ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

marina

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *marina*, -marina-

marina ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
marina (n.) ท่าจอดเรือ Syn. dock, landing
marinade (n.) น้ำซอสซึ่งใช้หมักเนื้อหรือปลาให้นุ่มก่อนนำไปประกอบอาหาร Syn. flavoring
marinade (n.) เนื้อหมักน้ำซอสก่อนนำไปประกอบอาหาร
marinade (vt.) จุ่มเนื้อในน้ำซอส See also: หมักในน้ำซอส Syn. marinate
marinate (vt.) จุ่มในน้ำซอส See also: หมักในน้ำซอส Syn. preserve, souse
marination (n.) การจุ่มในของหมัก
English-Thai: HOPE Dictionary
marina(มะรี'นะ) n. ที่จอดเรือสำหรับซ่อมและบริการเรือเล็ก
marinade(แมระนาด', แม'ระเนด) n. น้ำซอสสำหรับจุ่มเนื้อ
marinara(แมระแน'ระ) n. น้ำซอสมะเขือเทศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Honorable Judge Marina R. Bickford presiding.The Honorable Judge Marina R. Bickford presiding.
Yacht was reported stolen out of the marina an hour ago.มีรายงานว่า ชั่วโมงก่อน มีเรือถูกขโมย
Without their sacrifice, there wouldn't be a marina or a pier.ถ้าปราศจากการเสียสละของพวกเขา ก็ไม่มีท่าเรือ ไม่มีสะพาน
Try the marina loop. Maybe we'll make it through.ลองใช้เส้นทางเรียบท่าเรือ บางทีเส้นทางนั้นอาจสะดวกกว่า
That should help us narrow down what marina they came from.มันจะช่วยให้การหาท่าเรือที่เขาจอดอยู่แคบลงเยอะ
On this marina and the two others.ทั้งที่นี่และอีกสองแห่งด้วย
Making sure our marina surveillance is in place.ดูให้แน่ใจว่าการเฝ้าระวังที่ท่าจอดเรือเรียบร้อยแล้ว
That's why I'm gonna order 24h surveillance on this marina and the two others.เพราะงั้นผมจึงจะสั่งให้มีการเฝ้าระวัง 24 ชม. ทั้งที่นี่และอีกสองที่ด้วย
Yep, you can watch streaming video of the marina right now if you want to.ใช่ จะดูสดๆ จากท่าเรือยังได้ถ้าอยากดู
I've got to make sure Lundy gets his man... after I figure out a way to erase the marina files and make up with my girlfriend.ผมต้องให้ลันดี้ได้ตัวคนที่เขาต้องการ หลังจากหาวิธีลบไฟล์ที่ท่าเรือนั่นได้ และคืนดีกับแฟนก่อน
So, I'm off duty today, but here are those marina reports.ฉันเลิกงานแล้ววันนี้ แต่นี่คือรายงานท่าจอดเรือ
Uh, we got an install job over in Marina del Rey.ต้องไปติดตั้งเครื่องที่มารีน่า เดล เรย์

marina ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卤汁[lǔ zhī, ㄌㄨˇ ㄓ, 卤汁 / 滷汁] gravy; marinade
腌制[yān zhì, ㄧㄢ ㄓˋ, 腌制 / 腌製] marinated; to make by pickling, salting or curing
卤味[lǔ wèi, ㄌㄨˇ ㄨㄟˋ, 卤味 / 滷味] marinade
腌汁[yān zhī, ㄧㄢ ㄓ, 腌汁 / 醃汁] marinade (sauce)
腌肉[yān ròu, ㄧㄢ ㄖㄡˋ, 腌肉 / 醃肉] salt pork; bacon; marinaded meat; cured meat

marina ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants
カスリモヨウベニハゼ[, kasurimoyoubenihaze] (n) Griffiths' pygmy-goby (Trimma griffithsi, found in the Indo-West Pacific); princess pygmy goby (Trimma marinae, found in Japan, New Guinea and Palau)
セビチェ[, sebichie] (n) ceviche; seviche; South American dish of marinated raw seafood
どぶ漬[どぶづけ, dobuduke] (n) drenching; soaking; marinating
マリーナ[, mari-na] (n) marina; (P)
マリナーラ;マリナラ[, marina-ra ; marinara] (n) marinara
マリネ[, marine] (n) marinade (fre
マリネード[, marine-do] (n) marinade
ラムレーズン[, ramure-zun] (n) rum raisin; raisins marinated in rum
南蛮漬け;南蛮漬[なんばんづけ, nanbanduke] (n) roasted or deep-fried fish or meat, marinated in a spicy sauce
極まり無い;極まりない;窮まり無い;窮まりない[きわまりない, kiwamarinai] (adj-i) extremely; in the extreme; boundless; limitless
漬け汁[つけじる;つけしる, tsukejiru ; tsukeshiru] (n) marinade
照り焼き;照焼き(io);照焼(io)[てりやき, teriyaki] (n) teriyaki (meat or fish marinated in sweet soy sauce and broiled)
蛭木騙[ひるぎだまし;ヒルギダマシ, hirugidamashi ; hirugidamashi] (n) (uk) grey mangrove (Avicennia marina); white mangrove

marina ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มารีน่า[n.] (mārinā) EN: marina FR:
มารีน่า[n. prop.] (Mārinā ) EN: Marina FR: Marina
มารีน่า เบย์ แซนด์ส = มารีน่า เบย์ แซนด์ = มารีน่าเบย์แซนด์ส = มารีน่าเบย์แซนด์[TM] (Mārinā Bē S) EN: Marina Bay Sands FR: Marina Bay Sands
ปีปีดำ[n. exp.] (pīpī dam) EN: grey mangrove ; olive mangrove ; white mangrove ; Avicennia marina FR:
แสมขาว[n. exp.] (samaē khāo) EN: grey mangrove ; olive mangrove ; white mangrove ; Avicennia marina FR: Avicennia marina
ท่าเทียบเรือ[n. exp.] (thā thīep r) EN: wharf ; marina ; pier FR: ponton [m] ; appontement [m] ; quai [m] ; marina [f]
ที่จอดเรือ[n.] (thījøtreūa) EN: marina FR: marina [f]
ถั่วเล[n. exp.] (thūa lē) EN: Vigna marina FR: Vigna marina
ต้นปีปี[n. exp.] (ton pīpī) EN: grey mangrove ; olive mangrove ; white mangrove ; Avicennia marina FR:
หอยแครงดอง[n. exp.] (høi khraēng) EN: pickled cockles ; marinated cockles FR:
ไก่ย่าง[n. exp.] (kai yāng) EN: roasted chicken ; barbecued chicken ; grilled chicken ; broiled chicken ; crispy fried chicken ; grilled herb-marinated chicken FR: poulet rôti [m] ; poulet grillé [m]
ข้าวมันไก่[n.] (khāomankai) EN: chicken with rice cooked in chicken broth ; steamed chicken rice ; rice steamed with chicken soup ; rice mixed with chicken fat ; Hainanese chicken rice ; boned, sliced Hainan-style chicken with marinated rice ; chicken on rice FR: poule au riz [f]
หมัก[v.] (mak) EN: salt ; pickle ; corn ; marinate FR: saler ; mariner
หมัก[adj.] (mak) EN: marinated FR: mariné
หมักปรุงรส[adj.] (mak prung r) EN: marinated FR: mariné
หมักไว้[v.] (mak wai) EN: marinate FR: mariner
หมูหมัก[n. exp.] (mū mak) EN: marinated pork FR: porc mariné [m]
หมูหหมักปรุงรส[n. exp.] (mū mak prun) EN: marinated pork FR: porc mariné [m]
เนื้อหหมักปรุงรส[n. exp.] (neūa mak pr) EN: marinated beef FR:

marina ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schreiadler {m} [ornith.]Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina)
Sauerbraten {m} [cook.]sauerbraten; marinated pot roast

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า marina
Back to top