ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inelastic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inelastic*, -inelastic-

inelastic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inelastic (adj.) ซึ่งไม่ขึ้นลงตามราคา (ทางการเงิน) See also: ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง, ซึ่งไม่ผันผวน Syn. rigid, unyielding, stable
inelastic (adj.) ซึ่งไม่ยืดหยุ่น Syn. inflexible, stable, rigid Ops. pliable, bending
English-Thai: HOPE Dictionary
inelastic(อินอิแลส'ทิค) adj. ไม่ยืดหยุ่น,ไม่ปรับตัว,ไม่พลิกแพลง,ไม่ยอม., See also: inelasticity n., Syn. inflexible
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inelasticไม่มีความยืดหยุ่น [การแพทย์]

inelastic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラマン効果[ラマンこうか, raman kouka] (n) Raman effect (of inelastic photon scattering)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inelastic
Back to top