ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inflamed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inflamed*, -inflamed-

inflamed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inflamed (adj.) ซึ่งลุกเป็นไฟ See also: สว่างโร่, รุ่มร้อน, โกรธเป็นไฟ Syn. aroused, hot, red
inflamed (adj.) อักเสบ See also: บวม, ช้ำ Syn. sore, irritated, infected
inflamed appendix (n.) ไส้ติ่งอักเสบ Syn. ruptured appendix
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The khan's brother, he's been suffering from pain in the right lower abdomen, obviously an inflamed appendix.น้องชายหัวหน้าเผ่า กำลังปวดท้องน้อยด้านขวา...
Our guy's been living in pain-- pain at a constant eight for the last seven years-- because of an inflamed nerve in his nose.ของเราใช้ชีวิตกับความเจ็บปวด ความปวดระดับ8มาตลอด7ปี เพราะเรื่องเหลือเชื่อเลย
I wish I had an inflamed nerve in my nose.ฉันอยากได้เส้นประสาทในจมูกอักเสบ
You have some seriously, seriously inflamed gums.เหงือกของเธออักเสบร้ายแรงนะนี่
Her liver is inflamed and she's slightly jaundiced.ตับของเธออักเสบ และเธอเป็นโรคดีซ่านขั้นต้นด้วย
"a dangerous temperament that's only been inflamed by recent events."จอมโทสะอันตรายที่เป็นเดือดเป็นแค้น เพราะเหตุการณ์ไม่นานนี้
Inflamed by Senator Ron Davis, full support of the new facility...จากชนวนเหตุที่ ส.ว.รอน เดวิส ให้การสนับสนุนศูนย์วิจัยแห่งใหม่นี้
Inflamed the nerves to your heart.ทำให้เส้นประสาทอักเสบถึงหัวใจคุณ
The C.T. shows you have an infection in your small bowel and your colon is inflamed.โอเค เอ่อ คลาร่า ผลซีทีบอกว่า คุณติดเชื้อในลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่อักเสบ
I've worked for you for two years and you still make me get you coffee, clean your tie look in your throat with a flashlight to see if your tonsils are inflamed.ฉันทำงานมาสองปี.. ..คุณให้ฉันทำกาแฟ เช็ดเนคไทคุณ.. ..ดูในคอคุณว่าต่อมทอนซิล คุณอักเสบไหม
The fingertips were inflamed, cracked, and bleeding.ปลายนิ้วมือถูกไหม้ แตก และเลือดออก
And the price to see you so inflamed?แล้วราคาเท่าไหร่ถึงจะได้เห็นเจ้าลุกเป็นไฟ?

inflamed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发炎[fā yán, ㄈㄚ ㄧㄢˊ, 发炎 / 發炎] inflamed from infection or injury; inflamation
[yuān, ㄩㄢ, 眢] inflamed eyelids; parched
红肿[hóng zhǒng, ㄏㄨㄥˊ ㄓㄨㄥˇ, 红肿 / 紅腫] inflamed; red and swollen

inflamed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
充血した[じゅうけつした, juuketsushita] (adj-f) congested; bloodshot; inflamed
横根[よこね, yokone] (n) bubo (inflamed swelling in a gland)
爛れる[ただれる, tadareru] (v1,vi) to be sore; to be inflamed; to be bleary; to fester

inflamed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักเสบ[adj.] (aksēp) EN: infected ; inflamed FR:
บวม[v.] (būam) EN: swell ; be swollen ; be inflamed FR: enfler ; gonfler ; boursoufler
เหิมห้าว[adj.] (hoēmhāo) EN: inflamed FR:
ลุกเป็นไฟ[v. exp.] (luk pen fai) EN: burst into flame ; become inflamed ; be in turmoil FR: s'enfammer ; flamber ; prendre feu
พอง[v.] (phøng) EN: swell ; be inflated ; be inflamed ; blister ; be swollen ; be dilated ; puff up FR: enfler ; gonfler ; se dilater
พุพอง[adj.] (phuphøng) EN: inflamed FR:
ร้อนแรง [adj.] (røn raēng) EN: vehement ; ardent ; inflamed ; passionate FR: ardent ; fervent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inflamed
Back to top