ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lamp

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lamp*, -lamp-

lamp ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lamp (n.) โคมไฟ Syn. lantern, light
Lampang (n.) จังหวัดลำปาง
Lampang (n.) ลำปาง
lampback (n.) เขม่า Syn. carbon black, smut
lampblack (n.) เขม่าดำ (ที่เกิดจากการเผาไหม้ของน้ำมันหรือก๊าซ) See also: เขม่า, ขี้เขม่า
lamplighter (n.) ผู้จุดตะเกียง
Lampoon (n.) จังหวัดลำพูน
Lampoon (n.) ลำพูน
lampoon (n.) ข้อเขียนที่เยาะเย้ยถากถาง Syn. caricature
lampoon (vt.) ถากถาง See also: เหน็บแนม
lamppost (n.) เสาไฟถนน
lampshade (n.) ที่บังตะเกียง
English-Thai: HOPE Dictionary
lamp(แลมพฺ) n. ตะเกียง,ประทีป,โคม,หลอดไฟ,ดวงดาว,ตะวัน,คบไฟ,เครื่องกำเนิดความร้อน หรือแสง, Syn. lantern,bulb
lampoon(แลมพูน') n. ถ้อยคำเหน็บแนมอย่างรุนแรง vt. ถากถางอย่างรุนแรง., See also: lampooner n. ดูlampoon n. lampoonist n. ดูampoon lampoonery n. ดูlampoon, Syn. abuse,satire,satirize
lamppost(แลมพ'โพสทฺ) n. เสาดวงไฟถนน
lampshade(แลมพฺ'เชด) n. ที่บังตะเกียง
English-Thai: Nontri Dictionary
lamp(n) ตะเกียง,โคมไฟ,โป๊ะไฟ,หลอดไฟ,คบไฟ
lampoon(vt) เขียนด่า,ถากถาง,เหยียดหยาม,เหน็บแนม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lamp shellหอยตะเกียง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lampoonถ้อยถากถาง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lampreysรูปร่างคล้ายปลาไหล [การแพทย์]
Lampshadesโคมไฟ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรือนไฟ (n.) size of fire in a lamp or lantern
ดวงประทีป (n.) lamp See also: light, torch, flame Syn. ดวงไฟ, ตะเกียง, โคม, โคมไฟ, เทียน
ดวงไฟ (n.) lamp See also: light, torch, flame Syn. ตะเกียง, โคม, โคมไฟ, เทียน
ตะเกียง (n.) lamp See also: lantern
ประทีป (n.) lamp See also: lantern, light, torch Syn. ไฟ, เทียน, โคมไฟ, คบเพลิง, ตะเกียง, คบไฟ
เรือนไฟ (n.) lamp See also: lantern
โคม (n.) lamp See also: light, lantern Syn. ประทีป, ตะเกียง, โคมไฟ
โคมไฟ (n.) lamp See also: lantern, light Syn. โคม, ประทีป, ตะเกียง
โทษาดิลก (n.) lamp See also: night ornament, light, lantern, torch, light bulb Syn. ตะเกียง
กระจุ๊บ (n.) lamp holder See also: electric light socket Syn. กระจุบ
จังหวัดลำปาง (n.) Lampang
ลำปาง (n.) Lampang Syn. จังหวัดลำปาง
กระเหม่า (n.) lampblack See also: soot Syn. เขม่า
จังหวัดลำพูน (n.) Lamphun
ลำพูน (n.) Lamphun Syn. จังหวัดลำพูน
ถากถาง (v.) lampoon Syn. ค่อนว่า
โป๊ะ (n.) lampshade Syn. โป๊ะไฟ
โป๊ะไฟ (n.) lampshade
ตะเกียงลาน (n.) kerosene lamp See also: kerosene stove, kind of winding lamp
ตะเกียงแก๊ส (n.) acetylene lamp
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Actually, I was born in Lampangจริงๆ แล้วฉันเกิดที่ลำปาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# I lift my lamp beside the golden door ##ฉันนำทางเขา สู่ประตูสีทอง
A young man who liked this lamp was more than what he seemed.หนุ่มคนนี้เหมือนตะเกียงดวงนี้ เป็นมากกว่าทีเห็น
The rest of the treasure is yours, but the lamp is mine!เจ้าเอาสมบัติได้ทั้งหมด เว้นแต่ตะเกียงวิเศษเป็นของข้า
Could you turn the lamp to the right by 15 degrees?คุณช่วยหันโคมไฟไปทางขวาสิบห้าองศาได้ไหม?
Got a little lamp there.มีหลอดไฟน่ารักตรงนี้ด้วย
I'm gonna swing this lamp up to you and you grab it, and I'll pull you down.ฉันจะเหวี่ยงตะเกียงไปให้เธอ.. แล้วเธอก็จับให้ได้ ฉันจะได้ดึงเธอลงมา
The lamp we bought at Ikea together.ตะเกียงที่เราซื้อมาด้วยกัน
What? You think i'm going to tell him about the trip to mykonos where you threw a lamp at my head?คิดว่าผมจะบอกเรื่องที่เม็คคาโน่เหรอ
It's like a lamp in a room that's always been there.เหมือนกับโคมไฟในห้อง ที่อยู่ในนั้นมาตลอด
Let the lamp affix its beam.ให้โคมไฟปรับลำแสงให้ตรง
Well, if we're all in agreement, let the lamp affix its beam.เราตกลังกันแล้วนะ เปิดไฟส่องกันเถอะ
[ Woman ] d The light from the lamp is not all d[Woman] #The light from the lamp is not all #

lamp ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
长明灯[cháng míng dēng, ㄔㄤˊ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄥ, 长明灯 / 長明燈] altar lamp burning day and night
[gāng, ㄍㄤ, 釭] hanging bowl for lamp or fish
岐路灯[qí lù dēng, ㄑㄧˊ ㄌㄨˋ ㄉㄥ, 岐路灯 / 岐路燈] Lamp in side-street (c. 1777), novel by Qing dynasty writer Li Lüyuan 李綠園|李绿园
[xīn, ㄒㄧㄣ, 芯] lamp pith; core
壁灯[bì dēng, ㄅㄧˋ ㄉㄥ, 壁灯 / 壁燈] wall lamp; bracket light
夹具[jiā jù, ㄐㄧㄚ ㄐㄩˋ, 夹具 / 夾具] clamp; pliers
夹紧[jiā jǐn, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄣˇ, 夹紧 / 夾緊] clamp; vise
[ní, ㄋㄧˊ, 輗] clamps for crossbar of carriage
节能灯[jié néng dēng, ㄐㄧㄝˊ ㄋㄥˊ ㄉㄥ, 节能灯 / 節能燈] compact fluorescent lamp
灯罩[dēng zhào, ㄉㄥ ㄓㄠˋ, 灯罩 / 燈罩] cover of lamp; lampshade; glass cover of oil lamp
桌灯[zhuō dēng, ㄓㄨㄛ ㄉㄥ, 桌灯 / 桌燈] desk lamp
台灯[tái dēng, ㄊㄞˊ ㄉㄥ, 台灯 / 檯燈] desk lamp; table lamp
落地灯[luò dì dēng, ㄌㄨㄛˋ ㄉㄧˋ ㄉㄥ, 落地灯 / 落地燈] floor lamp
汽灯[qì dēng, ㄑㄧˋ ㄉㄥ, 汽灯 / 汽燈] gas lamp
七鳃鳗[qī sāi mán, ㄑㄧ ㄙㄞ ㄇㄢˊ, 七鳃鳗 / 七鰓鰻] lamprey (jawless proto-fish of family Petromyzontidae)
八目鳗[bā mù mán, ㄅㄚ ㄇㄨˋ ㄇㄢˊ, 八目鳗 / 八目鰻] lamprey (jawless proto-fish of family Petromyzontidae)
[dēng, ㄉㄥ, 灯 / 燈] lamp; light; lantern; CL:盞|盏
灯柱[dēng zhù, ㄉㄥ ㄓㄨˋ, 灯柱 / 燈柱] lamppost
灯台[dēng tái, ㄉㄥ ㄊㄞˊ, 灯台 / 燈臺] lampstand
灯盏[dēng zhǎn, ㄉㄥ ㄓㄢˇ, 灯盏 / 燈盏] lantern; uncovered oil lamp
水银灯[shuǐ yín dēng, ㄕㄨㄟˇ ˊ ㄉㄥ, 水银灯 / 水銀燈] mercury-vapor lamp
矿灯[kuàng dēng, ㄎㄨㄤˋ ㄉㄥ, 矿灯 / 礦燈] miner's lamp; mine light
霓虹灯[ní hóng dēng, ㄋㄧˊ ㄏㄨㄥˊ ㄉㄥ, 霓虹灯 / 霓虹燈] neon lamp
[qián, ㄑㄧㄢˊ, 钳 / 鉗] pincers; pliers; tongs; claw (of animal); to grasp with pincers; to pinch; to clamp; to restrain; to restrict; to gag
[qián, ㄑㄧㄢˊ, 拑] pliers; pincers; to clamp
[qián, ㄑㄧㄢˊ, 箝] pliers; pincers; to clamp
钳子[qián zi, ㄑㄧㄢˊ ㄗ˙, 钳子 / 鉗子] pliers; forceps; clamp
石英卤素灯[shí yīng lǔ sù dēng, ㄕˊ ㄌㄨˇ ㄙㄨˋ ㄉㄥ, 石英卤素灯 / 石英鹵素燈] quartz halogen lamp
安全灯[ān quán dēng, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄥ, 安全灯 / 安全燈] safety lamp; safelight
夹板[jiā bǎn, ㄐㄧㄚ ㄅㄢˇ, 夹板 / 夾板] splint; clamp; vise (as torture instrument)
路灯[lù dēng, ㄌㄨˋ ㄉㄥ, 路灯 / 路燈] street lamp; street light

lamp ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アームライト[, a-muraito] (n) adjustable lamp (wasei
アラームランプ[, ara-muranpu] (n) {comp} alarm lamp
アルコールランプ[, aruko-ruranpu] (n) alcohol lamp
ウォーニングランプ[, uo-ninguranpu] (n) warning lamp
オンエアランプ[, on'earanpu] (n) on the air lamp
ガスランプ[, gasuranpu] (n) gas lamp
ガス灯;瓦斯灯(ateji);ガス燈(oK);瓦斯燈(ateji)(oK)[ガスとう, gasu tou] (n) gas light; gas lamp
キセノンアークランプ[, kisenon'a-kuranpu] (n) Xenon arc lamp
キセノンランプ[, kisenonranpu] (n) Xenon lamp
グローランプ[, guro-ranpu] (n) glow lamp
サークライン[, sa-kurain] (n) circular fluorescent lamp (Circuline)
シーリングランプ[, shi-ringuranpu] (n) ceiling lamp
ジャッジランプ[, jajjiranpu] (n) judge lamp
ナトリウムランプ[, natoriumuranpu] (n) sodium vapor lamp (vapour) (from Natrium lamp)
ナトリウム灯[ナトリウムとう, natoriumu tou] (n) sodium-vapor lamp; sodium-vapour lamp
パイロットランプ[, pairottoranpu] (n) pilot lamp
ハザードランプ[, haza-doranpu] (n) hazard lamp
ハロゲンランプ[, harogenranpu] (n) halogen lamp
ハロゲン電球[ハロゲンでんきゅう, harogen denkyuu] (n) tungsten halogen lamp
フォグランプ[, foguranpu] (n) fog lamp
フォッグランプ[, fogguranpu] (n) fog lamp
ランプ点灯[ランプてんとう, ranpu tentou] (n) {comp} lighting of a lamp
ランプ芯[ランプしん, ranpu shin] (n) lamp wick
吊りランプ;吊ランプ;釣りランプ;釣ランプ[つりランプ, tsuri ranpu] (n) droplight; hanging lamp; pendant; pendent lamp; swinging lamp
常灯[じょうとう, joutou] (n) (1) continuously burning light (e.g. at a Buddhist altar); (2) roadside lamp that stays lit all night
御明かし;御灯;御灯明[みあかし;ごとう(御灯);みとう(御灯), miakashi ; gotou ( o tomoshibi ); mitou ( o tomoshibi )] (n) lighted lamp (or candle, etc.) provided as a religious offering
灯油[とうゆ, touyu] (n) lamp oil; kerosene; (P)
点灯管[てんとうかん, tentoukan] (n) gas discharge lamp starter; fluorescent lamp starter; glow starter
百物語[ひゃくものがたり, hyakumonogatari] (n) round of ghost stories (trad. at night with a lamp or candle being extinguished after each story)
行灯;行燈(oK)[あんどん;あんどう, andon ; andou] (n) fixed paper-enclosed lantern; paper-covered wooden stand housing an (oil) lamp
豆球[まめきゅう, mamekyuu] (n) (abbr) (See 豆電球) miniature light bulb; midget lamp
豆電球[まめでんきゅう, mamedenkyuu] (n) miniature light bulb; midget lamp
軒灯;軒燈(oK)[けんとう, kentou] (n) lamp or electric light at the eaves of a house; door light
高灯台;高燈台(oK)[たかとうだい, takatoudai] (n) tall lamp or candle stand; tall candlestick
アークランプ[, a-kuranpu] (n) arc lamp; arc light
アメリカヤツメ属[アメリカヤツメぞく, amerikayatsume zoku] (n) Ichthyomyzon (genus of lamprey in the family Petromyzontidae)
アメリカンブルックランプリ[, amerikanburukkuranpuri] (n) American brook lamprey (Lampetra appendix)
ウクライナヤツメ属[ウクライナヤツメぞく, ukurainayatsume zoku] (n) Eudontomyzon (genus of lamprey in the family Petromyzontidae)
ウミヤツメ;シーランプリ[, umiyatsume ; shi-ranpuri] (n) sea lamprey (Petromyzon marinus)
ウミヤツメ属[ウミヤツメぞく, umiyatsume zoku] (n) Petromyzon (genus of lamprey in the family Petromyzontidae)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アラームランプ[あらーむらんぷ, ara-muranpu] alarm lamp
ランプ[らんぷ, ranpu] lamp
ランプ点灯[ランプてんとう, ranpu tentou] lighting of a lamp (LED)
装置のランプ[そうちのランプ, souchino ranpu] busy indicator, busy lamp

lamp ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชวาลา[n.] (chawālā) EN: lamp ; lantern FR:
ชวาล[n.] (chawān) EN: flame ; lamp FR: flamme [f]
ดวงไฟ[n. exp.] (dūang fai) EN: lamp ; light FR: lampe [f]
ดวงประทีป[n.] (dūang prath) EN: lamp ; light ; torch ; flame ; flamelight ; torchlight ; lantern light FR: lampe [f] ; torche [f]
ไฟ[n.] (fai) EN: electric lamp ; light FR: feu [f] ; lampe [f] ; lumière [f]
จุดตะเกียง[v. exp.] (jut takīeng) EN: light a lamp FR: allumer une lampe
โคม[n.] (khōm) EN: floating lantern ; lamp ; light ; lantern FR: lanterne [f] ; lampe [f] ; fanal [m] ; abat-jour [m]
โคมดักยุง[n. exp.] (khōm dak yu) EN: mosquito lamp FR: lampe anti-moustiques [f]
โคมไฟ[n.] (khōm fai) EN: lamp ; lantern ; light FR: lampe [f]
โคมไฟจากไม้ไอติม[n. exp.] (khōm fai jā) EN: popsicle stick lamp ; ice cream stick lamp FR:
โคมไฟลาวา[n. exp.] (khōm fai lā) EN: lava lamp FR:
โคมไฟเพดาน[n. exp.] (khōm fai ph) EN: ceiling Lamp FR: lustre [m]
โคมไฟตั้งโต๊ะ[n. exp.] (khōm fai ta) EN: table lamp FR: lampe de bureau [f] ; lampe de chevet [f]
โคมไฟถนน[n. exp.] (khōm fai th) EN: street lamp ; street light FR: lampadaire [m]
โคมไฟติดผนัง[n. exp.] (khōm fai ti) EN: wall lamp ; wall light FR: lampe murale [f]
เครื่องดักยุง[n. exp.] (khreūang da) EN: mosquito lamp FR: piège à moustiques [m] ; lampe anti-moustiques [f]
ขั้วหลอด[n. exp.] (khūa løt) EN: lamp socket FR:
ก้อนน้ำตาล[n. exp.] (køn nāmtān) EN: sugar lamp FR: morceau de sucre [m]
กระจุบ ; กระจุ๊บ[n.] (krajup) EN: lamp holder FR:
หลอดไฟ[n.] (løtfai) EN: bulb ; light bulb ; electric bulb ; incandescent lamp FR: ampoule [f] ; ampoule électrique [f]
หลอดไฟฟ้า[n.] (løtfaifā) EN: bulb ; light bulb ; electric lamp ; incandescent lamp FR: ampoule électrique [f] ; ampoule [f] ; lampe [f] ; lampe à incandescence [f]
หลอดอินฟราเรด[n. exp.] (løt infrārē) EN: infrared lamp FR:
นีออน[n.] (nī-øn) EN: neon ; neon lamp FR: néon [m]
ปทีป[n.] (pathīp) EN: lamp ; lantern FR:
โป๊ะไฟ[n. exp.] (po fai) EN: lampshade ; lamp FR:
ประทีป[n.] (prathīp) EN: lamp ; light ; lantern FR: lampe [f]
เรือนไฟ[n.] (reūoenfai) EN: lamp ; lantern FR:
ไส้ตะเกียง[n. exp.] (sai takīeng) EN: lamp-wick ; lamp mantle FR: mèche de lampe [f]
ตะเกียง[n.] (takīeng) EN: lamp ; oil lamp ; lantern FR: lampe [f] ; lanterne [f] ; luminaire [m] ; bec de gaz [m]
ตะเกียงฟู่[n. exp.] (takīeng fū) EN: blow lamp FR:
ตะเกียงเจ้าพายุ[n. exp.] (takīeng jao) EN: storm lantern ; paraffin lamp ; pressure lantern FR:
ตะเกียงแก๊ส[n. exp.] (takīeng kaē) EN: acetylene lamp ; gas lantern FR:
ตะเกียงกรีดยาง[n. exp.] (takīeng krī) EN: acetylene lamp ; gas lantern FR:
ตะเกียงลาน[n.] (takīenglān) EN: kerosene lamp ; kerosene stove ; kind of winding lamp FR:
โทษาดิลก[n.] (thōsādilok) EN: lamp FR:
แอ่งเชียงใหม่-ลำพูน[n. prop.] (Aeng Chieng) EN: Chiang Mai-Lamphun Basin FR:
แอ่งลำปาง[n. prop.] (Aeng Lampān) EN: Lampang Basin FR:
บ้าลำโพง[adv.] (bālamphōng) EN: talkatively FR:
บางลําพู[n. prop.] (Bāng Lamphū) EN: Banglamphu ; Bang Lamphu FR: Banglamphu ; Bang Lamphu
ชลัมพุ[n.] (chalamphu) EN: water FR: eau [f]

lamp ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ampel {f}hanging lamp
Vorschaltgerät {n} [electr.] | Lampe mit eingebautem Vorschaltgerätballast | self-ballasted lamp
Nachttischlampe {f}bedside lamp
Leuchtstofflampe {f}fluorescent lamp
Glimmlampe {f}glow lamp
Grubenlampe {f}safety lamp; Davy lamp
Anzeigelampe {f}indicator lamp
Kontrollleuchte {f}indicator lamp
Handlampe {f}inspection lamp
Stablampe {f}inspection lamp
Feuchtraumleuchte {f}damp-proof luminaire; moisture-proof lamp
Nebelschlussleuchte {f}rear fog lamp
Neonröhre {f}neon lamp
Kontrolleuchte {f}pilot lamp
Taschenlampe {f}pocket lamp
Projektionslampe {f}projection lamp
Kontrolllampe {f}; Kontrollampe
amplitudenmoduliert {adj} | amplitudenmoduliertes Signalamplitude-modulated | amplitude-modulated signal
Blitzlampe {f} | Blitzlampen
Blockierschaltung {f}clamping circuit
schlampig {adj} | schlampiger | am schlampigstenblowzy | blowzier | blowziest
Bügelschelle {f}bolt clamp
Klemmbügel {m}clamping bracket
Lampion {m} | Lampions
Befestigungsmutter {f}clamp nut; securing nut
Klaviersaitendraht {m} [mus.]clamp strap
Aufspannvorrichtung {f}clamping device
Befestigungsschraube {f}clamping bolt; fastening screw
Klemmbefestigung {f}clamping assembly
Klemmenlasche {f}clamping plate
Klemmmutter {f} (an Anschlussklemme)clamping nut
Klemmplatte {f} (für Seilbefestigung)clamping plate
Klemmpratze {f}clamping claw
Klemmring {m}clamping ring; ferrule
Klemmschraube {f} [techn.]clamping screw
Schraubbacke {f}clamping jaw
Spannarm {m}clamping arm
Spannbacke {f}clamping jaw; gripping jaw
Konsolenschelle {f}console clamp
Diagonalschelle {f}diagonal clamp

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lamp
Back to top