ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*performer*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น performer, -performer-

*performer* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
female performer (n.) นักแสดงหญิง See also: ตัวแสดงหญิง, ตัวนำแสดงหญิง, นางละคร, ผู้แสดงหญิง, ศิลปินหญิง
male performer (n.) นักแสดงชาย See also: ตัวแสดงชาย, ตัวนำแสดงชาย, ผู้แสดงชาย, ดาราชาย, ตัวละครชาย, ผู้แสดงชาย, ศิลปินชาย
nonperformer (n.) ผู้ล้มเหลว Syn. failure
performer (n.) ผู้กระทำ See also: ผู้ปฏิบัติ, ผู้แสดง, ผู้เล่น Syn. executant, player, entertainer
English-Thai: Nontri Dictionary
performer(n) ผู้แสดงละคร,ผู้กระทำ,ผู้ปฏิบัติ,ผู้ดำเนินการ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เต้นกินรำกิน (v.) make a living as a performer or dancer
ผู้แสดง (n.) performer See also: actor, actress, artiste, presenter, renderer Syn. ตัวละคร, ดารา, นักแสดง, ศิลปิน Ops. ผู้ชม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How about a hand for the other performers we heard here tonight?และปรบให้กับนักพูดทุกคน - เยี่ยมมาก
You're a great performer. I'm a great director.คุณเป็นนักแสดงที่ดี ฉันเป็นกรรมการที่ดี
We're just street performers. We were rehearsing.เราเป็นนักแสดงข้างถนน เรากำลังซ้อมกันอยู่
She's not a performer anymore!เธอไม่แสดงอีกแล้วนี่ !
And some of our performerswill be backed up by members of the Bristol-Hillman House Band.และผู้แสดงบางคนได้รับการช่วยเหลือ จากสมาชิกวงบริสโตล-ฮิลแมนเฮ้าส์
And give a hand to our first performer, Miss Robin Childers.ขอเสียงปรบมือให้กับผู้แสดงคนแรก คุณโรบิน ชิล์เดอร์
Great performance! Our next performer is Mr. Engelbert Wilson.การแสดงยอดมาก ผู้แสดงคนต่อไป คุณเองเกิลเบิร์ต วิลสัน
You know, with elephants and zebras and those performers, all those different performers.รู้ไหมว่า ช้าง กับ ม้าลาย และนักแสดงเหล่านั้นแตกต่างกันอย่างไร
You know, some of those performers are gypsies.คุณรู้ไหมว่าพวกนักแสดงเหล่านั้นคือพวกยิปซี
We'll have a deejay, circus performers... fortune-tellers, atmosphere smoke and neon.เราจะมี ดีเจ, นักละครสัตว์ หมอดู มีควันและแสงไฟ
All performers get stage fright but hers is... quite crippling.นักแสดงทุกคนตื่นเวทีนะ แต่กรณีของเธอ... เข้าขั้นมือไม้อ่อน
So, most of the performers went from honest work to rotting in hospitals and asylums.เพราะงั้นพวกนักแสดงก็ต้องตกงาน แล้วย้ายไปเฉาตายอยู่ตาม โรงพยาบาล และสถานพักฟื้น

*performer* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
客串[kè chuàn, ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˋ, 客串] amateur player in theater; guest performer (in a show); guest appearance (in film credits)
演奏者[yǎn zòu zhě, ㄧㄢˇ ㄗㄡˋ ㄓㄜˇ, 演奏者] performer; musician
演员[yǎn yuán, ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, 演员 / 演員] actor or actress; performer
乐手[yuè shǒu, ㄩㄝˋ ㄕㄡˇ, 乐手 / 樂手] instrumental performer

*performer* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スペシャルゲスト[, supesharugesuto] (n) guest performer (wasei
ニューハーフ[, nyu-ha-fu] (n) transsexual or transvestite performer (wasei
パフォーマー[, pafo-ma-] (n) performer
一門会[いちもんかい, ichimonkai] (n) meeting or association of stable masters belonging to the same grouping (sumo); meeting or association of followers of a famous performer (in rakugo, etc.)
[てい;ちん, tei ; chin] (n) (1) arbor; arbour; bower; pavilion; (suf) (2) (てい only) suffix forming the final part of the pseudonyms of some writers and performers
仕手(P);為手[して, shite] (n) (1) doer; performer; (2) (uk) protagonist (in noh or kyogen); hero; leading part; main character; (3) (仕手 only) speculator (in trading); (P)
大道芸人[だいどうげいにん, daidougeinin] (n) street performer (comedian)
演奏者[えんそうしゃ, ensousha] (n) performer; player
演技力[えんぎりょく, engiryoku] (n) acting ability; talent as a performer; (P)
演技者[えんぎしゃ;えんぎもの(ik), engisha ; engimono (ik)] (n) performer; actor
演者[えんじゃ, enja] (n) (1) presenter; speaker; (2) performer; actor
狂言方[きょうげんかた, kyougenkata] (n) (1) kyogen performer; (2) low-ranked house playwright (of kabuki)
[ま, ma] (adj-na,n,adj-no) (1) truth; reality; genuineness; (2) seriousness; (n) (3) logical TRUE; (4) (See 楷書) printed style writing; (5) (abbr) (See 真打ち) star performer; (P)
真打;真打ち;心打;心打ち[しんうち, shin'uchi] (n) star performer; headliner
花形役者[はながたやくしゃ, hanagatayakusha] (n) leading actor; star actress; top-billed performer
越後獅子[えちごじし, echigojishi] (n) street performance by itinerant entertainers featuring a tumbling act in which a child performer wears a carved lion's head
遠征[えんせい, ensei] (n,vs,adj-no) (1) expedition; campaign; (performer's) tour; (2) away series (baseball); (P)
願人坊主[がんにんぼうず, ganninbouzu] (n) priest who was also a street performer and performed prayers and other religious duties for the sake of other people
Japanese-English: COMDICT Dictionary
実行者[じっこうしゃ, jikkousha] performer

*performer* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรรตุ[n.] (kat) EN: performer ; doer FR:
กรรตุ-[pref.] (kattu- = ka) EN: performer ; doer FR:
ละครลิง[n.] (lakhønling) EN: monkey show ; imitating human performers FR: spectacle avec des singes [m]
นักดนตรี[n. exp.] (nak dontrī) EN: musician ; player ; performer ; composer FR: musicien [m] ; musicienne [f]
นักแสดง[n.] (nak sadaēng) EN: actor ; actress ; player ; performer FR: acteur [m] ; actrice [f] ; comédien [m] ; comédienne [f] ; interprète [m, f]
ผู้แสดง[n.] (phūsadaēng) EN: performer FR:
เต้นกินรำกิน[v.] (tenkinramki) EN: make a living as a performer or dancer FR:
เทศก[n.] (thēsok) EN: performer FR:
ตัวละคร[n.] (tūalakhøn) EN: character ; performer ; actor ; actress ; player FR: personnage [m] ; acteur [m] ; actrice [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *performer*
Back to top