ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

melon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *melon*, -melon-

melon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
melon (n.) เมลอน (ผลไม้ประเภทเดียวกับแตงโม) Syn. cantaloupe, honeydew
English-Thai: HOPE Dictionary
melon(เมล'เอิน) n. ผลไม้จำพวกแตง,ผลกำไรมากที่แบ่งให้กับผู้ถือหุ้น,เงินจำนวนมาก
English-Thai: Nontri Dictionary
melon(n) แตงไทย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แตง (n.) melon
honeydew (n.) แตงเนื้อขาวชนิดหนึ่งที่มีรสหวาน (มีชื่อในภาษาละตินว่า Cucumis melon) Syn. winter melon
honeydew melon (n.) แตงเนื้อขาวชนิดหนึ่งที่มีรสหวาน (มีชื่อในภาษาละตินว่า Cucumis melon) Syn. honeydew, winter melon
winter melon (n.) แตงเนื้อขาวชนิดหนึ่งที่มีรสหวาน (มีชื่อในภาษาละตินว่า Cucumis melon) Syn. honeydew
แตงโม (n.) watermelon
โม (n.) watermelon Syn. แตงโม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yesterday, just scooping the middle out of a honeydew melon gave me a--เมื่อวาน แค่มองผลเมลอนมันก็ทำให้ฉัน
Can we have our melon back?ขอแตงโมเราคืนได้ไหม?
The melon is good. I had a bite.เมลอน อร่อยดีนะ / ฉันลองชิมดูแล้ว
I'm gonna go in there and bust that melon and find out what he's thinking.ฉันจะเข้าไปชกหน้ามัน แล้วถามว่ามันคิดอะไร
Like melon seo-ri at a farm.เหมือน"ซีโอริ" แตงโมที่ไร่
WE'RE LIKE MELON AND APRICOT.เรานี่ช่างเหมือนแตงโมกับแอ็ปริค็อทจัง
You've just gotta learn to switch off that big old melon of yours.แค่ต้องลองหยุดพักลูกเมลอนแก่ๆดูบ้าง
Did I melon that you...โอ้ ฉันลืมบอกอะไรคุณ
There could a melon seed in the reed, take it out quickly.บางทีอาจจะมีเม็ดแตงอยู่ที่ลิ้นของขลุ่ยนะ เอาออกซะ
Hey guys, come here. Check this out! He's got his melon stucked.พวกเรามาดูนี่สิ\ หัวเขาติดกับเหล็กน่ะ
Ted Jones messed with the wrong melon farmers.เท็ด โจนส์มันมาแหยมผิดคนแล้ว
That's 'cause you're working that ugly melon too hard.นั่นก็เพราะว่านายทำงาน ไอ้พวกขี้ยาหนักจนเกินไปนะสิ

melon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈密瓜[hā mì guā, ㄏㄚ ㄇㄧˋ ㄍㄨㄚ, 哈密瓜] Hami melon (a variety of muskmelon); honeydew
哈蜜瓜[hā mì guā, ㄏㄚ ㄇㄧˋ ㄍㄨㄚ, 哈蜜瓜] Hami melon (a variety of muskmelon); honeydew; also written 哈密瓜
瓜葛[guā gé, ㄍㄨㄚ ㄍㄜˊ, 瓜葛] intertwined (as melon and vine plants); interconnected; association (of two things)
瓜子[guā zǐ, ㄍㄨㄚ ㄗˇ, 瓜子] melon seeds
香瓜[xiāng guā, ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄚ, 香瓜] cantaloupe melon
冬瓜[dōng guā, ㄉㄨㄥ ㄍㄨㄚ, 冬瓜] wax gourd (Cucurbitaceae, Benincasa hispida); white gourd; white hairy melon; Chinese squash
借代[jiè dài, ㄐㄧㄝˋ ㄉㄞˋ, 借代] melonomy (rhetoric device of using one thing to stand for another)
[guā, ㄍㄨㄚ, 瓜] melon; claw; gourd; squash
瓜蒂[guā dì, ㄍㄨㄚ ㄉㄧˋ, 瓜蒂] stem of a melon; pedicel (stem) of melon, used as emetic in Chinese medicine
小袋鼠[xiǎo dài shǔ, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄞˋ ㄕㄨˇ, 小袋鼠] wallaby; pademelon
西瓜[xī guā, ㄒㄧ ㄍㄨㄚ, 西瓜] watermelon

melon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴーヤー;ゴーヤ[, go-ya-; go-ya] (n) (See 苦瓜) (Okinawan name for) bitter melon (Momordica charantia)
スイートメロン[, sui-tomeron] (n) sweet melon
ハミ瓜;哈密瓜[ハミうり;ハミウリ, hami uri ; hamiuri] (n) (uk) Hami melon (Cucumis melo var. inodorus); Chinese Hami melon; snow melon
プリンスメロン[, purinsumeron] (n) prince melon
メロンバタフライフィッシュ;レッドフィンバタフライフィッシュ[, meronbatafuraifisshu ; reddofinbatafuraifisshu] (n) Melon butterflyfish (Chaetodon trifasciatus); Redfin butterflyfish; three-banded coralfish; lineated butterflyfish
メロンパン[, meronpan] (n) melon bread (sweet baked good with a bread-dough interior and a cookie-dough crust with ridges resembling a muskmelon) (wasei
冬瓜[とうがん;とうが, tougan ; touga] (n) wax gourd (Benincasa hispida); ash gourd; white gourd; winter melon
冬瓜子[とうがし, tougashi] (n) wax gourd seed; winter melon seed
氈瓜[かもうり, kamouri] (n) (arch) (See 冬瓜) wax gourd (Benincasa hispida); winter melon
瓜実蠅;瓜実蝿[うりみばえ;ウリミバエ, urimibae ; urimibae] (n) (uk) melon fly (Bactrocera cucurbitae)
瓜田[かでん, kaden] (n) melon field or patch
疣鯛[いぼだい;イボダイ;エボダイ, ibodai ; ibodai ; ebodai] (n) (uk) Japanese butterfish (Psenopsis anomala); melon seed
苦瓜[ニガウリ;にがうり, nigauri ; nigauri] (n) (See 蔓茘枝) bitter melon (Momordica charantia)
茘枝[れいし, reishi] (n) (1) (See ライチ) litchi (Nephelium litchi); lychee; lichee; litchi nut; (2) (abbr) (See 蔓茘枝) bitter melon (Momordica charantia); (3) (abbr) (See 茘枝貝) Thais bronni (species of muricid gastropod)
針桑;柘[はりぐわ;ハリグワ, hariguwa ; hariguwa] (n) (uk) storehousebush (Cudrania tricuspidata); mandarin melon berry; silkworm thorn; cudrang
ウォーターメロン[, uo-ta-meron] (n) watermelon
サンライズ[, sanraizu] (n) (1) sunrise; (2) (See メロンパン) half-melon shaped bun (term used in the Chugoku area)
チャンプルー[, chanpuru-] (n) chanpuru; champuru; Okinawan stir-fry dish, usually containing vegetables (especially bitter melon), tofu, meat or fish (poss. from Indonesian "campur" meaning mixed)
マスクメロン[, masukumeron] (n) musk melon; cantaloup
メロン[, meron] (n) melon; (P)
水茄子;水なす[みずなす, mizunasu] (n) (1) var. of eggplant (Solanum melongena) which can be eaten raw; (2) pickled (in rice bran or vinegar) (whole) eggplant
[うり, uri] (n) melon; gourd
瓜二つ;うり二つ[うりふたつ, urifutatsu] (adj-na) as alike as two melons (two peas in a pod)
田助すいか;田助スイカ[でんすけすいか(田助すいか);でんすけスイカ(田助スイカ), densukesuika ( ta jo suika ); densuke suika ( ta jo suika )] (n) (uk) black-skinned variety of watermelon
真桑瓜[まくわうり, makuwauri] (n) melon; Cucumis melo var Makuwa
種なし西瓜;種なしスイカ;種無しスイカ;種無し西瓜[たねなしすいか(種なし西瓜;種無し西瓜);たねなしスイカ(種なしスイカ;種無しスイカ), tanenashisuika ( tane nashi suika ; tane nashi suika ); tanenashi suika ( tane nash] (n) seedless watermelon
茄子(P);茄[なす(P);なすび(茄子), nasu (P); nasubi ( nasu )] (n) eggplant (Solanum melongena); aubergine; (P)
菠蘿包[ポーローパーウ, po-ro-pa-u] (n) (See メロンパン) pineapple bun (Chinese sweet pastry similar to the Japanese melonpan)
西瓜(P);水瓜[すいか(P);スイカ(P), suika (P); suika (P)] (n) watermelon; (P)
西瓜割り[すいかわり, suikawari] (n) watermelon splitting (game)

melon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟักเขียว[n. exp.] (fak khīo) EN: wax gourd ; white gourd ; Chinese preserving melon ; ash pumpkin FR: courge blanche beurre [f]
แคนตาลูป[n.] (khaēntālūp) EN: melon ; cantaloupe FR: melon [m] ; cantaloup [m]
ขบเมล็ดแตงโม[v. exp.] (khop malet ) EN: chew melon seeds FR:
เกล็ดเมล็ดแตงโม[v. exp.] (klet malet ) EN: nibble melon seeds ; crack melon seeds in order to eat the kernels FR:
ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ[n. exp.] (kuaytīo kai) EN: rice noodles with chicken and bitter melon FR:
มะละกอ[n.] (malakø) EN: papaya ; tree melon FR: papaye [f]
เมล็ดแตงโม[n. exp.] (malet taēng) EN: melon seeds FR:
เมล่อน[n.] (mēlǿn) EN: melon FR: melon [m]
เมล่อนเกาหลี[n. exp.] (mēlǿn Kaolī) EN: Korean Melon FR:
เมล่อนเนื้อเขียว ; เมล่อนเนื้อเขียว[n. exp.] (mēlǿn neūa ) EN: Oliver's Pearl Cluster Melon FR:
เมล่อนญี่ปุ่น[n. exp.] (mēlǿn Yīpun) EN: Japanese Melon FR:
สวนเมล่อน[n. exp.] (sūan mēlǿn) EN: FR: champ de melon [m]
แตง[n.] (taēng) EN: melon ; cucurbit FR: cucurbitacée [f] ; péponide [f]
แตงโม[n.] (taēng mō) EN: watermelon FR: pastèque [f] ; melon d'eau [m]
แตงไทย[n. exp.] (taēng Thai) EN: musk melon FR: melon [m] ; cantaloup [m]
แตงไทยอ่อน [n. exp.] (taēng Thai ) EN: young musk melon FR:
ตำแตง[n. exp.] (tam taēng) EN: pound melon FR:
หัวนม[n.] (hūanom) EN: nipple FR: mamelon [m]
กะหำแพะ[n.] (kahamphae) EN: Solanum melongena FR: Solanum melongena
กวยจี๊ [= ก๋วยจี๊ = ก๊วยจี๊]][n.] (kūayjī) EN: dried watermelon seeds FR:
โลมาหัวทุย[n. exp.] (lōmā hūa th) EN: Melon-headed Whale FR:
โม[n.] (mō) EN: watermelon FR:
เนื้อแตงโม[n. exp.] (neūa taēng ) EN: pulp of a watermelon ; flesh of a watermelon FR: chair de pastèque [f]
นกกระทา [n. exp.] (nok krathā) EN: Aluminum plant ; Watermelon pilea FR:
พระเจ้าห้าพระองค์[n.] (phrajāohāph) EN: Dracontomelon dao FR: Dracontomelon dao
แตงโมกินรี[n. exp.] (taēng mō Ki) EN: Kinaree watermelon ; watermelon Kinaree FR:
แตงโมอ่อน[n. exp.] (taēng mō øn) EN: young watermelon FR:
แตงหวาน[n. exp.] (taēng wān) EN: rockmelon FR:
เต้านม[n. exp.] (tao nom) EN: udder FR: téton [m] ; mamelon [m]
ทหารแตงโม[n. exp.] (thahān taēn) EN: watermelon soldiers ; members of the armed forces sympathetic to the red shirt cause FR: soldats pastèques [mpl]
อุลิด[n.] (ulit) EN: watermelon FR:

melon ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Melone {f} [bot.] | Melonen
Melonenperle {f}melon bead
Zuckermelone {f} [bot.] [cook.] | Zuckermelonen
Wassermelone {f} [bot.] | Wassermelonen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า melon
Back to top