ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flavoring

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flavoring*, -flavoring-

flavoring ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flavoring (n.) น้ำซอสซึ่งใช้หมักเนื้อหรือปลาให้นุ่มก่อนนำไปประกอบอาหาร
flavoring (vt.) ใส่เครื่องปรุงรส Syn. appetizer, seasoning
English-Thai: HOPE Dictionary
flavoring(เฟล'เวอริง) n. สิ่งที่ให้กลิ่น,สิ่งปรุงรส,ของชูรส
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flavoring Agentsสารปรุงกลิ่นรส,สารแต่งกลิ่นรส,สารแต่งกลิ่น,ตัวแต่งกลิ่น,สารแต่งกลิ่นและรส [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, we'll add some flavoring when we market it.เดี๋ยวเราค่อยปรุงรสเวลาเราจำหน่ายละกัน
They have maple flavoring baked right in.มันมีไส้เมเปิลอยู่ด้านในด้วยนะ
Just a flavoring to cut the bitterness.แค่เครื่องปรุง \ มันตัดรสขม
Nothing says gratitude like tropical flavoring.ไม่มีอะไรทำให้ชื่นใจ ได้เท่ากับรสชาติของเขตร้อน

flavoring ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
矫味剂[jiǎo wèi jì, ㄐㄧㄠˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, 矫味剂 / 矯味劑] corrective agent (e.g. adjusting taste of medicine); flavoring agent (e.g. peppermint in toothpaste)
调味剂[tiáo wèi jì, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, 调味剂 / 調味劑] flavoring agent (e.g. peppermint in toothpaste)
调料[tiáo liào, ㄊㄧㄠˊ ㄌㄧㄠˋ, 调料 / 調料] condiment; seasoning; flavoring
调味[tiáo wèi, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ, 调味 / 調味] seasoning; condiment; flavoring; dressing; essences
调味品[tiáo wèi pǐn, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄣˇ, 调味品 / 調味品] seasoning; flavoring
调味料[tiáo wèi liào, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˋ, 调味料 / 調味料] seasoning; condiment; flavoring; dressing; essences
香精[xiāng jīng, ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄥ, 香精] seasoning; condiment; flavoring; dressing; essences
香料[xiāng liào, ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄠˋ, 香料] spice; flavoring; condiment; perfume

flavoring ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
着味[ちゃくみ, chakumi] (n) seasoning (esp. in food industry with additives); flavoring
着味液[ちゃくみえき, chakumieki] (n) seasoning solution; flavoring solution
矯味剤[きょうみざい, kyoumizai] (n) taste masking agent; flavoring substance
はりはり;ハリハリ[, harihari ; harihari] (n) (See はりはり漬け) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings
はりはり漬け;ハリハリ漬け[はりはりつけ(はりはり漬け);ハリハリつけ(ハリハリ漬け), hariharitsuke ( harihari tsuke ); harihari tsuke ( harihari tsuke )] (n) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings
人工香料[じんこうこうりょう, jinkoukouryou] (n) (1) artificial flavoring; (2) synthetic perfume
加味[かみ, kami] (n,vs) (1) seasoning; flavoring; flavouring; (2) taking (something) into consideration; taking into account; (P)
調味[ちょうみ, choumi] (n,vs) seasoning; flavoring; flavouring
香味料[こうみりょう, koumiryou] (n) flavoring; flavouring; spice
香料[こうりょう, kouryou] (n) (1) flavoring; flavouring; spices; (2) fragrance; perfume; incense; (3) condolence gift; (P)

flavoring ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชูรส[n.] (chūrot) EN: flavouring ; flavoring (Am.) ; seasoning FR:
วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส[n. exp.] (watthu prun) EN: flavouring agent ; flavoring agent (Am.) FR:

flavoring ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschmack {m}flavouring [Br.]; flavoring [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flavoring
Back to top