ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aloud

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aloud*, -aloud-

aloud ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aloud (adv.) อย่างดัง See also: อย่างได้ยินชัด Syn. loudly, noisily
English-Thai: HOPE Dictionary
aloud(อะเลาดฺ') adj. ดัง,ออกเสียง, Syn. loudly, audibly ###A. silently, inaudibly
English-Thai: Nontri Dictionary
aloud(adv) ดัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อ่านออกเสียง (v.) read aloud
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He did not remember when he'd first started to talk aloud when he was by himself.เขาไม่ได้จำได้ว่าเมื่อเขาได้ เริ่มต้นครั้งแรก ในการพูดคุยดัง ๆ เมื่อเขาได้ ด้วยตัวเอง
But now he said his thoughts aloud many times... ... since there was no one they could annoy.แต่ตอนนี้เขากล่าวว่าความคิด ของเขาออกมาดัง ๆ หลาย ๆ ครั้งเนื่องจากมี ไม่มีใครที่มันสามารถรบกวน
Keung, the Boss asks you to shout aloud that the cocaine is yoursเคียง, เจ้านาย บอกให้แกตะโกนดังๆว่าโคเคนเป็นของแก
He had but to speak aloud the words that came into his head... and those around him would fall in line.เขาต้องพูดทุกสิ่งที่ได้ยินจากหูฟัง เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามบท
We need to say aloud to really hear for ourselves you got to reattach the woman's tongue i was there, i didn't actually do the reattaching still you are the intern they wanted on that caseเราต้องการตะโกนออกไปดังดัง ว่าเราเป็นยังไง เธอได้ต่อลิ้นคนไข้ ฉันอยู่ด้วย แต่ไม่ได้เป็นคนต่อ
It hasn't been heard aloud in 3,000 years.เลิกใช้มา 3,000 ปีแล้ว
I don't read aloud anymore.ฉันไม่อ่านออกเสียงอีกแล้ว
I read several chapters aloud and nothing happened.พ่ออ่านออกเสียงไปสักสองสามตอน ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น
And then we found out she was making these women read aloud to her.เราได้พบว่าเธอให้ผู้หญิงพวกนั้น อ่านออกเสียงให้เธอฟัง
# A moment, a love A dream aloud ## A moment, a love A dream aloud #
'Cause I was at the local library, where I read Cheerleading Today aloud to blind geriatrics, and I came across this little page-turner.ฉันเพิ่งไปอ่าน "เชียร์ลีดเดอร์วันนี้" ให้คนตาบอดฟัง ที่ห้องสมุด บังเอิญไปเจอนี่ "กติกาวงประสานเสียง"
I often talk aloud to myself. I find it extraordinarily useful.ฉันมักปรึกษา พูดคุยกับตัวเองบ่อยๆ มันได้ผลในหลายๆเรื่อง

aloud ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
朗诵[lǎng sòng, ㄌㄤˇ ㄙㄨㄥˋ, 朗诵 / 朗誦] read aloud with expression; recite; declaim
高声[gāo shēng, ㄍㄠ ㄕㄥ, 高声 / 高聲] aloud; loud; loudly
朗读[lǎng dú, ㄌㄤˇ ㄉㄨˊ, 朗读 / 朗讀] read aloud; read loudly and clearly
自言自语[zì yán zì yǔ, ㄗˋ ㄧㄢˊ ㄗˋ ㄩˇ, 自言自语 / 自言自語] talk to oneself; think aloud; soliloquize
呫哔[tiè bì, ㄊㄧㄝˋ ㄅㄧˋ, 呫哔 / 呫嗶] to read aloud
呫毕[tiè bì, ㄊㄧㄝˋ ㄅㄧˋ, 呫毕] to read aloud; also written 呫嗶|呫哔

aloud ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コーラルリーディング[, ko-raruri-deingu] (n) choral reading (reading aloud in a group)
叫号[きょうごう, kyougou] (n,vs) crying aloud
読み上げ算[よみあげざん, yomiagezan] (n) having the figures read aloud by another person; calculation by abacus
読み聞かせる[よみきかせる, yomikikaseru] (v1,vt) to read aloud to another
一唱三嘆;一倡三歎[いっしょうさんたん, isshousantan] (n,vs) one reading (of a poem aloud) leaves one with ceaseless sighs of admiration
区切る(P);句切る[くぎる, kugiru] (v5r,vt) (1) (esp. 区切る) to demarcate; to delimit; to divide (an area); to mark off; to cut off; (2) (esp. 句切る) to punctuate; to put an end to (e.g. a sentence); to insert pauses or breaks (e.g. when reading aloud); (P)
号泣[ごうきゅう, goukyuu] (n,vs) crying aloud; lamentation; wailing; (P)
素読[そどく, sodoku] (n,vs) (See 素読み) reading something (usu. aloud) without trying to understand it; reading something only for the purposes of proofreading
講じる[こうじる, koujiru] (v1,vt) (1) (See 講ずる・1) to take measures; to work out a plan; (2) (See 講ずる・2) to lecture; to read aloud; (3) (See 講ずる・3) to confer
講ずる[こうずる, kouzuru] (vz,vt) (1) (See 講じる・1) to take measures; to work out a plan; (2) (See 講じる・2) to lecture; to read aloud; (3) (See 講じる・3) to confer; (P)

aloud ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่านดัง ๆ = อ่านดังๆ[v. exp.] (ān dang-dan) EN: read out loud ; read aloud FR: lire à haute voix
อ่านออก[v. exp.] (ān øk) EN: be literate ; read aloud ; understand FR: savoir lire ; être lettré (Belg.)
อ่านออกเสียง[v. exp.] (ān øksīeng) EN: read aloud FR: lire à voix haute
ดัง[adj.] (dang) EN: loud ; noisy ; aloud FR: bruyant ; sonore
ดัง ๆ = ดังๆ[adv.] (dang-dang) EN: aloud FR: à voix haute ; à haute voix ; tout haut
เปรย[v.] (proēi) EN: think aloud ; hint ; insinuate ; remark FR: soliloquer ; monologuer
เปรย ๆ = เปรยๆ[v. exp.] (proēi-proēi) EN: think aloud ; hint ; insinuate ; remark FR: soliloquer ; monologuer
อู้[adv.] (ū) EN: loudly ; aloud ; vociferously FR:

aloud ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
laut {adv}; mit lauter Stimme | laut lesenaloud | to read aloud
nachdenken (über) | nachdenkend | nachgedacht | er/sie denkt nach | ich/er/sie dachte nach | er/sie hat/hatte nachgedacht | laut nachdenkento think {thought; thought} (about) | thinking about | thought about | he/she thinks | I/he/she thought | he/she has/had thought | to think aloud; to think out loud

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aloud
Back to top