ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pastoral

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pastoral*, -pastoral-

pastoral ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pastoral (n.) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
pastoral (adj.) เกี่ยวกับทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ Syn. rural, rustic, agrarian Ops. urban, city
pastoral (adj.) ซึ่งเรียบง่ายแบบชนบท
pastoral (n.) บทกลอนบรรยายชีวิตในชนบท Syn. verse, idyll
pastoralist (n.) คนเลี้ยงปศุสัตว์ See also: คนใช้ชีวิตในชนบท
pastoralize (vt.) ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย See also: ใช้ชีวิตในชนบท
pastoralize (vt.) เลี้ยงปศุสัตว์
English-Thai: HOPE Dictionary
pastoralen. ดนตรีชีวิตลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
pastoral(adj) เกี่ยวกับบาทหลวง,เกี่ยวกับพระ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pastoralจิตรกรรมท้องทุ่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pastoral poetryกวีนิพนธ์ท้องทุ่ง [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
...is an example of Shakespearean.... pastoral comedy.นี่เป็นตัวอย่างงานของเชคสเปียร์ ละครชวนหัวแบบพาสโตรอล
But it's not the sort of pastoral outreach I saw myself doing.แต่มันก็ไม่ใช่การเรียง เต็มไปหมด ฉันเห็นตัวเองกำลังทำ
pastoral means set in the country, originally seen in the eclogues of VirgiI.พาสโตรอลหมายถึง "ในชนบท" จากการเปรียบเทียบของเวอร์จิล
Yeah, he's suspected of brokering the black-market sale of Matisse's "La pastorale" last year.ใช่เขาต้องสงสัยในการเป็นนายหน้า ในการขายภาพ"La pastorale" เมื่อปีที่แล้ว

pastoral ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牧人[mù rén, ㄇㄨˋ ㄖㄣˊ, 牧人] pastor; pastoral

pastoral ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パストラル[, pasutoraru] (n) pastoral
牧会書簡[ぼっかいしょかん, bokkaishokan] (exp) Pastoral Epistles (i.e. Timothy 1 and 2, Titus)
牧歌[ぼっか, bokka] (n,adj-no) pastoral song or poem; a pastoral
田園詩[でんえんし, den'enshi] (n) pastoral poem
田園詩人[でんえんしじん, den'enshijin] (n) pastoral poet
牧歌的[ぼっかてき, bokkateki] (adj-na) pastoral; idyllic

pastoral ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bischofsstab {m}pastoral staff
Pastorale {f}pastoral
pastoral; pfarramtlich {adj}pastoral
Hirtenbrief {m}pastoral letter
Seelsorge {f}pastoral care
Seelsorger {m}pastoral worker; pastor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pastoral
Back to top