ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-odorous-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น odorous, *odorous*,

-odorous- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คันธะ[n.] (khantha) EN: odour ; odorous object ; smell FR:
คลุ้ง[adj.] (khlung) EN: smelly ; rank ; reeking ; odorous ; stinking FR:
ตุ ; ตุ ๆ = ตุๆ[adj.] (tu) EN: smelly ; odorous ; stinky FR:
ตุ ๆ = ตุๆ[adj.] (tu-tu) EN: smelly ; odorous ; stinky FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -odorous-
Back to top