ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

warranteed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *warranteed*, -warranteed-

warranteed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
warranteed (adj.) ซึ่งมีประกัน Syn. quaranteed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า warranteed
Back to top