ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-invasion-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น invasion, *invasion*,

-invasion- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bad news. The invasion of Osterlich will have to be delayed.ข่าวร้ายครับ การบุก ออสตินลิค ถูกเลื่อนออกไป
Napaloni will leave the invasion of Osterlich to me.เนโพโลนี จะต้องออก ออกจาก ออสตินลิค ของฉัน
Garbitsch! The invasion of Osterlich.การ์บริทซ เราจะบุก ออสตินลิค
Here is Colonel Chee of the North Sarkhanese invasion force.{\cHFFFFFF}Here is Colonel Chee of the North Sarkhanese invasion force.
I've got nothing to say. This is an invasion of my privacy!ผมไม่มีอะไรจะพูด นี่เป็นการบุกรุกความเป็นส่วนตัวผม !
And it will be all that I have to say about this, uh... this invasion of my privacy.And it will be all that l have to say about this... . This invasion of my privacy.
Oh, I think to continue would be an unwarranted invasion of my husband's privacy and,โอ้ ฉันคิดว่าถ้าทำต่อไป จะเป็นการล่วงล้ำเรื่องส่วนตัวของเค้าเกินไป
Clearing the way for an overwhelming invasion of the islands.เพื่อเปิดทางไปสู่การโจมตีทั้งหมู่เกาะ
It fights against the invasion of harmful substances.คอยป้องกันสิ่งแปลกปลอมต่างๆจากภายนอก
Supposedly the invasion was to find an artefact..การบุกครั้งนี้ก็เพื่อตามหาสิ่งล้ำค่
[Radio: Man] That's McFly, a new British invasion band-นั่นคือ แมคฟลาย วงดนตรีใหม่ที่จะเข้ามาครองอังกฤษ
How can you do that? That's, like, invasion of privacy.อาจารย์ทำแบบนั้นได้ยังไง นั่นมันล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว

-invasion- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノルマンディー上陸作戦[ノルマンディーじょうりくさくせん, norumandei-jourikusakusen] (n) Invasion of Normandy (June-July 1944); Normandy Invasion
ピッグス湾事件[ピッグスわんじけん, piggusu wanjiken] (n) Bay of Pigs Invasion (1961)
三韓出兵[さんかんしゅっぺい, sankanshuppei] (n) (obsc) legendary military invasion of Korea in the 3rd century
三韓征伐[さんかんせいばつ, sankanseibatsu] (n) (arch) legendary military invasion of Korea in the 3rd century
元寇[げんこう, genkou] (n) the Mongol Invasion
神風[かみかぜ(P);しんぷう;かむかぜ, kamikaze (P); shinpuu ; kamukaze] (n) (1) divine wind (esp. a typhoon thought to have protected Japan from a Mongolian invasion in the 13th century); (2) (かみかぜ only) kamikaze; (P)
軍事侵略[ぐんじしんりゃく, gunjishinryaku] (n) military aggression; military invasion

-invasion- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การรุกราน[n.] (kān rukrān) EN: aggression ; invasion ; attack ; offensive FR: agression [f] ; invasion [f] ; offensive [f] ; envahissement [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -invasion-
Back to top