ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-melon-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น melon, *melon*,

-melon- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yesterday, just scooping the middle out of a honeydew melon gave me a--เมื่อวาน แค่มองผลเมลอนมันก็ทำให้ฉัน
Can we have our melon back?ขอแตงโมเราคืนได้ไหม?
The melon is good. I had a bite.เมลอน อร่อยดีนะ / ฉันลองชิมดูแล้ว
I'm gonna go in there and bust that melon and find out what he's thinking.ฉันจะเข้าไปชกหน้ามัน แล้วถามว่ามันคิดอะไร
Like melon seo-ri at a farm.เหมือน"ซีโอริ" แตงโมที่ไร่
WE'RE LIKE MELON AND APRICOT.เรานี่ช่างเหมือนแตงโมกับแอ็ปริค็อทจัง
You've just gotta learn to switch off that big old melon of yours.แค่ต้องลองหยุดพักลูกเมลอนแก่ๆดูบ้าง
Did I melon that you...โอ้ ฉันลืมบอกอะไรคุณ
There could a melon seed in the reed, take it out quickly.บางทีอาจจะมีเม็ดแตงอยู่ที่ลิ้นของขลุ่ยนะ เอาออกซะ
Hey guys, come here. Check this out! He's got his melon stucked.พวกเรามาดูนี่สิ\ หัวเขาติดกับเหล็กน่ะ
Ted Jones messed with the wrong melon farmers.เท็ด โจนส์มันมาแหยมผิดคนแล้ว
That's 'cause you're working that ugly melon too hard.นั่นก็เพราะว่านายทำงาน ไอ้พวกขี้ยาหนักจนเกินไปนะสิ

-melon- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈密瓜[hā mì guā, ㄏㄚ ㄇㄧˋ ㄍㄨㄚ, 哈密瓜] Hami melon (a variety of muskmelon); honeydew
哈蜜瓜[hā mì guā, ㄏㄚ ㄇㄧˋ ㄍㄨㄚ, 哈蜜瓜] Hami melon (a variety of muskmelon); honeydew; also written 哈密瓜
瓜葛[guā gé, ㄍㄨㄚ ㄍㄜˊ, 瓜葛] intertwined (as melon and vine plants); interconnected; association (of two things)
瓜子[guā zǐ, ㄍㄨㄚ ㄗˇ, 瓜子] melon seeds

-melon- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴーヤー;ゴーヤ[, go-ya-; go-ya] (n) (See 苦瓜) (Okinawan name for) bitter melon (Momordica charantia)
スイートメロン[, sui-tomeron] (n) sweet melon
ハミ瓜;哈密瓜[ハミうり;ハミウリ, hami uri ; hamiuri] (n) (uk) Hami melon (Cucumis melo var. inodorus); Chinese Hami melon; snow melon
プリンスメロン[, purinsumeron] (n) prince melon
メロンバタフライフィッシュ;レッドフィンバタフライフィッシュ[, meronbatafuraifisshu ; reddofinbatafuraifisshu] (n) Melon butterflyfish (Chaetodon trifasciatus); Redfin butterflyfish; three-banded coralfish; lineated butterflyfish
メロンパン[, meronpan] (n) melon bread (sweet baked good with a bread-dough interior and a cookie-dough crust with ridges resembling a muskmelon) (wasei
冬瓜[とうがん;とうが, tougan ; touga] (n) wax gourd (Benincasa hispida); ash gourd; white gourd; winter melon
冬瓜子[とうがし, tougashi] (n) wax gourd seed; winter melon seed
氈瓜[かもうり, kamouri] (n) (arch) (See 冬瓜) wax gourd (Benincasa hispida); winter melon
瓜実蠅;瓜実蝿[うりみばえ;ウリミバエ, urimibae ; urimibae] (n) (uk) melon fly (Bactrocera cucurbitae)
瓜田[かでん, kaden] (n) melon field or patch
疣鯛[いぼだい;イボダイ;エボダイ, ibodai ; ibodai ; ebodai] (n) (uk) Japanese butterfish (Psenopsis anomala); melon seed
苦瓜[ニガウリ;にがうり, nigauri ; nigauri] (n) (See 蔓茘枝) bitter melon (Momordica charantia)
茘枝[れいし, reishi] (n) (1) (See ライチ) litchi (Nephelium litchi); lychee; lichee; litchi nut; (2) (abbr) (See 蔓茘枝) bitter melon (Momordica charantia); (3) (abbr) (See 茘枝貝) Thais bronni (species of muricid gastropod)
針桑;柘[はりぐわ;ハリグワ, hariguwa ; hariguwa] (n) (uk) storehousebush (Cudrania tricuspidata); mandarin melon berry; silkworm thorn; cudrang

-melon- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟักเขียว[n. exp.] (fak khīo) EN: wax gourd ; white gourd ; Chinese preserving melon ; ash pumpkin FR: courge blanche beurre [f]
แคนตาลูป[n.] (khaēntālūp) EN: melon ; cantaloupe FR: melon [m] ; cantaloup [m]
ขบเมล็ดแตงโม[v. exp.] (khop malet ) EN: chew melon seeds FR:
เกล็ดเมล็ดแตงโม[v. exp.] (klet malet ) EN: nibble melon seeds ; crack melon seeds in order to eat the kernels FR:
ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ[n. exp.] (kuaytīo kai) EN: rice noodles with chicken and bitter melon FR:
มะละกอ[n.] (malakø) EN: papaya ; tree melon FR: papaye [f]
เมล็ดแตงโม[n. exp.] (malet taēng) EN: melon seeds FR:
เมล่อน[n.] (mēlǿn) EN: melon FR: melon [m]
เมล่อนเกาหลี[n. exp.] (mēlǿn Kaolī) EN: Korean Melon FR:
เมล่อนเนื้อเขียว ; เมล่อนเนื้อเขียว[n. exp.] (mēlǿn neūa ) EN: Oliver's Pearl Cluster Melon FR:
เมล่อนญี่ปุ่น[n. exp.] (mēlǿn Yīpun) EN: Japanese Melon FR:
สวนเมล่อน[n. exp.] (sūan mēlǿn) EN: FR: champ de melon [m]
แตง[n.] (taēng) EN: melon ; cucurbit FR: cucurbitacée [f] ; péponide [f]
แตงโม[n.] (taēng mō) EN: watermelon FR: pastèque [f] ; melon d'eau [m]
แตงไทย[n. exp.] (taēng Thai) EN: musk melon FR: melon [m] ; cantaloup [m]
แตงไทยอ่อน [n. exp.] (taēng Thai ) EN: young musk melon FR:
ตำแตง[n. exp.] (tam taēng) EN: pound melon FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -melon-
Back to top