ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

amoral

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *amoral*, -amoral-

amoral ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amoral (n.) คนไร้ศีลธรรม
amoral (adj.) ไร้ศีลธรรม Syn. sinful, venal, evil Ops. moral, pure
English-Thai: HOPE Dictionary
amoral(อะมอ' เริล) adj. ไร้ศีลธรรม, ไร้หรือไม่ยึดในกฎเกณฑ์. -amorality n.
English-Thai: Nontri Dictionary
amoral(adj) ไร้ศีลธรรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
amoralอศีลธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And calling me amoral because I'm atheistic is religious persecution.และการเรียกฉันว่าไร้ศีลธรรม เพราะฉันเป็น Atheist เป็นการกดขี่ทางศาสนา
Will not be as empty and as amoralคงจะไม่ว่างเปล่า เหมือนจิตสำนึกของคุณ
She may be amoral, but she is brilliant.แม้เธอจะเป็นคนไร้ศีลธรรม แต่เธอก็ฉลาดล้ำมาก
Earlier you called it dark, but aren't all the African-based syncretic religions amoral?ก่อนหน้านี้คุณเรียกมันว่าศาสตร์มืด แต่ทุกศาสนาลูกผสมพื้นฐานอัฟริกัน ล้วนแล้วแต่ไม่ยึดติดไม่ใช่เหรอ
Amoral, you know what I mean?ไร้ศีลธรรม/ คุณเข้าใจใช่มั้ย?
Amoral, I mean.ชั้นหมายถึงไร้ศีลธรรมน่ะ

amoral ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
amoralisch {adj}amoral
amoralisch {adv}amorally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า amoral
Back to top