ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

melanesia

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *melanesia*, -melanesia-

melanesia ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Melanesia (n.) หมู่เกาะทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก
Melanesian (n.) ชาวหมู่เกาะทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก

melanesia ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーゴカルト[, ka-gokaruto] (n) cargo cult (Melanesian belief system)

melanesia ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bismarckerddrossel {f} [ornith.]Melanesian Ground Thrush
Welchmanraupenfresser {m} [ornith.]Melanesian Cuckoo Shrike

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า melanesia
Back to top