ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-moreover-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น moreover, *moreover*,

-moreover- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, the Fae can co-exist with the humans peacefully as equals, and moreover we should.ฟังนะ เฟอยู่กับมนุษย์ได้ อย่างสงบและเท่าเทียม มันควรเป็นแบบนั้น

-moreover- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
且つ又;且又[かつまた, katsumata] (conj) (uk) besides; furthermore; moreover
威あって猛からず;威有って猛からず[いあってたけからず, iattetakekarazu] (exp) (See 威ありて猛からず・いありてたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle
威ありて猛からず;威有りて猛からず;威有て猛からず[いありてたけからず, iaritetakekarazu] (exp) (See 威有って猛からず・いあってたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle

-moreover- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนึ่ง[adv.] (aneung) EN: in addition (to) ; besides ; furthermore ; also ; moreover FR:
อีกประการหนึ่ง[adv.] (īk prakān n) EN: furthermore ; besides ; in addition ; moreover FR: d'autre part
และ[conj.] (lae) EN: and ; in addition ; moreover FR: et
มิหนำซ้ำ[adv.] (minamsam) EN: moreover FR:
นอกจากนั้น[X] (nok jāk nan) EN: then ; moreover ; besides FR: de plus ; en outre ; outre cela ; en dehors de cela ; cela mis à part
นอกจากนี้[X] (nok jāk nī) EN: besides ; other than ; except ; in addition to ; moreover ; furthermore ; beyond FR: à part ceci ; à part cela ; hormis ceci ; hormis cela ; ceci mis à part ; cela mis à part ; en dehors de cela ; cela dit ; outre ceci ; qui plus est
ซ้ำสอง[X] (sam søng) EN: again ; once more ; moreover FR: une fois encore
ยิ่งกว่านั้น[conj.] (yingkwānan) EN: more than that ; moreover ; furthermore ; in addition ; a fortiori FR: en outre ; de plus ; en plus de cela ; qui plus est ; a fortiori
ยิ่งไปกว่านั้น[conj.] (ying pai kw) EN: more than that ; moreover ; in addition ; besides ; albeit FR: en plus de cela

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -moreover-
Back to top