ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pawpaw

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pawpaw*, -pawpaw-

pawpaw ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pawpaw (n.) ผลของต้น Asumina Triloba
English-Thai: Nontri Dictionary
pawpaw(n) มะละกอ

pawpaw ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポポー;ポーポー[, popo-; po-po-] (n) papaw; pawpaw
パパイア(P);パパイヤ[, papaia (P); papaiya] (n) papaya; pawpaw; (P)

pawpaw ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Papaya {f} [bot.]papaya; papaia; pawpaw

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pawpaw
Back to top