ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

monastic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *monastic*, -monastic-

monastic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
monastic (adj.) เกี่ยวกับพระหรือที่อยู่ของพระ Syn. pious, devout, religious
monastically (adv.) อย่างสันโดษ See also: ตามวัดวาอาราม
monasticism (n.) การเป็นพระ See also: ความสันโดษ Syn. priesthood, ministry
English-Thai: HOPE Dictionary
monastic(มะแนส'ทิค) adj. เกี่ยวกับพระหรือวัดอาราม,เกี่ยวกับการอยู่ที่สันโดษหรือมีวินัยวัด n. พระ,สงฆ์., See also: monastically adv. monasticism n., Syn. ascetic,secluded
English-Thai: Nontri Dictionary
monastic(adj) เกี่ยวกับวัด,เกี่ยวกับพระ,สันโดษ
monasticism(n) การอยู่และถือตามวินัยของศาสนา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monastic and religious life (Buddhism)คณะนิกายกับชีวิตทางธรรม (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Monasticism and religious ordersคณะนิกายทางคริสตศาสนา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วินัยสงฆ์ (n.) code of monastic disciplines See also: rule of discipline of the
พัทธสีมา (n.) monastic boundary Syn. เขตสังฆกรรม
เขตสังฆกรรม (n.) monastic boundary
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It appears monastic life suits you, Victoria.มันเหมือนชีวิตแม่พระของเธอ วิดตอเรีย
Monastic. Which I prefer.ธรรมดาๆ ซึ่งผมชอบมากกว่า

monastic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sēng, ㄙㄥ, 僧] monk; Sangha, the Buddhist monastic order
戒律[jiè lǜ, ㄐㄧㄝˋ ㄌㄩˋ, 戒律] monastic discipline; commandment
隐修[yǐn xiū, ˇ ㄒㄧㄡ, 隐修 / 隱修] monasticism

monastic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
修道院長[しゅうどういんちょう, shuudouinchou] (n) head of a monastic institution; abbot; prior; abbess; prioress; mother superior
出家遁世[しゅっけとんせい, shukketonsei] (n) monastic seclusion
四衆[ししゅ;ししゅう, shishu ; shishuu] (n) (1) four orders of Buddhist followers (monks, nuns, male lay devotees and female lay devotees); (2) four monastic communities (ordained monks, ordained nuns, male novices and female novices); (3) (in Tendai) the four assemblies

monastic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉายา[n.] (chāyā) EN: ordination-name ; [Pali monastic name of a Buddhist monk] FR:
คณะสงฆ์[n. exp.] (khana song) EN: the monastic order ; the Buddhist monastic order ; the Order ; the Sangha FR:
พัทธสีมา[n.] (phatthasīmā) EN: consecrated precinct of a temple ; monastic boundary ; monastery grounds ; consecrated area FR:
พรต[n.] (phrot) EN: monastic function ; monastic routine ; religious routine ; religious rite ; observance FR:
สงฆ์[adj.] (song) EN: of the Buddhist temple ; monastic ; of Buddhism FR:
สงฆ์[n.] (song) EN: Sangha ; Buddhist monastic order FR:
ที่กัลปนา[n.] (thīkanlapan) EN: monastic revenue estate FR:
วินัยสงฆ์[n. exp.] (winai song) EN: code of monastic discipline FR:

monastic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klostergebäude {n}monastic building
Klosterleben {n}monastic life
Mönchsorden {m}monastic order
Ordensgelübde {n}monastic vows
klösterlich; mönchisch {adj}monastic; monastical
klösterlich {adv}monastically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า monastic
Back to top