ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outlive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outlive*, -outlive-

outlive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outlive (vt.) มีชีวิตอยู่นานกว่า Syn. outlast, survive
outlive (vt.) ทำให้มีอายุยาวนานกว่า Syn. outlast, last
English-Thai: HOPE Dictionary
outlive(เอาทฺ'ลิฟว) vt. มีชีวิตอยู่นานกว่า,อยู่ทนกว่า,มีอายุยืนกว่า., See also: outliver n., Syn. outlast
English-Thai: Nontri Dictionary
outlive(vt) อยู่ทนกว่า,อายุยืนกว่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't be ridiculous. She'll outlive us allอย่าบ้าน่า ยายน่ะอายุยืนกว่าเราอีก
That old battle-Ax is gonna outlive us all!ยายแก่ร่านสวาทนั่น อายุจะยืนยาวกว่าเราอีก
So, it's a good thing you're going to outlive him, lady.นี่เป็นเรื่องดีนะ ที่คุณจะมีชีวิตยาวกว่าพ่อ
The Prime Minister will be joining you for the broadcast, which will go outlive across the nation, the Empireคุณวู๊ด - คุณแต่งห้องนี้เหรอ ลูจ -ผมจัดให้สะดวกสบายขึ้น
I delivered Brenda. Never thought I'd outlive her.ผมทำคลอดเบรนด้า ไม่คิดว่าจะอยู่นานกว่าเธอ
My, um... my people, they, uh... they tend to outlive their identities, so... every decade or so, we have to reinvent ourselves.ของผม อืม... พวกของผม พวกเขา อ่า... พวกเขาส่วนมากมีชีวิตยืนยาว เกินกว่าบัตรประจำตัว...
And can it outlive the brain?และมันสามารถอายุยืนสมอง?
For materialists, the soul is nothing more than a fleeting illusion, an illusion that cannot outlive the physical network from which it arises.สำหรับวัตถุนิยม, จิตวิญญาณคืออะไรมากกว่าภาพ ลวงตาประเดี๋ยวเดียว ภาพลวงตาที่ไม่สามารถอายุยืน
He believed that... love could outlive death.ฮคhะตy wั–ll kั–ll yะพu.
She'll outlive us all, you know that, right?เธอเกิดมาก่อนพวกเรานะ แกก็รู้ใช่มั๊ย?
He will outlive God trying to have the last word.คนอย่างเขายอมฝืนคำสั่งพระเจ้า ขอแค่ได้เป็นคนพูดปิดท้ายประโยคนั้นแหละ
Parents aren't supposed to outlive their children, Caroline.พ่อแม่ไม่สามารถอยู่กับลูกไปได้ตลอด แคโรไลน์

outlive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
死に後れる;死に遅れる[しにおくれる, shiniokureru] (v1,vi) to outlive
死に損なう[しにそこなう, shinisokonau] (v5u) to fail to die; to survive; to outlive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outlive
Back to top