ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

afternoon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *afternoon*, -afternoon-

afternoon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
afternoon (n.) ช่วงหลัง See also: ช่วงหลังของชีวิต
afternoon (n.) ตอนบ่าย See also: บ่าย, ยามบ่าย, จวนเย็น, หลังบ่าย Syn. post meridian, teatime, evening
afternoon (int.) สวัสดีตอนบ่าย (คำไม่เป็นทางการ)
afternoons (adv.) ทุกตอนบ่ายของทุกวัน
English-Thai: HOPE Dictionary
afternoon(อาฟ' เทอะนูน, แอฟ-') adj.,n. หลังเที่ยง, บ่าย
afternoons(อาฟเทอะนูนซฺ', แอฟ-') n. รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก, ความรู้สึกที่กรุ่นอยู่หลังเหตุการณ์ที่พอใจผ่านไป
English-Thai: Nontri Dictionary
afternoon(n) ตอนบ่าย,ยามบ่าย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอนบ่าย (n.) afternoon See also: p.m. Ops. ตอนเช้า
บ่าย (n.) afternoon Syn. ตอนบ่าย, เวลาบ่าย
เวลาบ่าย (n.) afternoon Syn. ตอนบ่าย
ตกบ่าย (adv.) in the afternoon
บ่ายคล้อย (n.) late afternoon See also: dusk Syn. บ่ายแก่ๆ
บ่ายแก่ๆ (n.) late afternoon See also: dusk Syn. บ่ายคล้อย
บ่ายโมง (n.) early afternoon See also: one o´clock in the afternoon, one p.m.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That afternoon there was a party of tourists from Havana at a café.บ่ายวันนั้นมีงานปาร์ตี้ ของนักท่องเที่ยวจากฮาวานาที่ ร้านกาแฟ
She wanted to come tonight, but I thought after all the fun she had at the airport... this afternoon that she ought to have a night's rest.{\cHFFFFFF}เธออยากจะมาในคืนนี้ แต่ฉันคิดว่า หลังจากที่ทุกคนสนุกที่เธอได้ที่สนามบิน ... {\cHFFFFFF}ช่วงบ่ายวันนี้ว่าเธอควร จะมีส่วนที่เหลือคืนของ
Then this afternoon I just got buried alive.{\cHFFFFFF}จากนั้นช่วงบ่ายวันนี้ ฉันเพียงแค่ฝังทั้งเป็น
Acts of homicide and cannibalism reported through the afternoon are contributable, at least in part, to these reactivated bodies.'รายงานฆาตกรรมและการกินเนื้อคน ตลอดช่วงบ่าย' 'อย่างน้อยส่วนนึง ก็เกิดจากศพพวกนี้'
Since I would see them in the afternoon to pick up a delivery...เดี๋ยวตอนบ่ายไปหาพวกเขา ตอนรับของ
It's a beautiful afternoon in Calgary, and there is a lot more coming up.เป็นบ่ายที่แจ่มใสมากใน คาลการี่ และยังมีอะไรอีกมากมายที่น่าติดตาม
That first afternoon he introduced himself on campus, he asked to borrow my notes.ครั้งแรกตอนบ่ายนั้น ที่เขาเข้ามาแนะนำตัวเองตอนอยู่ในมหาวิทยาลัย เขามาขอยืมสมุดจดของฉัน
You know, my friend, until this afternoon I have always believed that a man could love only one woman.รู้ไหม เพื่อรัก จนถึงบ่ายนี้ ผมเชื่อเสมอว่าผู้ชาย สามารถรักผู้หญิงได้แค่คนเดียว
I got an appointment this afternoon with your father to show him this.ฉันนัดพ่อนายไว้ กะว่าจะให้เขาดูนี่
And in case I don't see you, good afternoon and good night.อ้อเผื่อไว้ก่อน สวัสดีตอนบ่าย-เย็น-ค่ำด้วย
...good afternoon and good night.สวัสดีเผื่อบ่าย เย็น ค่ำด้วยเลย
In case I don't see you, good afternoon and good night.ถ้าไม่เจอกันอีก สวัสดีตอนบ่าย เย็น ค่ำจ้ะ

afternoon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
午觉[wǔ jiào, ˇ ㄐㄧㄠˋ, 午觉 / 午覺] siesta; afternoon nap
下午[xià wǔ, ㄒㄧㄚˋ ˇ, 下午] afternoon; p.m.
午后[wǔ hòu, ˇ ㄏㄡˋ, 午后 / 午後] afternoon
[zè, ㄗㄜˋ, 昃] afternoon; decline

afternoon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
3時のおやつ;三時のおやつ;三時のお八つ[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea
PM[ピーエム, pi-emu] (n) (1) (abbr) {comp} (See プライベートメッセージ) private message; PM; (n-t) (2) post-meridiem; afternoon
アフタヌーンシャドー[, afutanu-nshado-] (n) afternoon shadow
アフタヌーンドレス;アフターヌーンドレス[, afutanu-ndoresu ; afuta-nu-ndoresu] (n) afternoon dress
お八つ(P);お八;御八つ[おやつ, oyatsu] (n) (1) (uk) between meal snack; (2) (See 八つ時) mid-afternoon (around 3 o'clock) snack; afternoon refreshment; afternoon tea; (P)
グッドアフターヌーン[, guddoafuta-nu-n] (n) good afternoon
先勝[せんしょう;せんかち;さきがち, senshou ; senkachi ; sakigachi] (n,vs) (1) (せんしょう only) scoring the first point; winning the first game; (n) (2) (See 六曜) lucky day in the morning, but not in the afternoon
午後一[ごごいち, gogoichi] (n) first thing in the afternoon
宵積み[よいづみ, yoidumi] (n) goods loaded in the afternoon for delivery the following morning
華胥[かしょ, kasho] (n) (1) ideal land; perfect country; (2) afternoon nap
アフターヌーン(P);アフタヌーン;アーフタヌーン[, afuta-nu-n (P); afutanu-n ; a-futanu-n] (n) (See 午後) afternoon; (P)
六時[ろくじ, rokuji] (n) (1) six o'clock; (2) {Buddh} (See 晨朝,日中・1,日没,初夜,中夜,後夜・1) six periods of a day (morning, midday, afternoon, evening, midnight, late night)
午後(P);午后(oK)[ごご, gogo] (n-adv,n-t) afternoon; p.m.; (P)
昼寝[ひるね, hirune] (n,vs) nap (afternoon); siesta; (P)

afternoon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่าย[n.] (bāi) EN: afternoon FR: après-midi [m, f]
บ่ายคล้อย[n. exp.] (bāi khløi) EN: late afternoon FR:
บ่ายโมง[n. exp.] (bāi mōng) EN: one o'clock in the afternoon ; one p.m. ; 1 p.m. ; 1:00 p.m. ; 13:00 h FR: treize heures ; une heure de l'après-midi
บ่ายโมงครึ่ง[n. exp.] (bāi mōng kh) EN: 13:30 h ; 1:30 p.m. ; half-past one in the afternoon FR: treize heures trente ; 13 h 30 ; une heure et demi ; une heure trente
บ่ายนี้[n. exp.] (bāi nī) EN: this afternoon FR: cet après-midi
บ่ายสามโมง ; บ่ายสาม[n. exp.] (bāi sām mōn) EN: three o'clock in the afternoon ; three p.m. ; 3:00 p.m. FR: quinze heures ; trois heures de l'après-midi
บ่ายสี่โมง ; บ่ายสี่[n. exp.] (bāi sī mōng) EN: four o'clock in the afternoon ; four p.m. ; 4 p.m. ; 4:00 p.m. ; 16:00 h FR: seize heures ; quatre heures de l'après-midi
บ่ายสองโมง ; บ่ายสอง[n. exp.] (bāi søng mō) EN: two o'clock in the afternoon ; two p.m. ; 2 p.m. ; 2:00 p.m. ; 14:00 h FR: quatorze heures ; deux heures de l'après-midi
บ่ายวันพุธ[n. exp.] (bāi wan phu) EN: Wednesday afternoon FR: mercredi après-midi
บรรยากาศยามเย็น[n. exp.] (banyākāt yā) EN: late afternoon atmosphere FR:
เช้าสายบ่ายเย็น[adv.] (chāo sāi bā) EN: morning, afternoon and night FR:
ช่วงบ่าย[X] (chūang bāi) EN: in the afternoon FR:
จำงาย[n.] (jamngāi) EN: afternoon FR:
กะบ่าย[n. exp.] (ka bāi) EN: afternoon shift FR:
หลังเที่ยง [X] (lang thīeng) EN: afternoon ; PM ; P.M. ; p.m FR: après-midi
หลังเที่ยงวัน [X] (lang thīeng) EN: afternoon ; PM ; P.M. ; p.m FR: après-midi
เพลาบ่าย[n. exp.] (phēlā bāi) EN: afternoon ; in the afternoon FR:
พรุ่งนี้บ่าย[adv.] (phrungnī bā) EN: tomorrow afternoon FR: demain après-midi
สวัสดิ์[n.] (sawat) EN: hello ; hi ; hi there ; good day ; good morning ; good afternoon ; good evening ; good night FR: bonjour ; bonsoir ; salut ! (fam.) ; au revoir ; adieu
สวัสดี[n.] (sawatdī) EN: hello ; hi ; hi there ; good day ; good morning ; good afternoon ; good evening ; good night FR: bonjour ; bonsoir ; salut ! (fam.) ; au revoir ; adieu
สวัสดีค่ะ[xp] (sawatdī kha) EN: hello ; hi ; hi there ; good day ; good morning ; good afternoon ; good evening ; good night FR: bonjour ; bonsoir ; salut ! (fam.) ; au revoir ; adieu ; Au revoir !
สวัสดีครับ[xp] (sawatdī khr) EN: hello ; hi ; hi there ; good day ; good morning ; good afternoon ; good evening ; good night FR: bonjour ; Bonjour ! ; bonsoir ; Bonsoir ! ; Salut ! (fam.) ; au revoir ; Au revoir ! ; adieu
สวัสดีตอนบ่าย[n. exp.] (sawatdī tøn) EN: good afternoon FR: bonjour ; bon après-midi
ตะวันบ่าย[n. exp.] (tawan bāi) EN: afternoon ; setting sun FR:
ตกบ่าย[adv.] (tok bāi) EN: in the afternoon FR:
ตอนบ่าย[n. exp.] (tøn bāi) EN: afternoon ; p.m. FR: après-midi [m, f]
ตอนบ่าย[adv.] (tøn bāi ) EN: in the afternoon FR: dans l'après-midi
ตอนบ่ายนี่[n. exp.] (tøn bāi nī) EN: this afternoon FR: cet après-midi
เวลาบ่าย[n. exp.] (wēlā bāi) EN: afternoon ; in the afternoon FR:
ยามบ่าย[n. exp.] (yām bāi) EN: afternoon FR:
ยามตูดชาย[n.] (yāmtutchāi) EN: afternoon FR:
ยามเย็น[n. exp.] (yām yen) EN: late afternoon FR: fin d'après-midi
เย็น[n.] (yen) EN: time before dusk ; late afternoon ; early evening ; evening ; dusk ; twilight ; gloaming FR: début de soirée [m] ; soir [m] ; fin d'après-midi [f]

afternoon ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachmittag {m} | am Nachmittagafternoon | in the afternoon; in mid afternoon
heute {adv} | heute Nachmittagtoday | this afternoon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า afternoon
Back to top