ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

medieval

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *medieval*, -medieval-

medieval ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
medieval (adj.) เกี่ยวกับสมัยกลาง See also: ในสมัยกลาง, ในยุคกลาง Syn. prehistoric, heroic, mediaeval
medieval (adj.) ล้าสมัย See also: โบราณ, เชย Syn. old-fashioned, dated, mediaeval Ops. fashionable, stylish
medievalism (n.) ประเพณีและความเชื่อในยุคกลาง Syn. mediaevalism
medievalist (n.) นักศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในยุคกลาง Syn. mediaevalist
medievally (adv.) ในยุคกลาง
English-Thai: HOPE Dictionary
medieval(มีดิอี'เวิล) adj. เกี่ยวกับยุคกลาง,สมัยเก่า,ล้าสมัย
English-Thai: Nontri Dictionary
medieval(adj) เกี่ยวกับยุคกลาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Medieval artศิลปะยุคกลาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
medievalismคตินิยมสมัยกลาง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's a teacher of medieval literature.เขาเป็นศาสตราจารย์ ของวรรณคดียุคกลาง
I'm gonna get medieval on your ass.ฉันจะได้รับในยุคกลางในตูดของคุณ
It feels as though we have ascended a medieval stone fortress... towering above the center of Asia.รู้สึกเหมือนกำลังปีนขึ้นบน ปราการหินแบบยุคกลาง ที่ตระหง่านอยู่เหนือภูมิภาคเอเชียกลาง
I want to be a professor of medieval literature.ฉันอยากเป็นครูสอนบทประพันธ์ยุคกลาง
I'll have the medieval meal.ขอเป็นอาหารแบบยุคกลางนะ
One medieval meal, and...แบบยุคกลางที่นึง, กับ...
And this comes with medieval meal.และนี่ของแถมมากับอาหารยุคกลาง
I'm going to study how medieval philosophiesผมก็จะเรียน ต่อทางด้าน หลักธรรมศาสนาของโบสถ์ในสมัยยุคกลาง
"There was a medieval warming period, after all.""มียุคมืดที่เป็นช่วงที่ร้อนอยู่ช่วงนึง ก็เท่านั้น"
Just their medieval methods. I'm sorry, dearฉันเพียงแค่สงสัย วิธีลงโทษแบบยุคกลางของคุณเท่านั้น
I teach archaeology and medieval history at Forman College.สอนวิชาประวัติศาสตร์ ที่ มหาวิทยาลัยฟอแมน
How does a medieval artifact end up in Vannacutt's loony bin, anyway?เราจะรู้ได้อย่างไรว่าของพวกนี้อยู่ที่ไหน?

medieval ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿姆河[Ā mǔ hé, ㄚ ㄇㄨˇ ㄏㄜˊ, 阿姆河] Amu Darya, the biggest river of Central Asia, from Pamir to Aral sea, forming the boundary between Afghanistan and Tajikistan then flowing through Turkmenistan and Uzbekistan; formerly called Oxus by Greek and Western writers, and Gihon by medieval Islami
勃艮第[bó gěn dì, ㄅㄛˊ ㄍㄣˇ ㄉㄧˋ, 勃艮第] Burgundy (Bourgogne), kingdom during medieval period, now region of France
布鲁日[Bù lǔ rì, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄖˋ, 布鲁日 / 布魯日] Bruges (Dutch Brugge), medieval town in Belgium
狼井[láng jǐng, ㄌㄤˊ ㄐㄧㄥˇ, 狼井] wolf trap (trou de loup), medieval defensive trap consisting of a concealed pit with sharp spikes
中世纪[zhōng shì jì, ㄓㄨㄥ ㄕˋ ㄐㄧˋ, 中世纪 / 中世紀] medieval; Middle Ages

medieval ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
吾妻鏡;東鑑[あずまかがみ;あづまかがみ, azumakagami ; adumakagami] (n) Japanese medieval text that chronicles events of the Kamakura Shogunate
突厥[とっけつ, tokketsu] (n) Gokturks; Sky Turks; Tujue; (powerful Turkic confederation from medieval Inner Asia)
胴丸;筒丸[どうまる, doumaru] (n) medieval armour lacking a solid breastplate and sleeves
自治都市[じちとし, jichitoshi] (n) (See 自由都市) commune (of medieval Europe)
自由都市[じゆうとし, jiyuutoshi] (n) (1) free city (of Germany); (2) (See 自治都市) commune (of medieval Europe)
ハン;ハーン[, han ; ha-n] (n) khan (medieval ruler of a Tatary tribe)
[かん, kan] (n) (See ハン) khan (medieval ruler of a Tatary tribe)
馬上槍試合[ばじょうやりじあい, bajouyarijiai] (n) jousting match; joust; tournament (medieval)

medieval ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สถาปัตยกรรมยุคกลาง[n. exp.] (sathāpattay) EN: Medieval architecture FR: architecture médiévale [f]
ยุคกลาง[n. prop.] (Yuk Klāng) EN: Middle Ages ; Medieval Age FR: Moyen Âge[m] ; Moyen-Âge [m]

medieval ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wüstung {f}deserted medieval town (village)
Eigentümlichkeit {f}medievalism
Geschichtsforscher {m}medievalist
Hochmittelalter {n} [hist.]High Middle Ages; high-medieval period
mittelalterlich {adj}medieval; mediaeval
mittelalterlich {adv}medievally; mediaevally
nachmittelalterlich {adj}post-medieval

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า medieval
Back to top