ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nonetheless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nonetheless*, -nonetheless-

nonetheless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nonetheless (adv.) ถึงอย่างไรก็ตาม See also: ถึงอย่างนั้นก็ตาม Syn. nevertheless
English-Thai: HOPE Dictionary
nonetheless(นันธะเลส') adv. อย่างไรก็ตามถึงกระนั้น, Syn. nevertheless
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In the beating heart of our argument is an audacious, but nonetheless valid, thesis, which asks just one question:ซึ่งอยู่ไกลถึงอาฟริกาตะวันออก ประเด็นการถกเถียงกันในวันนี้... คือทฤษฎีที่กล้าหาญและหนักแน่น...
I nonetheless promised I would do my very best to accomplish a task which was, for me, as demanding and difficult as any I had ever contemplated.อย่างไรก็ตามผมได้สัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดสำหรับหน้าที่ที่ได้รับ ซึ่งงานนี้สำหรับผม ถือว่าเป็นงานที่ต้องการความคาดหวังและยากที่สุดเท่าที่เคยทำมา
Nonetheless I confess to being completely outmatched.แต่ก็ขอสารภาพว่าผม ยังตามไม่ทันทั้งหมด
The check is being processed, but nonetheless, some red flags have been raised.เรากำลังดำเนินการออกเช็ค แต่มันติดธงแดงอยู่
Nonetheless, the Records also give us a portrait of him as a man of great sensitivity and intelligence.แต่กระนั้น ก็ยังทรงเป็นกษัตริย์ที่ถูกจารึกว่าเป็นผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถ ด้วยสติปัญญาที่ล้ำเลิศยิ่งกว่าใครๆ
Then you were a poor captain, but a captain nonetheless.งั้นแกก็เป็น กัปตัน ตกยาก แต่ก็ยังเป็นกัปตันอยู่นี่
YEAH, WELL, NONETHELESS, YOU DID.ช่าย ถึงยังไงคุณก็ทำไปแล้ว
But fate nonetheless. Unless you, uh...แต่โชคชะตา คงไม่มั้ง ไม่งั้น...
I'm giving a treat today. Nonetheless, please don't feel pressurized in any way.วันนี้ผมเลี้ยงเอง ไม่ต้องเกรงใจนะ
But you are welcome, nonetheless.แต่ยังไงก็... ยินดีต้อนรับ
I have to present myself as a crown jewel, surrounded by other smaller, slightly flawed gems, but quality stones nonetheless.ฉันต้องทำให้ตัวเองเป็นเป็นราชินี อยู่ท่ามกลางคนที่ธรรมดากว่า เป็นเพชรมีตำหนิ ก็ดีกว่าเป็นหินดี... แต่ไร้ค่านะ
Nonetheless, I believe we should restore the Springboks.อย่างไรก็ดี.. ผมเชื่อว่าเราควรฟื้นฟูทีมสปริงบอกซ์

nonetheless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
とは言え[とはいえ, tohaie] (conj) (uk) though; although; be that as it may; nonetheless
その癖;其の癖[そのくせ, sonokuse] (conj) (uk) and yet; even so; nonetheless; for all that
それにも拘わらず;其れにもかかわらず;其れにも拘わらず[それにもかかわらず, sorenimokakawarazu] (conj) (uk) (See にも拘わらず) nonetheless; nevertheless

nonetheless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถึงอย่างไรก็ดี[X] (theung yāng) EN: nevertheless ; nonetheless FR:
อย่างไรก็ตาม[adv.] (yāngraikøtā) EN: however ; nevertheless ; but ; anyway ; anyhow ; in any case ; in any event ; by the way ; nonetheless FR: cependant ; néanmoins ; quoi qu'il en soit ; dans tous les cas

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nonetheless
Back to top