ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

magisterial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *magisterial*, -magisterial-

magisterial ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
magisterial (adj.) ซึ่งเชื่อถือได้ Syn. authoritative, masterful, pompous, masterful
magisterially (adv.) อย่างเชื่อถือได้ Syn. pompously, urgently
English-Thai: HOPE Dictionary
magisterial(แมจจิสเทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับนาย,อย่างวางอำนาจ,เชื่อถือได้,มีหลักฐาน,ในฐานะเป็นต้นตำรับ,ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญ., See also: magisterially adv. magisterialness n.

magisterial ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
behördlich {adj} | nicht-behördlichmagisterial; governmental | non-governmental
behördlich {adv}magisterially

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า magisterial
Back to top