ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

emphatically

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *emphatically*, -emphatically-

emphatically ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
emphatically (adv.) อย่างแน่ชัด See also: อย่างแน่นอน, อย่างเด็ดขาด, อย่างไม่ต้องสงสัย Syn. assertively, undoubtedly, absolutely

emphatically ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
并不[bìng bù, ㄅㄧㄥˋ ㄅㄨˋ, 并不 / 並不] not at all; emphatically not

emphatically ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がぶりと[, gaburito] (adv) (on-mim) emphatically (bite, gulp, chew, etc.)
がつんと言う[がつんという, gatsuntoiu] (exp,v5u) to tell a person (something) emphatically; to let a person have it
がばっと;がばと;がはと;かばと[, gabatto ; gabato ; gahato ; kabato] (adv) (on-mim) emphatically; energetically
たるや[, taruya] (exp,adv) (after a noun) speaking of... (used to introduce a topic emphatically)
声を大にする[こえをだいにする, koewodainisuru] (exp,vs-i) to emphasize; to state emphatically; to speak loudly about; to raise one's voice; to lift one's voice
打ち始める[うちはじめる, uchihajimeru] (v1) to begin (emphatically); to launch; to embark on

emphatically ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กึกก้อง[adv.] (keukkøng) EN: resoundingly ; reverberantly ; emphatically FR:
พูดชัดถ้อยชัดคำ[v. exp.] (phūt chat t) EN: speak emphatically FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า emphatically
Back to top