ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*moreover*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น moreover, -moreover-

*moreover* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
moreover (adv.) ยิ่งกว่านั้น See also: จากนั้น Syn. also furthermore, further, in addition, besides
English-Thai: HOPE Dictionary
moreoveradv. นอกจากนั้น,อนึ่ง., Syn. besides
English-Thai: Nontri Dictionary
moreover(adv) ยิ่งกว่านั้น,นอกจากนั้น,อนึ่ง,นอกเหนือจากนั้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซ้ำร้าย (conj.) moreover See also: in addition, furthermore Syn. ยิ่งไปกว่านั้น
มิหนำซ้ำ (conj.) moreover See also: besides, furthermore, in addition
ยิ่งกว่านั้น (conj.) moreover See also: furthermore Syn. อีกทั้ง
อีกทั้ง (conj.) moreover See also: furthermore
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Exactly. Moreover, the Palace Emissary is His Royal Highness's uncle.ถูกต้อง ยิ่งกว่านั้น ท่านอำมาตย์ ก็เป็นถึงท่านลุงขององค์รัชทายาท
It's not an easy chore either. Moreover, I have to prepare for the selection trials. I'll be very busy.งานบ้านก็ไม่ง่ายเหมือนกัน ยิ่งกว่านั้นนะ ชั้นยังต้องเตรียมตัวสำหรับการแข่งอีก มันทำให้ชั้นยุ่งมากเลย
The legislature and the supreme court. Moreover, you've defied your own medical profession.คุณเมินเฉยและท้าทายสภานิติบัญญัติและศาลสูง
In front of my own eyes, and moreover, because of me!ต่อหน้าต่อตาข้า ยิ่งไปกว่านั้น เพราะข้า!
Bishop ... what kind of n-person shooters Moreover, someone in a wheelchair down?Bishop ... คนแบบไหนกันที่ยิงคนนั่งรถเข็นแบบนี้ได้?
Look, the Fae can co-exist with the humans peacefully as equals, and moreover we should.ฟังนะ เฟอยู่กับมนุษย์ได้ อย่างสงบและเท่าเทียม มันควรเป็นแบบนั้น
Moreover, when you overlay a map of the area of gravitational disturbance...นอกจากนี้แล้ว พอมาดูในแผนที่ของคลื่นแม่เหล็ก
Moreover, his character is already well-stalked by the police.ยิ่งกว่านั้น,ตำรวจก็รู้จักเค้าเป็นอย่างดี
Moreover, why are you going to extremes just for a suitcase?เดี๋ยวยังไม่จบ, ทำไมคุณถึงให้ความสนใจมากขนาดนี้ มันก็แค่กระเป๋าเดินทางใบหนึ่งเท่านั้น?
Moreover, didn't they say stealing books can be forgiven?ยิ่งไปกว่านั้น เขาว่าการขโมยหนังสือเป็นสิ่งที่ให้อภัยกันได้ไม่ใช่หรือ
Moreover, you don't have the details.ยิ่งกว่านี้, นายไม่ละเอียดอ่อน
Moreover, I did not save your daughter because I wanted compensation.ยิ่งกว่านั้น, ผมไม่ได้ช่วยลูกสาวท่าน เพราะต้องการเงินชดเชย.

*moreover* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
另外[lìng wài, ㄌㄧㄥˋ ㄨㄞˋ, 另外] additional; in addition; besides; separate; other; moreover; furthermore
并且[bìng qiě, ㄅㄧㄥˋ ㄑㄧㄝˇ, 并且 / 並且] and; besides; moreover; furthermore; in addition
此外[cǐ wài, ㄘˇ ㄨㄞˋ, 此外] besides; in addition; moreover; furthermore
加以[jiā yǐ, ㄐㄧㄚ ㄧˇ, 加以] in addition; moreover; (before polysyllabic verb) to handle it; to deal with (the subject just mentioned)
[yìn, ˋ, 憖] injured; moreover; preferably
[kuàng, ㄎㄨㄤˋ, 况 / 況] moreover; situation
况且[kuàng qiě, ㄎㄨㄤˋ ㄑㄧㄝˇ, 况且 / 況且] moreover; besides; in addition
[qiě, ㄑㄧㄝˇ, 且] further; moreover

*moreover* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かてて加えて[かててくわえて, katetekuwaete] (exp) moreover; besides; in addition; on top of; to make matters worse
この上[このうえ, konoue] (exp) besides; moreover; in addition; further
この外[このほか, konohoka] (conj) (uk) besides; moreover; in addition; (P)
その上で;其の上で[そのうえで, sonouede] (exp) moreover; in addition
且つ又;且又[かつまた, katsumata] (conj) (uk) besides; furthermore; moreover
剰え;剰(io)[あまつさえ;あまっさえ, amatsusae ; amassae] (adv) besides (usu. negative nuance); moreover; in addition
加えて[くわえて, kuwaete] (conj) additionally; in addition; moreover; at the same time
威あって猛からず;威有って猛からず[いあってたけからず, iattetakekarazu] (exp) (See 威ありて猛からず・いありてたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle
威ありて猛からず;威有りて猛からず;威有て猛からず[いありてたけからず, iaritetakekarazu] (exp) (See 威有って猛からず・いあってたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle
更に[さらに, sarani] (adv,conj) (uk) furthermore; again; after all; more and more; moreover; even more; (P)
然も(P);併も;而も(oK)[しかも, shikamo] (conj) (uk) moreover; furthermore; nevertheless; and yet; (P)

*moreover* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนึ่ง[adv.] (aneung) EN: in addition (to) ; besides ; furthermore ; also ; moreover FR:
อีกประการหนึ่ง[adv.] (īk prakān n) EN: furthermore ; besides ; in addition ; moreover FR: d'autre part
และ[conj.] (lae) EN: and ; in addition ; moreover FR: et
มิหนำซ้ำ[adv.] (minamsam) EN: moreover FR:
นอกจากนั้น[X] (nok jāk nan) EN: then ; moreover ; besides FR: de plus ; en outre ; outre cela ; en dehors de cela ; cela mis à part
นอกจากนี้[X] (nok jāk nī) EN: besides ; other than ; except ; in addition to ; moreover ; furthermore ; beyond FR: à part ceci ; à part cela ; hormis ceci ; hormis cela ; ceci mis à part ; cela mis à part ; en dehors de cela ; cela dit ; outre ceci ; qui plus est
ซ้ำสอง[X] (sam søng) EN: again ; once more ; moreover FR: une fois encore
ยิ่งกว่านั้น[conj.] (yingkwānan) EN: more than that ; moreover ; furthermore ; in addition ; a fortiori FR: en outre ; de plus ; en plus de cela ; qui plus est ; a fortiori
ยิ่งไปกว่านั้น[conj.] (ying pai kw) EN: more than that ; moreover ; in addition ; besides ; albeit FR: en plus de cela

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *moreover*
Back to top