ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oops

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oops*, -oops-

oops ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oops (int.) คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความอาย
English-Thai: HOPE Dictionary
oops(อูพซฺ) interj. คำอุทานแสดงความไม่พอใจ,ความผิดหวัง,ความประหลาดใจและอื่น ๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อุ่ย (int.) oops Syn. อุย
กระบวนทัพ (n.) procession of troops See also: unit, troops
กองกำลัง (n.) troops See also: forces
กองทหาร (n.) troops See also: forces, army
ข่มนาม (v.) disgrace the enemy in effigy before a battle in order to encourage the troops See also: insult the enemy in effigy
คุมกำลังทัพ (v.) command troops Syn. คุมกำลังพล
คุมกำลังพล (v.) command troops Syn. คุมกำลังทัพ
ถือพล (v.) command troops Syn. คุมกำลังพล, คุมกำลังทัพ
ถุงตะเครียว (n.) a bag which is closed by means of a string run through loops Syn. ถุงตะเคียว
ถุงตะเคียว (n.) a bag which is closed by means of a string run through loops
ทัพ (n.) troops See also: armed forces, army, forces Syn. กองทัพ, กองทหาร
พยุหยาตรา (n.) procession of troops See also: unit, troops Syn. กระบวนทัพ
พยุหแสนยา (n.) troops See also: army, legions, hordes, unit Syn. พยุหเสนา, พยุหแสนยากร, หมู่เสนา
พยุหแสนยากร (n.) troops See also: army, legions, hordes, unit Syn. พยุหเสนา, หมู่เสนา
พลากร (n.) troops See also: army, armed forces Syn. กองทหาร
ยกกองทัพ (v.) move the troops See also: march an army, send an army, dispatch troops, move troops, send out troops Syn. ยกพล, เคลื่อนทัพ, ยกกองทัพ, เคลื่อนพล Ops. ถอยทัพ
ยกกองทัพ (v.) move the troops See also: march an army, send an army, dispatch troops, move troops, send out troops Syn. ยกพล, ยกกองทัพ, เคลื่อนทัพ, เคลื่อนพล Ops. ถอยทัพ
ยกทัพ (v.) move the troops See also: march an army, send an army, dispatch troops, move troops, send out troops Syn. ยกพล, ยกกองทัพ, เคลื่อนทัพ, ยกกองทัพ, เคลื่อนพล Ops. ถอยทัพ
ย่อพล (v.) to congregate troops ready to resist the approaching enemy
หมู่เสนา (n.) troops See also: army, legions, hordes, unit Syn. พยุหเสนา, พยุหแสนยากร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, Oops is freakishly smart,พี่หมายถึง นาย "ลูกหลง" ก็เป็นเด็กฉลาดแปลก ๆ
There are social workers, legal aid, even oops I trust.มีคนงานสังคม ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแม้โอ๊ะผมเชื่อ.
Oops - argh, wrong floor!อุ๊บส์ อ้าห์, ผิดชั้น
Our troops, tanks and guns will be hidden along the border.ทหารของเรา รถถังและปืนใหญ่ ได้ซุ่มอยู่ที่ชายแดนครับ
First Napaloni must remove his troops.สิ่งแรกที่ต้องทำ คือจัดการทหารของ เนโพโลนี
We sign, then I remove my troops from the border.เราจะทำสัญญา เราจะเคลือนกองทัพออกจากชายแดน
When your troops are gone, I sign.เมื่อกองทัพคุณไปก่อน ผมถึงเอาด้วย
First we sign, then I remove-a da troops.เราทำสัญญาก่อน ผมถึงจะถอยทัพ
When his troops are off the border, we can move in.เมื่อเขาถอนทัพ พวกเราจะเข้าเสียบแทนทันที
The moment that foreign troops with a hostile intent cross your borders, you will have the full support of American military power.{\cHFFFFFF}The moment that foreign troops with a hostile intent cross your borders, {\cHFFFFFF}you will have the full support of American military power.
Is there any evidence of foreign troops fighting with Deong's forces?{\cHFFFFFF}Is there any evidence of foreign troops fighting with Deong's forces?
My troops refuse to fight against his people.{\cHFFFFFF}My troops refuse to fight against his people.

oops ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[quān, ㄑㄩㄢ, 圈] circle; ring; loop; classifier for loops or orbits
连队[lián duì, ㄌㄧㄢˊ ㄉㄨㄟˋ, 连队 / 連隊] company (of troops)
精干[jīng gàn, ㄐㄧㄥ ㄍㄢˋ, 精干] crack (troops); special (forces); highly capable
溃兵[kuì bīng, ㄎㄨㄟˋ ㄅㄧㄥ, 溃兵 / 潰兵] defeated troops; routed army; scattered soldiers
支队[zhī duì, ㄓ ㄉㄨㄟˋ, 支队 / 支隊] detachment (of troops)
[zhèn, ㄓㄣˋ, 阵 / 陣] disposition of troops; wave; spate; burst; spell; short period of time; classifier for events or states of short duration
提调[tí diào, ㄊㄧˊ ㄉㄧㄠˋ, 提调 / 提調] to supervise (troops); to appoint (officers); to select and assign
精兵[jīng bīng, ㄐㄧㄥ ㄅㄧㄥ, 精兵] elite troops
出师[chū shī, ㄔㄨ ㄕ, 出师 / 出師] to finish apprenticeship; to graduate; to send out troops (under a commander)
伏兵[fú bīng, ㄈㄨˊ ㄅㄧㄥ, 伏兵] hidden troops; ambush
[gū, ㄍㄨ, 箍] hoop; bind with hoops
检阅[jiǎn yuè, ㄐㄧㄢˇ ㄩㄝˋ, 检阅 / 檢閱] inspect; review (troops)
钻圈[zuān quān, ㄗㄨㄢ ㄑㄩㄢ, 钻圈 / 鑽圈] jumping through hoops (as acrobatic show)
口令[kǒu lìng, ㄎㄡˇ ㄌㄧㄥˋ, 口令] oral command; a word of command (used in drilling troops or gymnasts); password (used by sentry)
兵源[bīng yuán, ㄅㄧㄥ ㄩㄢˊ, 兵源] manpower resources (for military service); sources of troops
兵力[bīng lì, ㄅㄧㄥ ㄌㄧˋ, 兵力] military strength; armed forces; troops
队伍[duì wǔ, ㄉㄨㄟˋ ˇ, 队伍 / 隊伍] ranks; troops
[zhù, ㄓㄨˋ, 驻 / 駐] resident in; stationed in; located at; to station (troops)
溃军[kuì jūn, ㄎㄨㄟˋ ㄐㄩㄣ, 溃军 / 潰軍] routed troops
出兵[chū bīng, ㄔㄨ ㄅㄧㄥ, 出兵] send troops
虾兵蟹将[xiā bīng xiè jiàng, ㄒㄧㄚ ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄝˋ ㄐㄧㄤˋ, 虾兵蟹将 / 蝦兵蟹將] shrimp soldiers and crab generals (in mythology or popular fiction, the army of the Dragon King of the Eastern Sea); useless troops (成语 saw)
兵员[bīng yuán, ㄅㄧㄥ ㄩㄢˊ, 兵员 / 兵員] soldiers; troops
出动[chū dòng, ㄔㄨ ㄉㄨㄥˋ, 出动 / 出動] to start out on a trip; to dispatch troops
兵队[bīng duì, ㄅㄧㄥ ㄉㄨㄟˋ, 兵队 / 兵隊] troops
兵马[bīng mǎ, ㄅㄧㄥ ㄇㄚˇ, 兵马 / 兵馬] troops and horses; military forces
戎行[róng háng, ㄖㄨㄥˊ ㄏㄤˊ, 戎行] troops; military affairs
留军壁邺[liú jūn bì yè, ㄌㄧㄡˊ ㄐㄩㄣ ㄅㄧˋ ㄧㄝˋ, 留军壁邺 / 留軍壁鄴] troops remaining stationed in Ye; fig. a hardship posting
疑兵[yí bīng, ㄧˊ ㄅㄧㄥ, 疑兵] troops deployed to mislead the enemy
部下[bù xià, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄚˋ, 部下] troops under one's command; subordinate
配属[pèi shǔ, ㄆㄟˋ ㄕㄨˇ, 配属 / 配屬] troops attached to a unit
撒军[sǎ jūn, ㄙㄚˇ ㄐㄩㄣ, 撒军 / 撒軍] withdraw troops
撤兵[chè bīng, ㄔㄜˋ ㄅㄧㄥ, 撤兵] withdraw troops; retreat
班师[bān shī, ㄅㄢ ㄕ, 班师 / 班師] withdraw troops from the front; return after victory

oops ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock
おっと[, otto] (int) uh-oh; oops; sorry
しまった[, shimatta] (exp) damn it!; damn!; oops!; oh dear!; oh no!; (P)
スーパーボール掬い[スーパーボールすくい, su-pa-bo-ru sukui] (n) (uk) (See 金魚掬い) SuperBall scooping; festival game in which one scoops up rubber bouncy balls floating in water
スペツナズ[, supetsunazu] (n) special purpose (troops) (rus
フープス[, fu-pusu] (n) {comp} HOOPS!
ヨーヨー釣り[ヨーヨーつり, yo-yo-tsuri] (n) yo-yo fishing; Japanese festival game of fishing balloons (with loops attached), floating in water, out with a hook
中堅[ちゅうけん, chuuken] (n,adj-no) (1) main body (of troops); (2) nucleus; backbone; mainstay; key figure; (3) center field; centre field; center fielder; centre fielder; (n) (4) athlete competing in the middle-number match in a team competition, i.e. second in 3-on-3, third in 5-on-5 (kendo, judo, etc.); (P)
主力部隊[しゅりょくぶたい, shuryokubutai] (n) main force; main troops
予備軍[よびぐん, yobigun] (n) (1) reserves (esp. troops); reserve army; (2) potential members of some group (e.g. the elderly); people at risk (e.g. of a medical condition); wannabees
伏兵[ふくへい, fukuhei] (n) ambush; troops in ambush; (P)
先遣部隊[せんけんぶたい, senkenbutai] (n) advance troops; vanguard
出師[すいし, suishi] (n) dispatch of troops; despatch of troops; expedition
前軍[ぜんぐん, zengun] (n) front-line troops
南京事件[なんきんじけん, nankinjiken] (n) (1) Nanking Incident (targeting of Nanking's foreign properties and residents by Kuomintang troops in March, 1927); (2) (See 南京大虐殺) Rape of Nanking (1937); Nanking Massacre
召し抱え[めしかかえ, meshikakae] (n) mercenary troops
国連軍[こくれんぐん, kokurengun] (n) UN troops or peacekeeping force
士気[しき, shiki] (n) morale (of troops, team, etc.); esprit de corps; (P)
戦勝者[せんしょうしゃ, senshousha] (n) victor; victor troops; conqueror
撤収[てっしゅう, tesshuu] (n,vs) (1) removal (e.g. of a building); dismantling (e.g. a tent); striking (e.g. a stage set); (2) withdrawal (of troops); evacuation; retreating; (P)
新手[あらて, arate] (n,adj-no) fresh supply of troops; newcomer; new method; (P)
機動部隊[きどうぶたい, kidoubutai] (n) mobile troops; mechanized unit; mechanised unit; naval task force
然知ったり[さしったり, sashittari] (int) (1) here it comes (interjection used when lying in wait for something); (2) (See しまった) oops!; damn it!
猛勢[もうせい;もうぜい, mousei ; mouzei] (n) (1) (arch) (usu. もうせい) great strength; (2) (arch) courageous army; valiant troops
率いる[ひきいる, hikiiru] (v1,vt) to lead; to spearhead (a group); to command (troops); (P)
空挺部隊[くうていぶたい, kuuteibutai] (n) airborne troops
空挺隊[くうていたい, kuuteitai] (n) paratroops
精兵[せいびょう;せいへい, seibyou ; seihei] (n) picked troops; elite soldiers; crack troops
落下傘部隊[らっかさんぶたい, rakkasanbutai] (n) paratroops
軍兵[ぐんぴょう(P);ぐんぺい;ぐんびょう, gunpyou (P); gunpei ; gunbyou] (n) armed forces; battle troops; (P)
鋭兵[えいへい, eihei] (n) picked troops
閲兵[えっぺい, eppei] (n,vs) parade; review (of troops)
陣を立て直す;陣を立てなおす[じんをたてなおす, jinwotatenaosu] (exp,v5s) to redeploy troops
隊形[たいけい, taikei] (n) battle formation; disposition of troops
駐留[ちゅうりゅう, chuuryuu] (n,vs) stationing (e.g. of troops); garrison; (P)
鯥(oK)[むつ;ムツ, mutsu ; mutsu] (n) (uk) gnomefish (Scombrops boops)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フープス[ふーぷす, fu-pusu] HOOPS!

oops ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินทัพ[v.] (doēnthap) EN: move the army ; march ; move troops ; advance FR: faire marche ; déplacer les troupes
เกณฑ์ทหาร[v.] (kēnthahān) EN: conscript ; draft ; levy troops ; recruit ; enlist FR: incorporer ; faire son service militaire
ขัดตาทัพ[v.] (khattāthap) EN: send troops to gain time against an enemy FR:
ข่มนาม[v.] (khomnām) EN: disgrace the enemy in effigy before a battle in order to encourage the troops FR:
กอง[n.] (køng) EN: army ; armed forces ; troops ; forces FR: armée [f] ; forces armées [fpl] ; troupes [fpl] ; forces [fpl]
กองกำลัง[n. exp.] (køng kamlan) EN: troops ; forces FR: forces [fpl] ; troupes [fpl]
กองทหาร[n.] (køng thahān) EN: army ; troops ; forces ; soldiers FR: armée [f] ; troupes [fpl] ; forces armées [fpl]
กองทัพ[n.] (køngthap) EN: army ; armed forces ; army corps ; troops ; forces FR: armée [f] ; troupes [fpl] ; forces armées [fpl]
กระบวนทัพ[n. exp.] (krabūan tha) EN: procession of troops FR:
กรีธาพล[v.] (krīthāphon) EN: move troops ; march FR:
ลำเลียงทหาร[v. exp.] (lamlīeng th) EN: transport troops FR: transporter des troupes
เหล็กพืด[n. exp.] (lekpheūt) EN: steel bands ; iron hoops FR:
พลากร[n.] (phalākøn) EN: troops FR: grande troupe [f]
พยุหะ[n.] (phayuha) EN: army ; troops ; legion FR:
พยุหบาตร[n.] (phayuhabāt) EN: procession of troops FR:
พยุหบาตรา[n.] (phayuhabātt) EN: procession of troops FR:
พยุหแสนยา[n.] (phayuhasaēn) EN: troops FR:
พยุหยาตรา[n.] (phayuhayātt) EN: procession of troops FR:
พล[n.] (phon) EN: forces ; troops ; army FR: force armée [f]
พลร่ม[n. exp.] (phonrom) EN: paratrooper ; paratroops FR: para [m] (inf.)
ไพร่พล[n.] (phraiphon) EN: soldiers ; troops FR:
รี้[n.] (rī) EN: legion ; troops FR:
รี้พล[n.] (rīphon) EN: army ; troops FR: armée [f] ; troupes [fpl]
แสนย์[n.] (saēn) EN: army ; troops ; infantry FR:
แสนยากร[n. exp.] (saēnyākøn) EN: mighty army ; military might ; troops FR: puissance armée [f] ; puissance militaire [f]
เสนา[n.] (sēnā) EN: army ; troops ; forces ; cohorts FR: armée [f] ; troupe [f]
แถวหน้ากระดาน[n. exp.] (thaēo nākra) EN: line of troops ; line formation FR:
ทหารอเมริกัน[n. exp.] (thahān Amer) EN: American troops FR: armée américaine [f] ; troupes américaines [fpl]
ถอยทัพ[v.] (thøithap) EN: withdraw troops ; withdraw forces ; order a retreat ; retreat FR: battre en retraite ; se replier
ถอนทหาร[v. exp.] (thøn thahān) EN: withdraw troops FR:
ตรวจพล[v. exp.] (trūat phon) EN: review the troops FR:
อุ้ย = อุ่ย = อุย[interj.] (ui) EN: Oops! ; Whoops! ; Oh No! ; ouch! FR: Oh là là ; Ouh là là
อุ๊บส์[interj.] (up) EN: Oops! FR:
ยกพล[v. exp.] (yok phon) EN: advance the army ; move the troops ; dispatch troops ; send out troops FR: déplacer les troupes
ยกทัพ[v. exp.] (yok thap) EN: move the troops ; march an army ; send an army ; dispatch troops ; move troops ; send out troops FR: déployer une armée
ย่อพล[v.] (yøphon) EN: congregate troops FR:
โยธ-[pref.] (yōtha-) EN: troops ; forces ; soldiers FR: soldat [m]
โยธา[n.] (yōthā) EN: troops ; forces ; soldiers FR: soldat [m]
ยุหบาตร[n.] (yuhabāt) EN: procession of troops FR:

oops ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kampftruppen {f}combat troops
hoppla {interj}whoops
Truppenabzu {m}troop ithdrawal; withdrawal of troops
Truppentransporter {m}troop carrier; troopship
Truppenteil {m} [mil.]unit (of troops)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oops
Back to top