ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

patriachate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *patriachate*, -patriachate-

patriachate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
patriachate (n.) ระบบการปกครองแบบพ่อกับลูก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า patriachate
Back to top