ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*niceness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น niceness, -niceness-

*niceness* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
niceness (n.) ความดี See also: ความสวยงาม Syn. politeness, subtlety Ops. nastiness
overniceness (n.) อุดมคตินิยม See also: ลัทธิที่แสวงหาความสมบูรณ์แบบ Syn. fastidiousness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You don`t win wars with niceness, Doctor.คุณไม่สามารถชนะสงครามด้วยความดี ดอกเตอร์

*niceness* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nettigkeit {f}niceness; prettiness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *niceness*
Back to top