ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

interpenetrate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *interpenetrate*, -interpenetrate-

interpenetrate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
interpenetrate (vt.) ซึมเข้าไป See also: แผ่ซ่านเข้าไป Syn. permeate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า interpenetrate
Back to top