ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outlast

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outlast*, -outlast-

outlast ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outlast (vt.) อยู่ได้นานกว่า
English-Thai: HOPE Dictionary
outlast(เอาทฺ'ลาสทฺ) vt. อยู่ได้นานกว่า,ทนกว่า,อยู่รอด, Syn. outlive
English-Thai: Nontri Dictionary
outlast(vt) ทนกว่า,อยู่ได้นานกว่า,อยู่รอด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You mean like, "how did Betty White outlast me?"คุณหมายถึง "ทำไมเบ็ตตี้ ไวท์ถึงอยู่ได้นานกว่าฉัน" น่ะหรอ?
We might be able to outlast them.พวกเราจะอยู่ได้ดีกว่ามากในนั้น
♪ Will outlast, will outlast#จะอยู่ได้นานกว่า นานกว่า#
Now the stitching'll outlast you, I imagine.ตอนนี้อยู่ได้นานกว่าเย็บจะคุณที่ ฉันจินตนาการ
You know? We outlasted the Alpha.รู้ไหม เราอยู่รอดจากอัลฟ่า

outlast ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
根負け[こんまけ, konmake] (n,vs) being beaten down by one's opponent's persistence; being outlasted; running out of patience

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outlast
Back to top