ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

panic-stricken

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *panic-stricken*, -panic-stricken-

panic-stricken ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
panic-stricken (adj.) ตกใจกลัว Syn. frightened, hysterical Ops. calm, serene
English-Thai: HOPE Dictionary
panic-strickenadj. ตกใจกลัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตื่นกลัว (v.) be panic-stricken See also: be frightened, be scared Syn. กลัว, ตื่นตกใจ Ops. กล้า
ตื่นตูม (v.) be panic-stricken See also: stampede, be frightened, be scattered in a panic

panic-stricken ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丧胆[sàng dǎn, ㄙㄤˋ ㄉㄢˇ, 丧胆 / 喪膽] panic-stricken; scared out of one's wits
恐慌[kǒng huāng, ㄎㄨㄥˇ ㄏㄨㄤ, 恐慌] panic; panicky; panic-stricken

panic-stricken ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人心恟々;人心恟恟[じんしんきょうきょう(uK), jinshinkyoukyou (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) the people being panic-stricken (in alarm)

panic-stricken ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลัวลาน[adj.] (klūalān) EN: panic-stricken ; panic-struck FR:
ตื่น[adj.] (teūn) EN: alarmed ; scared ; panic-stricken FR: effaré
ตื่นกลัว[v. exp.] (teūn klūa) EN: be panic-stricken ; be frightened ; be scared FR: être pris de panique
ตื่นตูม[v.] (teūntūm) EN: be panic-stricken FR:
ตระหนก[adj.] (tranok) EN: alarmed ; frightened ; scared ; panic-stricken ; startled FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า panic-stricken
Back to top