ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

premise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *premise*, -premise-

premise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
premise (n.) หลักฐาน See also: ข้อเสนอสนับสนุนการสรุปสมมติฐาน Syn. proposition, assumption
premise (vt.) เสนอล่วงหน้า See also: อ้างหลักฐาน, บรรยาย, เสนอสมมติฐาน Syn. preface
premise (vi.) เสนอสมมติฐาน Syn. presuppose, suppose
premises (n.) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Syn. bounds, land, property
English-Thai: HOPE Dictionary
premise(เพรม'มิส) n. หลักฐาน,ข้อเสนอสนับสนุนการสรุปสมมุติฐาน, See also: premises ที่ดินที่รวมทั้งสิ่งปลูกสร้าง,สถานที่. vt. เสนอล่วงหน้า,อ้างหลักฐาน,บรรยาย,เสนอสมมุติฐาน. vi. เสนอสมมุติฐาน, Syn. assumption
English-Thai: Nontri Dictionary
premise(n) หลักฐาน,สถานที่,สมมุติฐาน,ข้อสนับสนุน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
premiseข้อตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
premisesบริเวณสถานที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
premises of the missionสถานที่ของคณะผู้แทน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The premise is quite simple.คิอหลักการครั้งนี้มีความธรรมดามาก
Our whole existence here is based on this great premise that we're special and superior to the whole thing.การดำรงอยู่ทั้งหมดของเราที่นี่จะขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งที่ยอดเยี่ยมนี้ ว่าเราพิเศษและเหนือกว่าสิ่งที่ทั้ง
I mean, the premise alone is priceless.เอาไปเสนอที่อื่นเขาคิดไม่ถูกกันแบบนี้หรอก
That promise was based on the premise that we were both being honest with each other.การสัญญานั้นเคยอยู่บน ข้อเสนอที่ เราทั้งสองฝ่ายต้องซื่อสัตย์ต่อกัน
The auxiliary balance system sank outside. Premise 5 and 7 has been compromised.ระบบถังบัลลาสต์ในฝั่งกราบขวา จุดที่ 5 และ 7
We searched the premise but we couldn't find any bloodstained clothing.เราตรวจดูที่นี่ทั่วแล้วครับ แต่ก็ไม่เจอเสื้อผ้าเปื้อนเลือดเลย
A central premise of traditional belief is that we were created separately from all the other animals.หลักฐานกลางของความเชื่อดั้งเดิม คือการที่เราถูกสร้างขึ้นแยกต่างหาก จากสัตว์อื่น ๆ
Celsius, let's start with the premise... that when you see this stunning, smoldering creature... she transcends your desire to chew.เซลเซียสขอเริ่มต้นด้วยหลักฐาน ... ที่เมื่อคุณเห็นที่สวยงาม, สิ่งมีชีวิตที่คุกรุ่นนี้ ... เธอฟันฝ่าความต้องการของคุณที่จะเคี้ยว เธอ electrifies คุณ!
Hello everyone. I'm your detective for the evening. Please don't leave the premises.สวัสดีครับทุกท่าน ยินดีที่ได้รู้จัก ผมเป็นนักสืบ ของท่านในค่ำคืนนี้ กรุณาอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับ
(TV) Arson investigators are on the premises... (laughter)มันจะเป็นอาวุธอันทรงพลังชิ้นล่าสุด ในสงครามต่อต้านอาชญากรรม (ตบมือ)
We kindly ask you to leave the premises, sir.นั่นแหละเหตุผล เราอยากให้คุณจากไปด้วยดี นะครับ
Are you aware that you have an illegal alien working on your premises?คุณทราบหรือเปล่าว่ามีคนต่างด้าว ผิดกฎหมายทำงานอยู่ในที่ของคุณ

premise ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
用户端设备[yòng hù duān shè bèi, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄉㄨㄢ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, 用户端设备 / 用戶端設備] customer premise equipment; CPE
前提[qián tí, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧˊ, 前提] premise; precondition; prerequisite

premise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
小前提[しょうぜんてい, shouzentei] (n) minor premise
ガサ入れ;がさ入れ[ガサいれ(ガサ入れ);がさいれ(がさ入れ), gasa ire ( gasa ire ); gasaire ( gasa ire )] (n,vs) (sl) (がさ derives from a reversal of さがす) (See 捜す・1) premises search; household search
前提[ぜんてい, zentei] (n) preamble; premise; reason; prerequisite; condition; assumption; hypothesis; given; (P)
前提技術[ぜんていぎじゅつ, zenteigijutsu] (n) underlying technology; technical premise; precursor technology
加入者宅内装置[かにゅうしゃたくないそうち, kanyuushatakunaisouchi] (n) {comp} customer premises equipment; CPE
場外[じょうがい, jougai] (n) outside the hall or stadium; off the premises; (P)
家宅[かたく, kataku] (n) domicile; premises; (P)
家宅捜査[かたくそうさ, katakusousa] (n) (col) (See 家宅捜索) premises search; household search
家宅捜索[かたくそうさく, katakusousaku] (n) premises search; household search
屋敷(P);邸(P)[やしき, yashiki] (n) residence; estate; grounds; premises; mansion; (P)
構内[こうない, kounai] (n,adj-no) premises; grounds; campus; in-house; (P)
構外[こうがい, kougai] (n) off grounds; outside the premises
邸内[ていない, teinai] (n) grounds; premises; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
加入者宅内装置[かにゅうしゃたくないそうち, kanyuushatakunaisouchi] customer premise equipment (CPE)

premise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้อตั้ง[n. exp.] (khø tang) EN: premise FR:
ข้อตั้งหลัก[n. exp.] (khø tang la) EN: major premise FR:
ข้อตั้งรอง[n. exp.] (khø tang rø) EN: minor premise FR:
บริเวณสถานที่[n. exp.] (børiwēn sat) EN: premises FR:
ที่ดินและอาคาร[n. exp.] (thīdin lae ) EN: premises FR:

premise ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gelände {n} | im Gelände | außerhalb des Geländes befindlichsite; ground; premises | off-road | off-site
Betriebsstätte {f}industrial premises

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า premise
Back to top