ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*insure*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น insure, -insure-

*insure* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insure (vt.) ประกันภัย See also: ประกัน, รับประกัน, รับรอง Syn. quarantee, certify, endorse
insure (vi.) ประกันภัย See also: ประกัน, รับประกัน, รับรอง Syn. quarantee, certify, endorse
insure against (phrv.) รับประกัน See also: ประกัน, รับรอง Syn. cover against, indemnify against
insure for (phrv.) ทำประกัน (เพื่อป้องกัน) See also: ประกัน (เพื่อป้องกัน) Syn. cover for
insure with (phrv.) ทำประกันกับ See also: ประกันกับ
insured (adj.) ซึ่งมีประกัน Syn. quaranteed, warranteed
insurer (n.) ผู้รับประกัน See also: บริษัทประกันภัย, คนขายประกัน
reinsure (vt.) ทำประกันใหม่
reinsurer (n.) ผู้ทำประกันใหม่
English-Thai: HOPE Dictionary
insure(อินชัวร์') vt. ประกันภัย,ประกัน vi. รับประกัน,ออกกรมธรรม์
insured(อินชัวร์ดฺ') n. ผู้ได้รับการประกันภัย,ผู้มีประกันภัย,ผู้เอาประกัน
insurer(อินชัว'เรอะ) n. บริษัทประกัน,ผู้รับรอง,ผู้รับประกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
insure(vt) ประกัน,ค้ำประกัน,รับรอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
insure๑. รับประกันภัย๒. เอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
insuredผู้เอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
insurerผู้รับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reinsuredผู้เอาประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reinsurerผู้รับประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุ้มภัย (v.) insure against dangers Syn. ป้องกันภัย, ระวังภัย
ป้องกันภัย (v.) insure against dangers Syn. ระวังภัย
ผู้รับประกัน (n.) insurer Syn. ผู้รับประกันภัย
ผู้รับประกันภัย (n.) insurer
ระวังภัย (v.) insure against dangers Syn. ป้องกันภัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They have 17 churches I could insure, and Jerry and I need the business.มีโบสถ์ 17 ที่เป็นหลักประกัน เจอร์รี่กับผมต้องการงานนี้
They're insured. Why should they give a fuck?พวกเขากำลังได้รับการประกัน ทำไมพวกเขาควรให้มีเพศสัมพันธ์?
Well, aside from the fact... that you're insured by the company I work for...คือจริงๆแล้ว ผมทำงานให้บริษัทประกันที่คุณใช้บริการอยู่
Your money is insured by the government. You won't lose a dime.เงินคุณรัฐบาลเป็นประกันไม่สูญหาย
I hear her hair's insured for $10,000.ฉันได้ยินมาว่า ผมของเธอประกันไว้ หนึ่งหมื่น
I wonder if bomb-makers are insured for things like that.อยากรู้จังว่ามือระเบิดจะได้เงินประกัน จากแผลแบบนั้นรึเปล่า?
And so, my fellow Americans in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defense...ประชาชน ชาว สหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างสหพันธรัฐที่สมบูรณ์แบบขึ้น
As a member of my personal bodyguard, it'll be your job to insure that you die long before I do.เหมือนพวกองครักษ์ของข้า งานของเจ้าคือ ตายก่อนข้า
From this night forward, the goddess's protection will insure that Akkad will be great forever.จากคืนนี้ไป เกราะของนางฟ้าเป็นสิ่งรับประกัน ว่า อัคคาดจะยิ่งใหญ่ตลอดไป
Your great gift insures the glory and prosperity of Akkad...ของขวัญชิ้นใหญ่ของพวกท่าน เพื่อความมั่นใจในความยิ่งใหญ่ และความเจริญของอัคคาด...
As a safety precaution, we'll need to continually monitor your speech and sensory activity to insure the tissue being removed will not leave you impaired in any way.เพื่อความปลอดภัย เราจะดูจอมอนิเตอร์อยู่ตลอด การตอบสนองทางการพูดและประสาทของคุณเพื่อรับประกันว่าก้อนเนื้อนั้น จะถูกนำออกไปโดยไม่เกิดผลร้ายใดๆอีก
Yes, but both vehicles are insured by your company, so I need you-เกิดอะไรขึ้นระหว่างพวกเธอสองคนก่อนจูบนั้นล่ะ

*insure* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保险[bǎo xiǎn, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ, 保险 / 保險] insurance; to insure; safe; secure; be sure; be bound to
投保人[tóu bǎo rén, ㄊㄡˊ ㄅㄠˇ ㄖㄣˊ, 投保人] insured person

*insure* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マルチライン保険会社[マルチラインほけんがいしゃ, maruchirain hokengaisha] (n) (See モノライン保険会社) multiline insurance company; multiline insurer
モノライン保険会社[モノラインほけんがいしゃ, monorain hokengaisha] (n) (See マルチライン保険会社) monoline insurance company; monoline insurer
保険を掛ける;保険をかける[ほけんをかける, hokenwokakeru] (exp,v1) to insure (something)
保険事故[ほけんじこ, hokenjiko] (n) event insured against
保険付き[ほけんづき, hokenduki] (n) guaranteed; insured
保険者[ほけんしゃ, hokensha] (n) (See 被保険者) insurer
確保[かくほ, kakuho] (n,vs) guarantee; maintain; ensure; insure; secure; reservation; (P)
被保険物[ひほけんぶつ, hihokenbutsu] (n) insured item
被保険者[ひほけんしゃ, hihokensha] (n) (See 保険者) insured person; (P)
貧すれば鈍する[ひんすればどんする, hinsurebadonsuru] (exp) (id) Poverty dulls the wit

*insure* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบิกทาง[v.] (boēkthāng) EN: pioneer ; clear the way ; insure free passage FR: ouvrir la voie
จตุปาริสุทธิศีล[n.] (jatupārisut) EN: fourfold observance to insure purity FR:
ค้ำประกัน[v.] (khamprakan) EN: guarantee ; ensure ; assure ; warrant ; attest ; insure ; certify ; act as surety FR: garantir ; assurer ; certifier
คุ้มภัย[v. exp.] (khum phai) EN: insure against dangers FR:
ผู้เอาประกัน[n. exp.] (phū ao prak) EN: insuree ; insured ; insured party ; policy holder FR: assuré [m]
ผู้เอาประกันภัย[n. exp.] (phū ao prak) EN: assured ; insured ; insuree FR:
ผู้รับประกันภัย[n.] (phūrappraka) EN: insurer FR: assureur [m]
ประกัน[v.] (prakan) EN: guarentee ; secure ; warrant ; insure ; ensure FR: garantir ; assurer ; couvrir
ประกันอัคคีภัย[v. exp.] (prakan akkh) EN: insure against fire FR:
ประกันรถยนต์[v. exp.] (prakan roty) EN: have a car insured FR:
รับประกัน[v.] (rapprakan) EN: insure ; assure ; guarantee FR: assurer ; garantir ; certifier

*insure* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mitversicherte {m,f}; Mitversicherteradditional insured
Wertbrief {m}insured letter
Wertpaket {n}insured parcel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *insure*
Back to top