ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obstructive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obstructive*, -obstructive-

obstructive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obstructive (adj.) ซึ่งกีดขวาง See also: ซึ่งกั้นขวาง Syn. impeding, meddlesome
obstructively (adv.) อย่างกีดขวาง See also: อย่างคัดค้าน, อย่างเป็นอุปสรรค Syn. adversely, oppositely
obstructiveness (n.) การกีดขวาง See also: การคัดค้าน
English-Thai: Nontri Dictionary
obstructive(adj) ขัดขวาง,ขวาง,กีดขวาง,เป็นอุปสรรค
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
obstructive thrombusลิ่มเลือดอุดกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขวางๆ รีๆ (v.) obstructive See also: being in the way, to be hesitant, reluctant Syn. รีๆ ขวางๆ, เกะกะ
ถ่วงความเจริญ (adj.) obstructive
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Which means obstructive jaundice,ซึ่งหมายความว่ามีท่อน้ำดีอุดตัน แต่ว่าผอ.

obstructive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拖沓[tuō tà, ㄊㄨㄛ ㄊㄚˋ, 拖沓] dilatory; procrastinating; obstructive
碍事[ài shì, ㄞˋ ㄕˋ, 碍事 / 礙事] to be of importance; to matter; inconvenient; obstructive; to be a hindrance

obstructive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
慢性閉塞性肺疾患[まんせいへいそくせいはいしっかん, manseiheisokuseihaishikkan] (n) chronic obstructive pulmonary disease; COPD
無心[むしん, mushin] (adj-na,n,adj-no) (1) innocence; (2) insentient (i.e. plants, inanimate objects, etc.); (3) {Buddh} (See 有心) free from obstructive thoughts; (vs,vt) (4) to pester someone (for cash, etc.); (P)
無念[むねん, munen] (adj-na,n) (1) chagrin; regret; (2) {Buddh} (See 有念) free from obstructive thoughts; (P)

obstructive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกะกะ[adj.] (keka) EN: cluttered ; obstructive FR: encombré ; encombrant
เขะขะ[adj.] (khekha) EN: obstructive FR:
ขวาง ๆ = ขวางๆ[X] (khwāng-khwā) EN: obstructive FR:

obstructive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hinderlich {adv}obstructively
obstruktiv {adv}obstructively

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obstructive
Back to top