast ; prognostication FR: prédiction [f]
ญาณศาสตร์[n.] (yānasāt = y) EN: science of fortune-telling ; treatise on prophecy ; prognostication and prediction FR:
ญาณศาสตร์[n.] (yānnasāt = ) EN: science of fortune-telling ; treatise on prophecy ; prognostication and prediction FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prognostication
Back to top