ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

priesthood

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *priesthood*, -priesthood-

priesthood ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
priesthood (n.) การอุปสมบท See also: การบวชพระ, การผนวช Syn. clergy, monasticism
English-Thai: HOPE Dictionary
priesthood(พรีสทฺ'ฮูด) n. ความเป็นพระ,พระ
English-Thai: Nontri Dictionary
priesthood(n) สมณเพศ,ความเป็นพระ,การบวชเรียน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บรรพชา (v.) go into priesthood See also: to be ordained Syn. บวช
บวช (v.) go into priesthood See also: to be ordained Syn. บรรพชา
ลาบวช (v.) take leave in order to enter priesthood
อุปสมบท (v.) go into priesthood See also: to be ordained Syn. บวช, บรรพชา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
African American members have been allowed to hold the priesthood since 1978.ถามได้ดี คนดำนะครับ ได้รับการอนุญาติให้บวชเป็นพระตั้งแต่ปี 1978 นั่นมันยุคดิสโก้เลย แล้วผู้หญิงล่ะ?
I remember in your letter you explained how you used the priesthood to run away from things.ผมจำได้ว่าในจดหมายของคุณ... คุณอธิบายว่าใช้ความเป็นพระ เพื่อหนีจากบางอย่าง
The Romans also destroyed our priesthood, the Cohanim.พวกโรมันได้ทำลาย โคฮานิม สายเลือดมหาสมณะของเราไปด้วย
And women? Women don't get to hold the priesthood, what they get is to be wives and to be mothers and share in its blessings.ผู้หญิงเป็นพระไม่ได้ นั่นก็เพราะ เธอจะต้องมีสามี ต้องกลายเป็นแม่ ทำให้ไม่มีเวลาที่จะขอพรพระเจ้า
With the authority invested in me by the Melchizedek priesthood, and in the name of Jesus Christ, I have no choice but to begin excommunication proceedings against you, at which point you will be stripped of the priesthood... the garments... and membershiจากการเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ the Melchizedek priesthood และในนามของพรเจ้า เราไม่มีทางเลือก เราของตัดสิทธิทางการเป็นพระของคุณ ห้ามแต่งกายชุดนี้อีก
A younger woman was chosen to personify fertility and then killed in a blood ritual by the presiding priesthood.หญิงสาวถูกเลือก เป็นตัวแทนความอุดมสมบูรณ์ และถูกฆ่าในพิธีเลือด โดยน้ำมือหัวหน้านักบวชหญิง
Even more to the point, what are you doing in the priesthood?ให้มันตรงประเด็น, คุณกำลังทำอะไรในช่วงที่ยังเป็นนักบวช ?
Before the time of the Great Purge, girls would be chosen at birth for the priesthood.ก่อนยุคกวาดล้างครั้งใหญ่ เด็กหญิงจะถูกเลือกตั้งแต่เกิดเพื่อเป็นนักบวช

priesthood ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圣职[shèng zhí, ㄕㄥˋ ㄓˊ, 圣职 / 聖職] priesthood

priesthood ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仏門[ぶつもん, butsumon] (n) Buddhism; priesthood
僧籍[そうせき, souseki] (n) {Buddh} priesthood
僧職[そうしょく, soushoku] (n,adj-no) {Buddh} priesthood
得度[とくど, tokudo] (n,vs) {Buddh} becoming a monk; entering priesthood
緇素[しそ, shiso] (n) old term for Buddhist priesthood and the common people (since they used to wear black and white clothing respectively)
僧門[そうもん, soumon] (n) priesthood; Buddhism
入道[にゅうどう, nyuudou] (n) (1) {Buddh} entering the priesthood; priest; monk; (2) man with a shaven head; (3) bald-headed monster
出家[しゅっけ;すけ(ok), shukke ; suke (ok)] (n,vs) {Buddh} (See 在家) entering the priesthood; cenobite (coenobite); priest; monk; nun
[はふり, hafuri] (n) (1) (pol) (obsc) generic title for a member of the Shinto priesthood; (2) (See 神主,禰宜) Shinto priest of lower rank than kannushi and negi
順縁[じゅんえん, jun'en] (n) (1) {Buddh} favorable condition (for entering the priesthood); (2) dying in order (from oldest to youngest)

priesthood ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรพชา[v.] (banphachā =) EN: enter the priesthood ; take the tonsure ; become a monk ; ordain FR: entrer dans les ordres ; tonsurer ; ordonner
บวช[v.] (būat) EN: ordain ; be ordained ; go into priesthood ; become a monk ; take the tonsure FR: ordonner ; être ordonné ; consacrer ; prendre l'habit
บวชหน้าไฟ[v.] (būat nāfai) EN: enter the priesthood FR:
เข้าพิธีอุปสมบท[v. exp.] (khao phithī) EN: enter the monkhood ; go into priesthood ; be ordained FR:
คนดิบ[X] (khon dip) EN: a person not yet become a monk ; a man who has never entered the priesthood FR:
ลาบวช[v. exp.] (lā būat) EN: take leave in order to enter priesthood FR:
ผนวช[v.] (phanūat) EN: ordain ; enter Buddhist priesthood ; tonsure FR: prendre l'habit
อุปสมบท[v.] (upasombot =) EN: enter the monkhood ; go into priesthood ; be ordained FR:
อุปสมบท[v.] (uppasombot ) EN: enter the monkhood ; go into priesthood ; be ordained FR:

priesthood ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Priesterschaft {f}priesthood

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า priesthood
Back to top