ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

phenomenon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *phenomenon*, -phenomenon-

phenomenon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
phenomenon (n.) ปรากฏการณ์ Syn. event, incident
phenomenon (n.) สิ่งหรือคนพิสดาร See also: ผู้มีความสามารถพิเศษ, สิ่งมหัศจรรย์ Syn. marvel, miracle, prodigy
phenomenon (n.) สิ่งประทับใจ Syn. marvel, miracle
English-Thai: HOPE Dictionary
phenomenon(ฟินอม'มะนอน) n. ปรากฎการณ์,ข้อเท็จจริง,สิ่งที่ประทับใจ,บุคคลที่ประทับใจ,คนที่ยอดเยี่ยม pl. phenomena, Syn. fact
English-Thai: Nontri Dictionary
phenomenon(n) ปรากฏการณ์,สิ่งที่ประทับใจ,ข้อเท็จจริง,ความประหลาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
phenomenon (เอก.); phenomena (พหู.)ปรากฏการณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
phenomenon, phenomena (พหูพจน์),ปรากฏการณ์, เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏให้เห็นในธรรมชาติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การปรากฏ (n.) phenomenon Syn. การอุบัติ, การเกิด
การปรากฏให้เห็น (n.) phenomenon See also: occurrence Syn. การอุบัติให้เห็น
การอุบัติให้เห็น (n.) phenomenon See also: occurrence Syn. การปรากฏให้เห็น
การเกิด (n.) phenomenon Syn. การอุบัติ, การปรากฏ
ปรากฏการณ์ (n.) phenomenon Syn. การอุบัติ, การปรากฏ, การเกิด
ปรากฏการณ์ (n.) phenomenon See also: occurrence Syn. การปรากฏให้เห็น, การอุบัติให้เห็น
phenomena (n.) ปรากฏการณ์ (คำนามพหูพจน์ของ phenomenon)
phenomena (n.) สิ่งหรือคนพิสดาร (คำนามพหูพจน์ของ phenomenon) See also: ผู้มีความสามารถพิเศษ, สิ่งมหัศจรรย์
phenomena (n.) สิ่งที่ประทับใจ (คำนามพหูพจน์ของ phenomenon)
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ (n.) natural phenomenon
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am fully confident in your ability to study the phenomenon by yourself.ฉันมั่นใจอย่างเต็มที่ใน ความสามารถของคุณ เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ด้วย ตัวเอง
This phenomenon is too important to leave, unless it represented danger.ปรากฏการณ์นี้เป็นสิ่งสำคัญ มากเกินไปที่จะออก เว้นแต่จะเป็นตัวแทนของ อันตราย
A phenomenon known in psychiatric circles as a self-reinforcing delusion.ปรากฏการณ์ที่รู้จักกันดีในจิตเวช วงการเป็นความเข้าใจ ผิดในตัวเองเสริม
Can this phenomenon really go on forever?ว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆมั้ย?
The data show the strange phenomenon started in the forest.ข้อมูลบอกว่าเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นเริ่มมาจากในป่า
Beginning with Tudor England we began to see a phenomenon emerge and that is the enclosure of the great commons by Parliamentary Acts in England and then in Europe.จนกระทั่งถึงยุคทิวดอร์ในอังกฤษ เราเริ่มเห็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้น นั่นคือการล้อมเขตที่ดินสาธารณะ
# Something of a phenomenon telling my body to come along#มีอะไรซักอย่างที่บอกฉัน
'Scientists are still trying to establish the nature of the phenomenon 'and are unsure as to the... ''นักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะ อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น' 'และไม่แน่ใจเกี่ยวกับ... '
'As we now know, the phenomenon resulted from the use of... ' '... not something I ever expected as a newscaster to have to say on air.เธกเธญเธ‡เน„เธกเนˆเน€เธซเน‡เธ™เธญเธฐเน„เธฃเน€เธฅเธข เนเธฅเน‰เธงเธ—เธฑเธ™เนƒเธ”เธเน‡เธกเธตเน€เธชเธตเธขเธ‡เธซเน‰เธฒเธงเน† เธ”เธฑเธ‡เธ‚เธถเน‰เธ™
No, not really. This is a phenomenon that happens quite often.ไม่ นี่เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ
While doing field work, anthropologists have been known to lose themselves in the very society that they're studying, a phenomenon known as "going native."ขณะที่กำลังทำงานนี้ นักมานุษยาวิทยา ก็ได้สูญเสียความเป็นตัวตนเขาไป ในสังคมคนหมู่มากที่พวกเขากำลังเรียนรู้
The "heroes" phenomenon captivated the u.s.ปรากฎการณ์ "heroes" ได้เข้าครอบครองใจของคนอเมริกัน

phenomenon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
现象[xiàn xiàng, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, 现象 / 現象] appearance; phenomenon
情事[qíng shì, ㄑㄧㄥˊ ㄕˋ, 情事] case; phenomenon; circumstance; feelings

phenomenon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グロッソラリア[, gurossoraria] (n) glossolalia (the phenomenon of speaking in tongues)
デリンジャー現象[デリンジャーげんしょう, derinja-genshou] (n) Dellinger phenomenon
ドーナツ現象[ドーナツげんしょう, do-natsu genshou] (n) doughnut phenomenon
フェーン[, fe-n] (n) (abbr) (See フェーン現象) Foehn phenomenon
フェノメノン[, fenomenon] (n) phenomenon
ラニーニャ[, rani-nya] (n) La Nina (ocean-atmosphere phenomenon similar to El Nino) (spa
心霊現象[しんれいげんしょう, shinreigenshou] (n) psychic phenomenon
毛管現象[もうかんげんしょう, moukangenshou] (n) capillary phenomenon
毛細管現象[もうさいかんげんしょう, mousaikangenshou] (n) capillary phenomenon
界面現象[かいめんげんしょう, kaimengenshou] (n) interfacial phenomenon; surface phenomenon
異象[いしょう, ishou] (n) vision; strange phenomenon
自然現象[しぜんげんしょう, shizengenshou] (n,adj-no) natural phenomenon (phenomena)
超常[ちょうじょう, choujou] (n,adj-f) paranormality; anomalous phenomenon
超常現象[ちょうじょうげんしょう, choujougenshou] (n) supernatural phenomenon; paranormal phenomenon; anomalous phenomenon
黄砂現象[こうさげんしょう, kousagenshou] (n) (See 黄砂) yellow sand phenomenon (dust carried on high winds from China)
ドーナツ化現象[ドーナツかげんしょう, do-natsu kagenshou] (n) doughnut phenomenon; combination of urban sprawl and inner-city decay
バムバム[, bamubamu] (n) bawm bawm (phenomenon) (name of Japanese pop song); (P)
フェーン現象[フェーンげんしょう, fe-n genshou] (n) hot, dry wind that blows down from a mountain (Foehn phenomenon)
後光;御光[ごこう, gokou] (n) (1) (後光 only) halo; aureole; aureola; nimbus; (2) (esp. 御光) halo (optical phenomenon); glory
歳差[さいさ, saisa] (n) (phenomenon of) precession of the equinoxes
[り, ri] (n) (1) reason; principle; logic; (2) {Buddh} (See 事・じ) general principle (as opposed to individual concrete phenomenon); (3) (in neo-Confucianism) the underlying principles of the cosmos; (P)
雪だるま式;雪達磨式[ゆきだるましき, yukidarumashiki] (n) snowballing (phenomenon, effect)

phenomenon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปรากฏการณ์[n.] (prākotkān =) EN: phenomenon ; occurence ; effect ; phenomena [pl] FR: effet [m] ; phénomène [m]
ปรากฏการณ์ล้มละลาย[n. exp.] (prākotkān l) EN: burnout phenomenon FR:
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ[n. exp.] (prākotkān t) EN: natural phenomenon FR: phénomène naturel [m]
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ[n. exp.] (prākotkān t) EN: natural phenomenon FR: phénomène naturel [m]

phenomenon ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liberationsphänomen {n}disinhibition phenomenon
Schwingungserscheinung {f}oscillatory phenomenon
Raynaud-Phänomen {n}; funktionelle Gefäßstörungen [med.]Raynaud's phenomenon
Einschwingverhalten {n}transient response; transient phenomenon
Wetterphänomen {n}weather phenomenon
Begleiterscheinung {f}concomitant phenomenon; concomitant
Phänomen {n}phenomenon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า phenomenon
Back to top