ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-monastic-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น monastic, *monastic*,

-monastic- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วินัยสงฆ์ (n.) code of monastic disciplines See also: rule of discipline of the
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It appears monastic life suits you, Victoria.มันเหมือนชีวิตแม่พระของเธอ วิดตอเรีย

-monastic- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sēng, ㄙㄥ, 僧] monk; Sangha, the Buddhist monastic order
戒律[jiè lǜ, ㄐㄧㄝˋ ㄌㄩˋ, 戒律] monastic discipline; commandment

-monastic- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
修道院長[しゅうどういんちょう, shuudouinchou] (n) head of a monastic institution; abbot; prior; abbess; prioress; mother superior
出家遁世[しゅっけとんせい, shukketonsei] (n) monastic seclusion
四衆[ししゅ;ししゅう, shishu ; shishuu] (n) (1) four orders of Buddhist followers (monks, nuns, male lay devotees and female lay devotees); (2) four monastic communities (ordained monks, ordained nuns, male novices and female novices); (3) (in Tendai) the four assemblies

-monastic- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉายา[n.] (chāyā) EN: ordination-name ; [Pali monastic name of a Buddhist monk] FR:
คณะสงฆ์[n. exp.] (khana song) EN: the monastic order ; the Buddhist monastic order ; the Order ; the Sangha FR:
พัทธสีมา[n.] (phatthasīmā) EN: consecrated precinct of a temple ; monastic boundary ; monastery grounds ; consecrated area FR:
พรต[n.] (phrot) EN: monastic function ; monastic routine ; religious routine ; religious rite ; observance FR:
สงฆ์[adj.] (song) EN: of the Buddhist temple ; monastic ; of Buddhism FR:
สงฆ์[n.] (song) EN: Sangha ; Buddhist monastic order FR:
ที่กัลปนา[n.] (thīkanlapan) EN: monastic revenue estate FR:
วินัยสงฆ์[n. exp.] (winai song) EN: code of monastic discipline FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -monastic-
Back to top