ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-performer-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น performer, *performer*,

-performer- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เต้นกินรำกิน (v.) make a living as a performer or dancer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's not a performer anymore!เธอไม่แสดงอีกแล้วนี่ !
Great performance! Our next performer is Mr. Engelbert Wilson.การแสดงยอดมาก ผู้แสดงคนต่อไป คุณเองเกิลเบิร์ต วิลสัน
Unfortunately, our last performer seems to have...เป็นที่ไม่คาดฝัน การแสดงโชว์ชุดสุดท้าย... .
David is a performer of the highest caliber.เดวิทเป็นนักแสดง ที่ชั่วโมงบินสูง
The most talented performer in McKinley Glee Club history.นักแสดงที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ ชมรมร้องเพลงของ ร.ร.แมคคินลี่ย์
She is a talented performer and I really think that the kids are going to learn a lot of valuable technique from her.เธอเป็นนักร้องพรสวรรค์ ผมเชื่อว่าเด็กๆจะได้เรียนรู้ เทคนิคมากมายจากเธอ โอเค
'Cause if you want to be as riveting a performer as Madonna... a skill that will nab us nationals this year... you're going to have to start thinking like her, acting like her.ถ้าอยากสุดยอด แบบมาดอนน่า และคว้าแชมป์ปีนี้ ต้องคิดแบบเธอ
She's boundary-pushing. The most theatrical performer of our generation.เธอทำลายกำแพง เพลงโชว์ในยุคเรา
No barriers between the performer and the audience, with payment coming only after the performance.ไม่มีช่องว่างระหว่างนักแสดง และผู้ชม การจ่ายค่าชมจะเกิดขึ้น ภายหลังนักแสดงจบ
And then we go for our last performer of the night, Randy Harris!ต่อไปนี้เป็นโชว์สุดท้ายของคืนนี้ครับ แรนดี้ แฮร์รีส!
Identify your best performer and build the entire performance around them.หาคนที่แสดงเก่งที่สุด แล้วจัดการแสดงต่างๆ เพื่อชูโรงคนนั้น
I was hoping my favorite performer Satchmo was blowing."ผมหวังว่านักแสดงคนโปรด แชตโมยังคงแสดงอยู่"

-performer- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
客串[kè chuàn, ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˋ, 客串] amateur player in theater; guest performer (in a show); guest appearance (in film credits)

-performer- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スペシャルゲスト[, supesharugesuto] (n) guest performer (wasei
ニューハーフ[, nyu-ha-fu] (n) transsexual or transvestite performer (wasei
パフォーマー[, pafo-ma-] (n) performer
一門会[いちもんかい, ichimonkai] (n) meeting or association of stable masters belonging to the same grouping (sumo); meeting or association of followers of a famous performer (in rakugo, etc.)
大道芸人[だいどうげいにん, daidougeinin] (n) street performer (comedian)
花形役者[はながたやくしゃ, hanagatayakusha] (n) leading actor; star actress; top-billed performer
越後獅子[えちごじし, echigojishi] (n) street performance by itinerant entertainers featuring a tumbling act in which a child performer wears a carved lion's head
願人坊主[がんにんぼうず, ganninbouzu] (n) priest who was also a street performer and performed prayers and other religious duties for the sake of other people
Japanese-English: COMDICT Dictionary
実行者[じっこうしゃ, jikkousha] performer

-performer- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรรตุ[n.] (kat) EN: performer ; doer FR:
กรรตุ-[pref.] (kattu- = ka) EN: performer ; doer FR:
นักดนตรี[n. exp.] (nak dontrī) EN: musician ; player ; performer ; composer FR: musicien [m] ; musicienne [f]
นักแสดง[n.] (nak sadaēng) EN: actor ; actress ; player ; performer FR: acteur [m] ; actrice [f] ; comédien [m] ; comédienne [f] ; interprète [m, f]
ผู้แสดง[n.] (phūsadaēng) EN: performer FR:
เต้นกินรำกิน[v.] (tenkinramki) EN: make a living as a performer or dancer FR:
เทศก[n.] (thēsok) EN: performer FR:
ตัวละคร[n.] (tūalakhøn) EN: character ; performer ; actor ; actress ; player FR: personnage [m] ; acteur [m] ; actrice [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -performer-
Back to top