ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ministry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ministry*, -ministry-

ministry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ministry (n.) กระทรวง Syn. bureau, administrative agency
ministry (n.) คณะรัฐมนตรี
English-Thai: HOPE Dictionary
ministry(มิน'นิสทรี) n. กระทรวง,คณะรัฐมนตรี,คณะสงฆ์,การบริการ,การช่วยเหลือ
English-Thai: Nontri Dictionary
ministry(n) กระทรวง,คณะสงฆ์,คณะรัฐมนตรี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ministryกระทรวง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ministry for Research and Technologyกระทรวงวิจัยและเทคโนโลยี [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
MOD (abbr.) คำย่อของ Ministry of Defence
กรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหม (n.) Royal Aide-de-Camp Department Ministry of Defence
กระทรวงการต่างประเทศ (n.) The Ministry of Foreign Affairs
รอ. (n.) Royal Aide-de-Camp Department Ministry of Defence Syn. กรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหม
ศาลแพ่ง (n.) The Civil Court Ministry of Justice
กระทรวง (n.) ministry
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (n.) Ministry of Agriculture and Cooperatives
กษ (n.) Ministry of Agriculture and Cooperatives Syn. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์ (n.) Ministry of Commerce
พณ (n.) Ministry of Commerce Syn. กระทรวงพาณิชย์
พาณิชย์ (n.) Ministry of Commerce Syn. กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงกลาโหม (n.) Ministry of Defence
กลาโหม (n.) Ministry of Defence Syn. กระทรวงกลาโหม
กห (n.) Ministry of Defence See also: MOD Syn. กระทรวงกลาโหม
กระทรวงศึกษาธิการ (n.) Ministry of Education
ศธ (n.) Ministry of Education Syn. กระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการ (n.) Ministry of Education Syn. กระทรวงศึกษาธิการ
กค (n.) Ministry of Finance Syn. กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง (n.) Ministry of Finance
กระทรวงการต่างประเทศ (n.) Ministry of Foreign Affairs See also: Foreign Office, State Department
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And you can show God how you love him by digging down deep so that this ministry will reach all of the people of the earth!แสดงความรักของคุณให้พระเจ้าเห็น ได้โดยการล้วงในกระเป๋าลึก โบสถ์แห่งนี้ จะได้เผยแพร่สู่ชาวโลกทุกคน
So, what business brings the chief of Section 9 to the Ministry of Foreign Affairs?อะไรทำให้หัวหน้าแผนก 9 เข้ามาเยี่ยมเยียนกระทรวงการต่างประเทศได้
What's the Ministry going to do?กระทรวงฯกำลังจะทำอะไรกันแน่?
His name's Nakamura, Section 6 Chief with the Ministry of Foreign Affairs.เขาชื่อนากามูระ. หัวหน้าแผนก 6 สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ
I'm submitting a formal complaint about this through the Ministry of Foreign Affairs.ผมจะต้องทำหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปยัง กระทรวงการต่างประเทศ
Have the airport stop all flights with Foreign Ministry or American officials on their passenger lists.ให้สนามบินระงับเที่ยวบิน ขอชื่อเจ้าหน้าที่ของอเมริกาที่มากับเที่ยวบิน
Collect any data regarding a code name, operation on anything involving the Ministry of Foreign Affairs called Project 2501.รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการเข้ารหัส... ..หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงต่างประเทศ ในชื่อโครงการ 2501.
I've been diving around in the Ministry of Foreign Affairs net.ผมเข้าไปในเครือข่ายของกระทรวงต่างประเทศแล้ว
He happened to head up a project for the Ministry of Foreign Affairs.เขาเป็นคนเสนอโปรเจคท์นี้มายังกระทรวงฯ
He received an urgent owl from the Ministry of Magic and left.เขาได้รับนกฮูกด่วนจาก กระทรวงเวทย์มนตร์รีบเข้าไปลอนดอน
Dad works in the Ministry of Magic, in the Misuse of Muggle Artifacts Office.พ่อทำงานกระทรวงเวทย์มนตร์ กองการ ใช้สิ่งประดิษฐ์ของมักเกิ้ลในทางที่ผิด
I'd be prepared to swear it in front of the Ministry of Magic.ผมเตรียมสาบาน ต่อหน้ากระทรวงเวทย์มนตร์

ministry ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
救灾救济司[jiù zāi jiù jì sī, ㄐㄧㄡˋ ㄗㄞ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ ㄙ, 救灾救济司 / 救災救濟司] emergency aid committee (of PRC Ministry of Civil Affairs 民政部)
民政厅[mín zhèng tīng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄥˋ ㄊㄧㄥ, 民政厅 / 民政廳] Civil affairs bureau; provincial office of PRC Ministry of Civil Affairs (MCA) 民政部
民政部[mín zhèng bù, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ, 民政部] Ministry of Civil Affairs (MCA) of the PRC
国防部[guó fáng bù, ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄅㄨˋ, 国防部 / 國防部] Defense Department; Ministry of National Defense
户部[hù bù, ㄏㄨˋ ㄅㄨˋ, 户部 / 戶部] feudal Chinese Ministry of Revenue
法制日报[Fǎ zhì rì bào, ㄈㄚˇ ㄓˋ ㄖˋ ㄅㄠˋ, 法制日报 / 法制日報] Legal daily, newspaper published by PRC Ministry of Justice
内务部[nèi wù bù, ㄋㄟˋ ˋ ㄅㄨˋ, 内务部 / 內務部] Ministry of Internal Affairs
内政部[nèi zhèng bù, ㄋㄟˋ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ, 内政部 / 內政部] Ministry of the Interior
公安部[gōng ān bù, ㄍㄨㄥ ㄢ ㄅㄨˋ, 公安部] Ministry of Public Security
外务部[wài wù bù, ㄨㄞˋ ˋ ㄅㄨˋ, 外务部 / 外務部] ministry of foreign affairs
对外贸易经济合作部[duì wài mào yì jīng jì hé zuò bù, ㄉㄨㄟˋ ㄨㄞˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄨˋ, 对外贸易经济合作部 / 對外貿易經濟合作部] Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation (MOFTEC)
教育部[jiào yù bù, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄅㄨˋ, 教育部] Ministry of Education
文部省[wén bù shěng, ㄨㄣˊ ㄅㄨˋ ㄕㄥˇ, 文部省] ministry of culture (Japanese: monbushō)
核工业部[hé gōng yè bù, ㄏㄜˊ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄅㄨˋ, 核工业部 / 核工業部] Ministry of Nuclear Industry
中国共产党中央委员会宣传部[zhōng guó gòng chǎn dǎng zhōng yāng wěi yuán huì xuān chuán bù, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄨˋ, 中国共产党中央委员会宣传部 / 中國共產黨中央委員會宣傳部] Propaganda Department of the PRC communist party central committee; the Ministry of Truth
部属[bù shǔ, ㄅㄨˋ ㄕㄨˇ, 部属 / 部屬] affiliated to a ministry
外交部[wài jiāo bù, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄅㄨˋ, 外交部] Foreign Affairs ministry; foreign office; Dept. of State
牧师之职[mù shī zhī zhí, ㄇㄨˋ ㄕ ㄓ ㄓˊ, 牧师之职 / 牧師之職] ministry

ministry ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
METI[メティ, metei] (n) Ministry of Economy, Trade and Industry; METI
クールビズ[, ku-rubizu] (n) (See ウォームビズ) cool biz; cool business; business casual (Japanese Ministry of the Environment (MOE) campaign encouraging people to wear lighter clothes and for companies to set their air conditioners to 28C, etc.)
刑部[けいぶ, keibu] (n) (See 六部・りくぶ) Ministry of Justice (Tang-dynasty China)
刑部省[ぎょうぶしょう;うたえただすつかさ;うたえのつかさ, gyoubushou ; utaetadasutsukasa ; utaenotsukasa] (n) (1) (ぎょうぶしょう only) Ministry of Justice (1869-1871 CE); (2) (See 律令制) Ministry of Justice (under the ritsuryo system)
厚生[こうせい, kousei] (n) (1) welfare; public welfare; social welfare; (2) (abbr) (See 厚生省) (former) Ministry of Health and Welfare; (P)
国防省[こくぼうしょう, kokuboushou] (n) Department of Defense (USA); the Pentagon; (British) Ministry of Defence
地官[ちかん, chikan] (n) (See 六官) Ministry of Civil Administration and Social Welfare (Zhou-dynasty China)
外務省[がいむしょう, gaimushou] (n) Ministry of Foreign Affairs; (P)
文展[ぶんてん, bunten] (n) (abbr) (See 文部省美術展覧会・もんぶしょうびじゅつてんらんかい) Bunten exhibition; art exhibition sponsored by the Ministry of Education (antecedent of the Nitten exhibition)
文教の府[ぶんきょうのふ, bunkyounofu] (n) fountainhead of culture; Ministry of Education
文部省美術展覧会[もんぶしょうびじゅつてんらんかい, monbushoubijutsutenrankai] (n) (See 文展・ぶんてん) Bunten exhibition; annual art exhibition sponsored by the Ministry of Education (antecedent of the Nitten exhibition)
文部科学省検定済教科書;文部科学省検定済み教科書[もんぶかがくしょうけんていずみきょうかしょ, monbukagakushoukenteizumikyoukasho] (n) textbook approved by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology; government-approved textbook
総務省[そうむしょう, soumushou] (n) Ministry of Internal Affairs and Communications (formerly Ministry of Public Management, Home Affairs, Posts and Telecommunications)
訟務部[しょうむぶ, shoumubu] (n) Litigation Department (of the Ministry of Justice)
農林水産省[のうりんすいさんしょう, nourinsuisanshou] (n) Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries; MAFF
農水省[のうすいしょう, nousuishou] (n) (abbr) (See 農林水産省) Ministry Agriculture, Forestry and Fisheries; MAFF
逓信省[ていしんしょう, teishinshou] (n) (obs) Ministry of Communications and Transportation (dissolved in 1949)
進士[しんし;しんじ;しじ(ok), shinshi ; shinji ; shiji (ok)] (n) (1) (See 科挙) palace examination (national Chinese civil servant examination based largely on classic literature); someone who has passed this examination; (2) (See 式部省) examination for promotion in the Ministry of Ceremonies (based largely on political duties and Chinese classics); someone who has passed this examination
防衛庁[ぼうえいちょう, boueichou] (n) (See 防衛省) Japan Defense Agency (Defence) (became Japanese Ministry of Defense in Jan. 2007); (P)
本省[ほんしょう, honshou] (n) this ministry; the home office; (P)

ministry ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลาโหม[org.] (Kalāhōm) EN: Ministry of Defence ; Defence Department FR: ministère de la Défense [m]
การคลัง[org.] (Kānkhlang) EN: Ministry of Finance FR: ministère des Finances [m] ; Finances [fpl]
กระทรวงกลาโหม[org.] (Køhø. (Kras) EN: Ministry of Defense (MOD) FR:
กระทรวง[n.] (krasūang) EN: ministry ; government department FR: ministère [m] ; département ministériel [m]
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม[org.] (Krasūang Di) EN: Ministry of Digital Economy and Society (MDES) FR:
กระทรวงกลาโหม[org.] (Krasūang Ka) EN: Ministry of Defence FR: ministère de la Défense [m]
กระทรวงการเกษตร[org.] (Krasūang Kā) EN: Ministry of Agriculture FR: ministère de l'Agriculture [m]
กระทรวงการคมนาคม[org.] (Krasūang Kā) EN: Ministry of Transport FR: ministère des Transports [m]
กระทรวงการคลัง[org.] (Krasūang Kā) EN: Ministry of Finance FR: ministère des Finances [m]
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์[org.] (Krasūang Kā) EN: Ministry of Social Development and Human Security FR:
กระทรวงการสาธารณสุข[org.] (Krasūang Kā) EN: Ministry of Public Health FR: ministère de la Santé publique [m]
กระทรวงการต่างประเทศ[org.] (Krasūang Kā) EN: Ministry of Foreign Affairs ; Foreign Office FR: ministère des Affaires étrangères [m]
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา[org.] (Krasūang Kā) EN: Ministry of Tourism and Sports FR: ministère du Tourisme et des Sports [m]
กระทรวงการอุตสาหกรรม[org.] (Krasūang Kā) EN: Ministry of Industry FR: ministère de l'Industrie [m]
กระทรวงการวางแผน[org.] (Krasūang Kā) EN: Ministry of Planning FR: ministère de la Planification [m]
กระทรวงการวางแผนและการลงทุน[org.] (Krasūang Kā) EN: Ministry of Planning and Investment FR:
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์[org.] (Krasūang Ka) EN: Ministry of Agriculture and Cooperatives FR:
กระทรวงคมนาคม[org.] (Krasūang Kh) EN: Ministry of Transportation and Communications ; Ministry of Transportation FR: ministère des Transports [m]
กระทรวงมหาดไทย[org.] (Krasūang Ma) EN: Ministry of Interior ; Ministry of the Interior FR: ministère de l'Intérieur [m]
กระทรวงพลังงาน[org.] (Krasūang Ph) EN: Ministry of Energy FR: ministère de l'Énergie [m]
กระทรวงพาณิชย์[org.] (Krasūang Ph) EN: Ministry of Commerce ; Commerce Ministry FR: ministère du Commerce [m]
กระทรวงแรงงาน [org.] (Krasūang Ra) EN: Ministry of Labour = Ministry of Labor (Am.) FR: ministère de l'Emploi et du Travail [m]
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม[org.] (Krasūang Ra) EN: Ministry of Labour and Social Welfare FR:
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม[org.] (Krasūang Sa) EN: Ministry of Natural Ressources and Environment FR: ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement [m]
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)[org.] (Krasūang Sā) EN: Ministry of Public Health FR: ministère de la Santé publique [m]
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)[org.] (Krasūang Se) EN: Ministry of Education FR: ministère de l'Éducation [m] ; ministère de l'Éducation nationale [m]
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร[org.] (Krasūang Th) EN: Ministry of Information and Communication Technology FR:
กระทรวงอุตสาหกรรม[org.] (Krasūang Ut) EN: Ministry of Industry FR: ministère de l'Industrie [m]
กระทรวงวัฒนธรรม[org.] (Krasūang Wa) EN: Ministry of Culture FR: ministère de la Culture [m]
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[org.] (Krasūang Wi) EN: Ministry of Science and Technology FR: ministère des Sciences et des Technologies [m]
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม[org.] (Krasūang Wi) EN: Ministry of Science Technology and Environment FR:
กระทรวงยุติธรรม[org.] (Krasūang Yu) EN: Ministry of Justice FR: ministère de la Justice [m]
กรม[n.] (krom) EN: department ; bureau ; subdivision of a ministry FR: département [m] ; division [f] ; direction [f]
กรม[n.] (krom) EN: ministry ; government department FR: ministère [m] ; département ministériel [m]
กรมการเงินกลาโหม[org.] (Krom Kān Ng) EN: Finance Department ; Ministry of Defence FR:
มหาดไทย (มท.)[org.] (Mahātthai () EN: Ministry of the Interior ; Interior Ministry FR: ministère de l'Intérieur [m]
มท. (มหาดไทย)[org.] (Møthø. (Mah) EN: Ministry of the Interior ; Interior Ministry FR: ministère de l'Intérieur [m]
ปลัดกระทรวง[n. exp.] (palat krasū) EN: permanent secretary ; under-secretary of a ministry ; under-secretary of state ; Permanent Under-Secretary FR: secrétaire permanent [m] ; secrétaire général [m]
ปลัดกระทรวงกลาโหม[n. prop.] (Palat krasū) EN: Permanent Secretary of the Ministry of Defence FR:
พาณิชย์[n. prop.] (Phānit ) EN: Ministry of Commerce FR:

ministry ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Priesterschaft {f}; geistliches Amt; kirchliches Amt | Pfarrer werden; Geistlicher werdenministry | to enter the ministry; to go into the ministry
Innenministerium {n}ministry of the interior
Kultusministerium {n}ministry of education and the arts
Propagandaministerium {n}ministry of information
Unterrichtsministerium {n}ministry of education
Verteidigungsministerium {n}Ministry of Defence (MOD)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ministry
Back to top