ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

murk

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *murk*, -murk-

murk ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
murk (n.) ความมืดมน See also: ความเศร้า Syn. darkness, gloom
murkily (adv.) อย่างมืดมน
murkiness (n.) ความมืดมน Syn. blackness, darkness, opacity
murky (adj.) ซึ่งมืดมัว Syn. dim, dusky, dingy
English-Thai: HOPE Dictionary
murk(เมิร์ค) n. ความมืด,ความโศกเศร้า,หมอก. adj. มืด,มืดมน, Syn. mirk
murky(เมิร์ค'คี) adj. มืดมนมาก,ปกคลุมไปด้วยหมอก,ไม่ชัดเจน,มอ,มัว,เคลือบคลุม, See also: murkily adv. murkiness n., Syn. mirky,dark,gloomy,obscure
English-Thai: Nontri Dictionary
murk(adj) มืด,มืดมน,มืดมัว,โศกเศร้า
murky(adj) มืด,มัว,ทึบ,มอ,มืดมน,มีหมอก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หรุบรู่ (adj.) murky See also: dim, obscure, hazy Syn. หรุบหรู่ Ops. สว่าง
หรุบหรู่ (adj.) murky See also: dim, obscure, hazy Syn. สลัว, หรุบรู่ Ops. สว่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What, you wanna bring arms to me now? You wanna murk me?อะไร ตอนนี้พวกแกเล็งอาวุธใส่ชั้น พวกแกอยากจะฆ่าชั้นรึไง
As I speak to you now, the icy water of the ponds and ruins fills the hollows of the mass graves, a frigid and muddy water, as murky as our memory.ขณะที่ผมเล่าอยู่นี้ สายน้ำเย็นเยียบจากแห่งนี้ ได้ถมเติมลงบนหลุมศพขนาดใหญ่ น้ำโคลนขุ่นมัว เหมือนกับความทรงจำของเรา
With water this murky who's gonna see the sludgeน้ำนี้จะชะล้าง พวกที่มีแต่โคลน
That's where it gets murky. Read those.ตรงนี้แล่ะ ที่ไม่ชัดเจน อ่านเอกสารนั่น
Reality is much stormier... much murkier... much scarier.listen up, people. Listen up. we used to be the best surgical program in the west,
And if you break them, the consequences are murkier.และถ้าคุณแหกกฎ ผลที่ตามมาคือหมอกหนา
You want me to violate his God-given civil rights in the name of some murky sense of the greater good, is that the jist of it?ในการเป็นพลเมืองของพระเจ้า ในนามของบางสิ่ง murky sense of the greater good, is that the jist of it?
Possibly because those 7 billion people aren't seeking millions of dollars to spearhead an investigation based on their somewhat murky flash-forwards.เป็นไปได้ว่าคน ทั้ง 7 พันล้านคน ไม่ได้มองหางบประมาณ นับล้านๆดอลล่าห์ เพื่อเป็นทัพหน้า ในการสืบสวน
To be honest, your motivations for doing this production are murky to me, considering all that you're risking if something goes too far.ขอพูดตรงๆนะ ผมไม่เข้าใจแรงผลักดัน ที่จะทำโชว์เรื่องนี้ของคุณ ลองคิดถึง สิ่งที่คุณยอมเเลก
It fascinated me to gaze into its murky depths to try and see what lay at the bottom.มันหลงฉันที่จะจ้องมองเข้า ไปในส่วนลึกมืดของมัน
Sok-cho is clear blue. Kang-leung is kinda murky.ทะเลซอกโชเป็นสีฟ้าใสส่วนคังลุงสีจะออกมืดๆกว่า
It probably looked murky cuz you were bored working out there.มันอาจจะดูหม่นๆ เพราว่าคุณเบื่อที่จะทำงานที่นั่นก็ได้

murk ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
糢糊[mó hú, ㄇㄛˊ ㄏㄨˊ, 糢糊] foggy; murky; vague
昏沉[hūn chén, ㄏㄨㄣ ㄔㄣˊ, 昏沉] murky; dazed; befuddled; dizzy

murk ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
濁り[にごり, nigori] (n,adj-no) (1) muddiness; murkiness; lack of clarity; (2) impurity; (3) Japanese voiced consonant mark; (4) (abbr) (See 濁り酒) unrefined sake

murk ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อึมครึม[adv.] (eum khreum) EN: threatening ; dismal ; murky ; gloomy ; smoldering ; smouldering ; dull ; nondescript FR:
คลุ้ม[adj.] (khlum) EN: cloudy ; dim ; dark ; murky FR: nuageux ; couvert
ขุ่น[adj.] (khun) EN: turbid ; muddy ; mucky ; turbid ; murky ; unclear FR: trouble ; turbide ; boueux
ขุ่นมัว[adj.] (khunmūa) EN: overcast ; murky ; dim FR:
ไม่โปร่งใส[adj.] (mai prōngsa) EN: murky ; opaque FR:
หรุบรู่ ; หรุบหรู่[adj.] (ruprū) EN: faint ; dim ; murky FR:

murk ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dunkelheit {f}murk
Dunkelheiten {pl}murkiness
dunkel {adj} | dunkler | am dunklestenmurky | murkier | murkiest
finster {adv}murkily
Pfuhl {m}murky pool

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า murk
Back to top