ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*melon*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น melon, -melon-

*melon* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
honeydew melon (n.) แตงเนื้อขาวชนิดหนึ่งที่มีรสหวาน (มีชื่อในภาษาละตินว่า Cucumis melon) Syn. honeydew, winter melon
melon (n.) เมลอน (ผลไม้ประเภทเดียวกับแตงโม) Syn. cantaloupe, honeydew
muskmelon (n.) แตงไทย Syn. cantaloupe
watermelon (n.) แตงโม
winter melon (n.) แตงเนื้อขาวชนิดหนึ่งที่มีรสหวาน (มีชื่อในภาษาละตินว่า Cucumis melon) Syn. honeydew
English-Thai: HOPE Dictionary
melon(เมล'เอิน) n. ผลไม้จำพวกแตง,ผลกำไรมากที่แบ่งให้กับผู้ถือหุ้น,เงินจำนวนมาก
watermelon(วอ'เทอะเมลเลิน) n. แตงโม
English-Thai: Nontri Dictionary
melon(n) แตงไทย
muskmelon(n) แตงชนิดหนึ่ง
watermelon(n) แตงโม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Muskmelonแตงไทย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
honeydew (n.) แตงเนื้อขาวชนิดหนึ่งที่มีรสหวาน (มีชื่อในภาษาละตินว่า Cucumis melon) Syn. winter melon
honeydew melon (n.) แตงเนื้อขาวชนิดหนึ่งที่มีรสหวาน (มีชื่อในภาษาละตินว่า Cucumis melon) Syn. honeydew, winter melon
winter melon (n.) แตงเนื้อขาวชนิดหนึ่งที่มีรสหวาน (มีชื่อในภาษาละตินว่า Cucumis melon) Syn. honeydew
แตง (n.) melon
แตงโม (n.) watermelon
โม (n.) watermelon Syn. แตงโม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yesterday, just scooping the middle out of a honeydew melon gave me a--เมื่อวาน แค่มองผลเมลอนมันก็ทำให้ฉัน
Can we have our melon back?ขอแตงโมเราคืนได้ไหม?
The melon is good. I had a bite.เมลอน อร่อยดีนะ / ฉันลองชิมดูแล้ว
In Japan... young watermelons are grown in wooden boxes so they can become... square watermelonsที่ญี่ปุ่นน่ะ... เมล่อนยังโตได้ในกล่องสี่เหลี่ยมเลย ดังนั้น พวกเค้า ก็จะ...
I'm gonna go in there and bust that melon and find out what he's thinking.ฉันจะเข้าไปชกหน้ามัน แล้วถามว่ามันคิดอะไร
Like melon seo-ri at a farm.เหมือน"ซีโอริ" แตงโมที่ไร่
WE'RE LIKE MELON AND APRICOT.เรานี่ช่างเหมือนแตงโมกับแอ็ปริค็อทจัง
The boss' sweater melons look bigger on tv.แตงหัวหน้าดูใหญ่ขึ้นนะ ในทีวี
You've just gotta learn to switch off that big old melon of yours.แค่ต้องลองหยุดพักลูกเมลอนแก่ๆดูบ้าง
Trying to push a watermelon Through a garden hose.พยายามที่จะดันแตงโม สวนต้องฉีดน้ำด้วยสายยาง
Also known as a jelly melon, a kiwano, or the african horned cumber.แต่งงานตอนยิ่งเด็กเท่าไหร่ นายก็มีโอกาศอย่ามากเท่านั้น
Did I melon that you...โอ้ ฉันลืมบอกอะไรคุณ

*melon* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冬瓜[dōng guā, ㄉㄨㄥ ㄍㄨㄚ, 冬瓜] wax gourd (Cucurbitaceae, Benincasa hispida); white gourd; white hairy melon; Chinese squash
哈密瓜[hā mì guā, ㄏㄚ ㄇㄧˋ ㄍㄨㄚ, 哈密瓜] Hami melon (a variety of muskmelon); honeydew
哈蜜瓜[hā mì guā, ㄏㄚ ㄇㄧˋ ㄍㄨㄚ, 哈蜜瓜] Hami melon (a variety of muskmelon); honeydew; also written 哈密瓜
瓜葛[guā gé, ㄍㄨㄚ ㄍㄜˊ, 瓜葛] intertwined (as melon and vine plants); interconnected; association (of two things)
借代[jiè dài, ㄐㄧㄝˋ ㄉㄞˋ, 借代] melonomy (rhetoric device of using one thing to stand for another)
[guā, ㄍㄨㄚ, 瓜] melon; claw; gourd; squash
瓜子[guā zǐ, ㄍㄨㄚ ㄗˇ, 瓜子] melon seeds
瓜蒂[guā dì, ㄍㄨㄚ ㄉㄧˋ, 瓜蒂] stem of a melon; pedicel (stem) of melon, used as emetic in Chinese medicine
香瓜[xiāng guā, ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄚ, 香瓜] cantaloupe melon
小袋鼠[xiǎo dài shǔ, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄞˋ ㄕㄨˇ, 小袋鼠] wallaby; pademelon
西瓜[xī guā, ㄒㄧ ㄍㄨㄚ, 西瓜] watermelon

*melon* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォーターメロン[, uo-ta-meron] (n) watermelon
ゴーヤー;ゴーヤ[, go-ya-; go-ya] (n) (See 苦瓜) (Okinawan name for) bitter melon (Momordica charantia)
サンライズ[, sanraizu] (n) (1) sunrise; (2) (See メロンパン) half-melon shaped bun (term used in the Chugoku area)
スイートメロン[, sui-tomeron] (n) sweet melon
チャンプルー[, chanpuru-] (n) chanpuru; champuru; Okinawan stir-fry dish, usually containing vegetables (especially bitter melon), tofu, meat or fish (poss. from Indonesian "campur" meaning mixed)
ハミ瓜;哈密瓜[ハミうり;ハミウリ, hami uri ; hamiuri] (n) (uk) Hami melon (Cucumis melo var. inodorus); Chinese Hami melon; snow melon
プリンスメロン[, purinsumeron] (n) prince melon
マスクメロン[, masukumeron] (n) musk melon; cantaloup
メロン[, meron] (n) melon; (P)
メロンバタフライフィッシュ;レッドフィンバタフライフィッシュ[, meronbatafuraifisshu ; reddofinbatafuraifisshu] (n) Melon butterflyfish (Chaetodon trifasciatus); Redfin butterflyfish; three-banded coralfish; lineated butterflyfish
メロンパン[, meronpan] (n) melon bread (sweet baked good with a bread-dough interior and a cookie-dough crust with ridges resembling a muskmelon) (wasei
冬瓜[とうがん;とうが, tougan ; touga] (n) wax gourd (Benincasa hispida); ash gourd; white gourd; winter melon
冬瓜子[とうがし, tougashi] (n) wax gourd seed; winter melon seed
氈瓜[かもうり, kamouri] (n) (arch) (See 冬瓜) wax gourd (Benincasa hispida); winter melon
水茄子;水なす[みずなす, mizunasu] (n) (1) var. of eggplant (Solanum melongena) which can be eaten raw; (2) pickled (in rice bran or vinegar) (whole) eggplant
[うり, uri] (n) melon; gourd
瓜二つ;うり二つ[うりふたつ, urifutatsu] (adj-na) as alike as two melons (two peas in a pod)
瓜実蠅;瓜実蝿[うりみばえ;ウリミバエ, urimibae ; urimibae] (n) (uk) melon fly (Bactrocera cucurbitae)
瓜田[かでん, kaden] (n) melon field or patch
田助すいか;田助スイカ[でんすけすいか(田助すいか);でんすけスイカ(田助スイカ), densukesuika ( ta jo suika ); densuke suika ( ta jo suika )] (n) (uk) black-skinned variety of watermelon
疣鯛[いぼだい;イボダイ;エボダイ, ibodai ; ibodai ; ebodai] (n) (uk) Japanese butterfish (Psenopsis anomala); melon seed
真桑瓜[まくわうり, makuwauri] (n) melon; Cucumis melo var Makuwa
種なし西瓜;種なしスイカ;種無しスイカ;種無し西瓜[たねなしすいか(種なし西瓜;種無し西瓜);たねなしスイカ(種なしスイカ;種無しスイカ), tanenashisuika ( tane nashi suika ; tane nashi suika ); tanenashi suika ( tane nash] (n) seedless watermelon
苦瓜[ニガウリ;にがうり, nigauri ; nigauri] (n) (See 蔓茘枝) bitter melon (Momordica charantia)
茄子(P);茄[なす(P);なすび(茄子), nasu (P); nasubi ( nasu )] (n) eggplant (Solanum melongena); aubergine; (P)
茘枝[れいし, reishi] (n) (1) (See ライチ) litchi (Nephelium litchi); lychee; lichee; litchi nut; (2) (abbr) (See 蔓茘枝) bitter melon (Momordica charantia); (3) (abbr) (See 茘枝貝) Thais bronni (species of muricid gastropod)
菠蘿包[ポーローパーウ, po-ro-pa-u] (n) (See メロンパン) pineapple bun (Chinese sweet pastry similar to the Japanese melonpan)
西瓜(P);水瓜[すいか(P);スイカ(P), suika (P); suika (P)] (n) watermelon; (P)
西瓜割り[すいかわり, suikawari] (n) watermelon splitting (game)
針桑;柘[はりぐわ;ハリグワ, hariguwa ; hariguwa] (n) (uk) storehousebush (Cudrania tricuspidata); mandarin melon berry; silkworm thorn; cudrang

*melon* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟักเขียว[n. exp.] (fak khīo) EN: wax gourd ; white gourd ; Chinese preserving melon ; ash pumpkin FR: courge blanche beurre [f]
หัวนม[n.] (hūanom) EN: nipple FR: mamelon [m]
กะหำแพะ[n.] (kahamphae) EN: Solanum melongena FR: Solanum melongena
แคนตาลูป[n.] (khaēntālūp) EN: melon ; cantaloupe FR: melon [m] ; cantaloup [m]
ขบเมล็ดแตงโม[v. exp.] (khop malet ) EN: chew melon seeds FR:
เกล็ดเมล็ดแตงโม[v. exp.] (klet malet ) EN: nibble melon seeds ; crack melon seeds in order to eat the kernels FR:
กวยจี๊ [= ก๋วยจี๊ = ก๊วยจี๊]][n.] (kūayjī) EN: dried watermelon seeds FR:
ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ[n. exp.] (kuaytīo kai) EN: rice noodles with chicken and bitter melon FR:
โลมาหัวทุย[n. exp.] (lōmā hūa th) EN: Melon-headed Whale FR:
มะละกอ[n.] (malakø) EN: papaya ; tree melon FR: papaye [f]
เมล็ดแตงโม[n. exp.] (malet taēng) EN: melon seeds FR:
เมล่อน[n.] (mēlǿn) EN: melon FR: melon [m]
เมล่อนเกาหลี[n. exp.] (mēlǿn Kaolī) EN: Korean Melon FR:
เมล่อนเนื้อเขียว ; เมล่อนเนื้อเขียว[n. exp.] (mēlǿn neūa ) EN: Oliver's Pearl Cluster Melon FR:
เมล่อนญี่ปุ่น[n. exp.] (mēlǿn Yīpun) EN: Japanese Melon FR:
โม[n.] (mō) EN: watermelon FR:
เนื้อแตงโม[n. exp.] (neūa taēng ) EN: pulp of a watermelon ; flesh of a watermelon FR: chair de pastèque [f]
นกกระทา [n. exp.] (nok krathā) EN: Aluminum plant ; Watermelon pilea FR:
พระเจ้าห้าพระองค์[n.] (phrajāohāph) EN: Dracontomelon dao FR: Dracontomelon dao
สวนเมล่อน[n. exp.] (sūan mēlǿn) EN: FR: champ de melon [m]
แตง[n.] (taēng) EN: melon ; cucurbit FR: cucurbitacée [f] ; péponide [f]
แตงโม[n.] (taēng mō) EN: watermelon FR: pastèque [f] ; melon d'eau [m]
แตงโมกินรี[n. exp.] (taēng mō Ki) EN: Kinaree watermelon ; watermelon Kinaree FR:
แตงโมอ่อน[n. exp.] (taēng mō øn) EN: young watermelon FR:
แตงไทย[n. exp.] (taēng Thai) EN: musk melon FR: melon [m] ; cantaloup [m]
แตงไทยอ่อน [n. exp.] (taēng Thai ) EN: young musk melon FR:
แตงหวาน[n. exp.] (taēng wān) EN: rockmelon FR:
ตำแตง[n. exp.] (tam taēng) EN: pound melon FR:
เต้านม[n. exp.] (tao nom) EN: udder FR: téton [m] ; mamelon [m]
ทหารแตงโม[n. exp.] (thahān taēn) EN: watermelon soldiers ; members of the armed forces sympathetic to the red shirt cause FR: soldats pastèques [mpl]
อุลิด[n.] (ulit) EN: watermelon FR:

*melon* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Melone {f} [bot.] | Melonen
Zuckermelone {f} [bot.] [cook.] | Zuckermelonen
Wassermelone {f} [bot.] | Wassermelonen
Melonenperle {f}melon bead

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *melon*
Back to top